102. Notarissen mogen ook scheidingen zonder kinderen bij de rechter gaan doen. Dat is echter geen administratieve scheiding, die wordt afgeschaft.

Ik heb niks tegen notarissen, laat ik dat voorop stellen. Integendeel zelfs. Zo slecht vind ik het daarom niet dat nu ook notarissen een scheidingszaak mogen regelen. Kijk wat een potje de advocatuur er nu van maakt, tegen vaak belachelijk hoge prijzen. Verruiming van de groep van dienstverleners lijkt me daarom op zich goed om de kwaliteit van de service te verbeteren en de prijs te verlagen.

Notarissen zijn bovendien deskundig als het gaat om het regelen van inkomenstechnische en vermogensrechterlijke zaken en – nog belangrijker – traditioneel in hun dienstverlening meer en beter gericht op een professionele omgang met de mensen die een juridisch proces moeten ondergaan boven het juridische proces zelf.

En dat kun je van advocaten niet zeggen.

Veel scheidende Nederlanders kampen met, uitsluitend op het juridisch proces in de rechtbanken georiënteerde (maar zich voor overleg met de eigen cliënt onbereikbaar houdende), advocaten die zonder vooroverleg hun eigen gang maar gaan in de scheiding. Of zij hebben last van advocaten die door gebrek aan deskundigheid (*,**) zelfs van de regeling van zaken rond onderhoud en de verdeling van spaartegoeden en (on)roerende goederen bij een scheiding vaak een slepende zaak weten te maken. Indien zij zich laten bijstaan door een notaris is dankzij zijn/haar autoriteit en de kwaliteit van dienstverlening de regeling van een scheiding op deze materiële aspecten daarom mogelijk sneller en beter geregeld.

Maar de sores rond de woning en andere materiële zaken zijn natuurlijk maar klein vergeleken met de sores rond het verdelen van de zorg voor de kinderen. Daarin helpt een notaris nog niet. Dat is ook niet de bedoeling van het nieuwe wetsvoorstel. Er wordt slechts voorgesteld dat een notaris kan helpen voor scheidingen waarbij geen minderjarige kinderen betrokken zijn.

Ik zou het echter geen slecht idee vinden om mogelijk te maken dat ook notarissen, met de van hen bekende kwaliteit van dienstverlening en de traditionele oriëntatie op een professionele omgang met mensen die het juridisch proces moeten ondergaan, mogen helpen bij het opstellen van ouderschapsplannen. Notarissen zijn daar gezien hun beroepsopvatting bij uitstek ook beter geschikt voor. En alles is wat dat betreft kort samengevat eigenlijk ook beter dan de huidige praktijken.

Dat gezegd hebbende is dit laatste wetsvoorstel van de politiek, zoals veel wat van dit PvdA-CDA-CU-kabinet komt, daarom toch eigenlijk weer 3x niks. Want wat is verder het geval. (a) De flitsscheiding bij de notaris wordt nog in ditzelfde wetsvoorstel 30145 afgeschaft en (b) de administratieve scheiding bij de notaris als alternatief van het toen Tweede Kamerlid van de VVD, Ruud Luchtenveld, werd al in juni 2006 in de ban gedaan met het sneuvelen van zijn veel betere wetsvoorstel.

In het nu voorliggende wetsvoorstel, worden notarissen daarentegen echter juist verder weg gezogen in het juridisch proces van rechtbankprocedures op tegenspraak, hetgeen ten koste kan gaan van hun traditionele oriëntatie op de professionele omgang met mensen die dit juridisch proces moeten ondergaan. Daarmee dreigt (vergeef me de zich opdringende en zo toepasselijke analogie) het kind dus voor de geboorte alweer met het badwater te worden weggespoeld.

Veel erger is echter, dat het werkelijke probleem met scheidingen in Nederland in deze wet nu juist niet wordt aangepakt en zelfs verder verslechterd. Dat werkelijke probleem is (c) het probleem van een goede en gelijkwaardige verdeling van de zorg voor onze opgroeiende scheidingskinderen die bij scheiding in Nederland nu massaal – door Haagse politici, familierechters, de Raad voor de Kinderbescherming en de uit de kringen van de kinderbescherming naar voren geschoven”deskundigen”, zoals dhr. Ed Spruijt – van hun vaders worden buitengesloten en geïsoleerd in zgn. moedergezinnen.

Dit moedergerichte gebroken gezinnenbeleid van PvdA, CDA en CU en het structureel marginaliseren van vaders en de verdere familie in het scheidingsbeleid en het daarmee (nagenoeg) vaderloos maken van inmiddels 1/3 van alle nu in Nederland opgroeiende kinderen (naar schatting groeien inmiddels 650.000 Nederlandse scheidingskinderen zelfs geheel vaderloos op), is echter wel direct verantwoordelijk voor ongeveer alle maatschappelijke euvels waarmee we het laatste decennium geconfronteerd worden.

Want niet alleen kunnen de in moedergezinnen opgroeiende en in de steek gelaten scheidingskinderen, zelf geen duurzame relaties meer aan en scheiden deze kinderen zelf ook veel vaker als ze eenmaal volwassen zijn, omdat voorbeelden en rolmodellen voor hen ontbraken. Scheidingskinderen bevolken ook massaal en hoofdzakelijk de kinderbescherming en de jeugdzorg om daar voor de zgn. ‘wachtlijsten’ te zorgen (Welbegrepen eigenbelang bij kinderbescherming en jeugdzorg dus misschien!?). En ze zijn verantwoordelijk voor de toegenomen jeugdcriminaliteit (als er thuis niets of niemand meer voor je is, moet je wel de straat op en naar je ‘vrienden en vriendinnen’. Daar komt weer rottigheid van.). Vaderloze scheidingskinderen in moedergezinnen doen het ook veel slechter op school (ze spijbelen meer, zijn oververtegenwoordigt onder de dropouts, heben slechte schoolresultaten en een lager afsluitend opleidingsniveau) en in hun latere carriëre. En ze zijn vaker depresssief, hebben vaker ADHD, bezeren zichzelf vaker (zelfbeschadiging), plegen meer zelfmoord, hebben meer eetstoornissen (vetzucht en anorexia), hebben een laag zelfbeeld, drinken meer, gebruiken meer drugs en maken verreweg de meerderheid uit van de ca. 10.000 Nederlandse dak- en thuisloze zwerfjongeren. (***)

Het is een treurigstemmend beeld. En niet de ouders, maar juist de Nederlandse overheid en de politici van dit PvdA-CDA-CU-kabinet voorop zijn – door de voortzetting van het gevoerde gebroken-gezinnenbeleid en de uitholling van het ouderschap – zelf direct verantwoordelijk voor wat er allemaal mis gaat met onze kinderen en jongeren. Want zij zijn het die onze scheidingskinderen massaal in dit isolement hebben gebracht.

In plaats van daar in Den Haag nu wat aan te doen, probeert men echter het aanschuiven van een collega-juridische beroepsgroep, die van de notarissen, aan de pap-potten van een voortgezet gebroken gezinnenbeleid mogelijk te maken en ook nog aan ons te verkopen als een verbetering en vereenvoudiging voor scheidende Nederlanders. Nogmaals niks ten nadele van de notarissen die wat mij betreft zoals boven ook al betoogt welkom zijn, maar de onterechte suggestie wordt hier gewekt door de politiek dat het hier toch gaat om een vereenvoudigde vorm van administratieve (echt)scheiding als opvolger voor de flitsscheiding. Niets is echter minder waar. Wat wel is voorgesteld is dat nu ook notarissen in specifieke gevallen procesvertegenwoordiger kunnen worden in scheidingsprocedures bij de rechtbank.

Ondertussen blijft men bij PvdA, CDA en ChristenUnie onverdroten doorgaan met een beleid waarin Nederlandse scheidingskinderen steeds verder van hun vaders , families en grootouders worden buitengesloten en geïsoleerd. De dames en heren politici van PvdA, CDA en CU in de Tweede en Eerste Kamer en hun ambtenaren op de ministeries van Justitie en Jeugd en Gezin moeten daar in hun Haagse kaasstolp welhaast denken, dat ze met hun mooie praatjes toch alles wel aan Nederland verkocht krijgen. De vraag is echter of ze daarin ook gelijk zullen krijgen. Van mij in elk geval niet!

Drs. Peter A.N. Tromp
Pedagoog, Vaderkenniscentrum

(*) Advocaten houden hun deskundigheid onvoldoende bij. Uit het Jaarverslag 2007 van de Nederlandse Orde van Advocaten bleek onlangs dat in 2005 21,2% en in 2006 15,6% van de advocaten zich niet hield aan de verordeningen voor de beroepsgroep. In 2005 betrof dat voor 59,7% en in 2006 betrof dat voor 71,2% van de gevallen niet-naleving van de Verordening op de Permanente Opleiding.
(**) Overigens is de advocatenscholing in het familierecht naar mijn mening in Nederland ook slecht en weinig onafhankelijk georganiseerd en wordt daarin te weinig aandacht besteed aan (een goede instrumentatie van) de professionele omgang met de mensen die het juridisch proces moeten ondergaan. De opleidingen zijn in de praktijk nu vaak ideologische broedplaatsen voor inhoudelijke en procedurele beïnvloeding tot politiek correct gedrag dat haaks staat op een evenwichtige belangenvertegenwoordiging van de eigen cliënten in het rechtsproces.
(***) En dan noem ik maar niet eens de vergrijzing en de sterk teruggelopen geboortecijfers alsook de belasting op ons leefklimaat en het milieu dat dit gebroken-gezinnenbeleid met zich mee heeft gebracht. Dat is aan de politici van dit CDA, deze ChristenUnie en deze Pvda toch niet besteed.


Notaris mag verzoek tot echtscheiding doen

Regering.nl | Nieuwsbericht | 30-05-2008

De notaris krijgt de mogelijkheid om namens een echtpaar een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. Nu mogen alleen procureurs dat.

Dit staat in een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin (Justitie), waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

De nieuwe regeling maakt de echtscheidingsprocedure makkelijker voor echtgenoten zonder minderjarige kinderen die alleen de financiële aspecten van hun huwelijk moeten regelen.

Vaak is de notaris daar al bij betrokken, bijvoorbeeld om een akte van levering op te stellen van het huis of van aandelen in een onderneming. Het is dan makkelijker en goedkoper als de notaris ook het verzoek tot echtscheiding indient.

De notaris kan alleen een verzoek indienen als een echtpaar het eens is over de afwikkeling van de echtscheiding en geen ouderschapsplan hoeft op te stellen.

Notarissen mogen ook namens de echtgenoten of geregistreerde partners op zitting verschijnen als de rechter het verzoek mondeling wil behandelen. Ook mag de notaris de echtgenoten als raadsman bijstaan als zij worden opgeroepen in persoon op zitting te verschijnen.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de Raad van State gestuurd. De tekst wordt pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Meer informatie

· Persbericht ministerraad – Persbericht | 30-05-2008

Eerder bericht

· Voorstel: eenvoudigere procedure echtscheiding – Nieuwsbericht | 29-03-2007


Ook notaris mag een verzoek tot echtscheiding indienen


Regering.nl | Persbericht Ministerraad | 30-05-2008

De notaris krijgt straks de mogelijkheid om namens beide echtgenoten een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. De regeling is een vereenvoudiging van de huidige echtscheidingsprocedure en is bedoeld voor echtparen zonder minderjarige kinderen die alleen de vermogensrechtelijke zaken van hun huwelijk moeten regelen, zoals de verkoop van hun huis of de toedeling daarvan aan een van hen. Op dit moment mogen alleen procureurs een verzoek tot echtscheiding indienen. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd.

Als een echtpaar het eens is over de afwikkeling van de echtscheiding en geen ouderschapsplan hoeft op te stellen, ligt het voor de hand de notaris bevoegd te maken. In veel gevallen is de notaris al betrokken omdat bijvoorbeeld een akte van levering van de echtelijke woning moet worden opgesteld of van aandelen in een onderneming. Juist in zo’n situatie is het gemakkelijker en bespaart het kosten als de notaris ook het verzoek tot echtscheiding indient. Daar komt bij dat in de loop der jaren een kring van goed opgeleide en ervaren notaris-scheidingsbemiddelaars is ontstaan. Bovendien geven notarissen adviezen over onderwerpen die bij echtscheiding van belang zijn, zoals alimentatie en pensioenverevening.

De nieuwe regeling doet niet af aan de belangrijke rol die advocaten vervullen. Zij blijven bevoegd om een verzoek tot echtscheiding in te dienen in alle gevallen. De notaris kan dat alleen als het om een verzoek gaat waarover het echtpaar het eens is en geen verplichting bestaat een ouderschapsplan op te stellen. Het belang van het wetsvoorstel wordt ook duidelijk vanwege de ontwikkeling in de aantallen echtscheidingen. Van alle echtscheidingen is meer dan de helft op basis van gemeenschappelijk verzoek.


Verder krijgen notarissen de mogelijkheid om namens de echtgenoten of geregistreerde partners op zitting te verschijnen voor het geval de rechter mondelinge behandeling noodzakelijk vindt. Ook mag de notaris degenen die zijn opgeroepen om in persoon op zitting te verschijnen als raadsman bijstaan.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.


Echtscheidingsprocedure eenvoudiger

NOSJOURNAAL – 30-05-08


De procedure bij echtscheidingen waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken, wordt vergemakkelijkt. Een wetsvoorstel daartoe van minister Hirsch Ballin van Justitie heeft de instemming van het kabinet gekregen. Bij dit soort scheidingen kan binnenkort een notaris worden ingeschakeld. Een advocaat is dan niet meer nodig. De notaris is vaak toch al betrokken bij een echtscheiding, bijvoorbeeld bij de overdracht van de woning aan degene die daarin achterblijft.

Minder duur
Een voorwaarde voor de inschakeling van de notaris is dat de echtgenoten alleen materiële zaken te regelen hebben en gezamenlijk naar de notaris gaan. De nieuwe echtscheiding wordt hierdoor minder duur. Van alle echtscheidingen gebeurt meer dan de helft op gemeenschappelijk verzoek.


Notaris mag straks scheiding regelen

Reformatorisch Dagblad – Politiek – Redactie politiek – 30-05-2008 23:08

DEN HAAG – Notarissen kunnen binnenkort de scheidingsprocedure voor echtgenoten in gang zetten. Voorwaarde is wel dat een echtpaar geen minderjarige kinderen heeft en gezamenlijk naar de notaris stapt.

Het kabinet is vrijdag akkoord gegaan met een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie van die strekking. De nieuwe regeling moet echtscheiding eenvoudiger maken.

Nu mogen alleen advocaten een verzoek tot echtscheiding doen. In het nieuwe voorstel kunnen de partners naar de notaris stappen, die vervolgens namens beide echtgenoten een gemeenschappelijk verzoek bij de rechter indient voor een scheiding.

Het plan is bedoeld voor echtgenoten die uitsluitend materiële zaken hoeven te regelen, zoals het eigendom van hun woning. Hirsch Ballin noemt het logisch dat een notaris in zulke gevallen de scheidingsprocedure kan aanvragen. Dat is makkelijker en bespaart kosten. Bovendien kunnen notarissen op deze manier helpen het groeiende aantal echtscheidingen in Nederland te verwerken.

Regeringspartijen CDA, PvdA en ChristenUnie hebben in het regeerakkoord afgesproken de flitsscheiding te zullen afschaffen. Bij zo’n flitsscheiding zetten mensen hun huwelijk eerst om in een geregistreerd partnerschap, waarna dat zonder rechter wordt ontbonden. De PvdA-fractie in de Tweede Kamer en de oppositie wilden echter een alternatief voor de flitsscheiding en drongen aan op een andere vorm van een administratieve scheiding.

De ministers Hirsch Ballin en Rouvoet zijn de PvdA tegemoetgekomen met de mogelijkheid de notaris in te schakelen bij de echtscheidingsprocedure. In dit voorstel is nog steeds sprake van een rechterlijke toetsing. Dat vond minister Rouvoet, tevens voorman van de ChristenUnie, onopgeefbaar.


Scheiden via advocaat blijft altijd mogelijk – Echtscheiding wordt makkelijker

RTLNieuws.nlBinnenlandscheidingnotarisHirsch-Ballin – 30 mei 2008 19:39

Als mensen willen scheiden, kunnen ze binnenkort bij de notaris terecht.

Hirsch Ballin

Het kabinet heeft een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin goedgekeurd. Hirsch Ballin bereikte vorig jaar al overeenstemming met minister Rouvoet van Jeugd en Gezin over een plan voor eenvoudigere scheidingen. Het parlement moet nog akkoord gaan.

Materiële zaken

De nieuwe regeling moet echtscheidingen eenvoudiger maken. Voorwaarde is dat het echtpaar geen minderjarige kinderen heeft en samen naar de notaris stapt. Het voorstel is bedoeld voor stellen die alleen materiële zaken hoeven te regelen, zoals wie het huis houdt. Voor dit soort zaken komt de notaris nu ook al in beeld.

Goedkoper

Hirsch Ballin noemt het logisch dat een notaris in zulke gevallen ook de scheidingsprocedure kan aanvragen. Dat is makkelijker en het scheelt in de kosten. Bovendien kunnen notarissen op deze manier helpen het groeiend aantal echtscheidingen in Nederland te verwerken. Advocaten houden altijd de bevoegdheid om scheidingsverzoeken in te dienen.


Eenvoudiger scheidingsprocedure krijgt vorm

Telegraaf – Binnenland – vr 30 mei 2008, 18:49 | 10 reacties

DEN HAAG – Notarissen kunnen binnenkort de scheidingsprocedure voor twee echtgenoten in gang zetten. De nieuwe regeling moet echtscheiding eenvoudiger maken. Voorwaarde is wel dat een echtpaar geen minderjarige kinderen heeft en gezamenlijk naar een notaris stapt.

Een wetsvoorstel van die strekking is vrijdag goedgekeurd door het kabinet. Minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) geeft met de wetswijziging vorm aan zijn plan voor eenvoudiger scheidingen, waarover hij vorig jaar overeenstemming heeft bereikt met minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin). Het parlement moet nog instemmen.

Het voorstel is bedoeld voor echtgenoten die uitsluitend materiële zaken hoeven te regelen, zoals het eigendom van hun woning. Voor dit soort zaken komt de notaris nu ook al in beeld.

Hirsch Ballin noemt het logisch dat een notaris in zulke gevallen ook de scheidingsprocedure kan aanvragen. Dat is makkelijker en bespaart kosten. Bovendien kunnen notarissen op deze manier ook helpen het groeiend aantal echtscheidingen in Nederland te verwerken.

Advocaten houden in alle gevallen de bevoegdheid om verzoeken tot echtscheiding in te dienen.


Echtscheidingsprocedure eenvoudiger
Nos – 30 mei 2008
De procedure bij echtscheidingen waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken, wordt vergemakkelijkt. Een wetsvoorstel daartoe van minister Hirsch

Echtscheiding wordt vereenvoudigd
Nos – 31 mei 2008
De procedure bij echtscheidingen waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken, wordt vergemakkelijkt. Bij die scheidingen kan een notaris worden

Echtscheiding wordt makkelijker
RTL Nieuws – 30 mei 2008
Het kabinet heeft een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin goedgekeurd. Hirsch Ballin bereikte vorig jaar al overeenstemming met minister Rouvoet van

Eenvoudiger scheidingsprocedure krijgt vorm
De Telegraaf – 30 mei 2008
DEN HAAG – Notarissen kunnen binnenkort de scheidingsprocedure voor twee echtgenoten in gang zetten. De nieuwe regeling moet echtscheiding eenvoudiger maken

Notaris mag straks scheiding regelen
Reformatorisch Dagblad – 30 mei 2008
DEN HAAG – Notarissen kunnen binnenkort de scheidingsprocedure voor echtgenoten in gang zetten. Voorwaarde is wel dat een echtpaar geen minderjarige

Notaris mag verzoek tot echtscheiding doen
Regering.nl – 30 mei 2008
De notaris krijgt de mogelijkheid om namens een echtpaar een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding in te dienen. Nu mogen alleen procureurs dat.


Voorgeschiedenis:

Maart 2007:

Voorstel: eenvoudigere procedure echtscheiding

Regering.nl | Nieuwsbericht | 29-03-2007

Minister Hirsch Ballin en minister Rouvoet stellen voor de echtscheidingsprocedure te vereenvoudigen voor echtparen zonder minderjarige kinderen. Een notaris dient dan het gezamenlijke verzoek tot echtscheiding in.

Dit schrijft minister Hirsch Ballin (Justitie), mede namens minister Rouvoet (Jeugd en Gezin), in een brief aan de Tweede Kamer.

Nu mogen alleen advocaten een verzoek tot echtscheiding indienen. Dat kan belastend zijn voor echtparen zonder minderjarige kinderen, die alleen de financiële aspecten van hun huwelijk moeten regelen. Als zij zelf al overeenstemming hebben bereikt, heeft een advocaat ook weinig toegevoegde waarde.

Notaris

Hirsch Ballin overweegt daarom een wetsvoorstel in te dienen waarbij ook een notaris namens de echtgenoten een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding bij de rechter kan indienen. De partijen zien daarbij ook af van een mondelinge behandeling van hun verzoek.

Het gaat om scheidingen waarbij geen minderjarige kinderen zijn betrokken.

Flitsscheiding

Op 21 maart 2007 behandelde de Tweede Kamer het wetsvoorstel bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding.

In dit wetsvoorstel wordt ook de flitsscheiding afgeschaft. Hierbij wordt een huwelijk omgezet in een geregistreerd partnerschap. Dit wordt vervolgens buiten de rechter om beëindigd, via de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze manier van scheiden wordt niet erkend in het buitenland.

Meer informatie

· Brief aan de Tweede Kamer29-03-2007

Eerder bericht

· Voorstel: echtscheiding zonder rechter afgewezenNieuwsbericht | 11-03-2005