118. Geslachtsdiscriminerende bijna-vrijspraak Rechtbank Roermond – Sexueel misbruik door pedofiele biologie lerares uit Bergen (Limburg)

Geslachtsdiscriminerende bijna-vrijspraak van de Rechtbank Roermond in de zaak van de biologielerares uit Bergen voor het plegen van herhaalde ontucht en pedofilie inclusief penetratie met een leerling (van 13- tot 15 jarige leeftijd) gedurende een periode van meer dan twee jaar


Voormalig lerares veroordeeld voor ontucht met minderjarige leerling

Rechtspraak NL – Bron: Rechtbank RoermondDatum actualiteit: 1 juli 2008

Roermond, 1 juli 2008 – Een 33-jarige vrouw uit Bergen, die ervan werd verdacht ontucht te hebben gepleegd met 2 minderjarige leerlingen van de school waaraan zij als lerares verbonden was, is vandaag door de meervoudige kamer van de rechtbank Roermond veroordeeld. De vrouw kreeg voor het plegen van ontucht en ontuchtige handelingen met 1 scholier een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaar opgelegd. Daarnaast moet zij zich tijdens de proeftijd onder toezicht stellen van de Reclassering en mag zij 2 jaar lang het beroep van lerares/docente niet uitoefenen. Voor het plegen van ontucht met de andere leerling, die destijds 17 jaar was, werd zij vrijgesproken.

Volgens de rechtbank is bewezen, gelet op de bekennende verklaring van verdachte bij de politie en de verklaring van de jongen, dat de vrouw sexuele contacten met hem had in de periode van 1 december 2004 tot en met 28 mei 2007.

Hoewel zowel de jongen als zijn ouders geen aangifte hebben gedaan vanwege de goede invloed die de verdachte op de jongen heeft gehad – hij is opgebloeid en staat veel zelfstandiger en zelfverzekerder in het leven – vindt de rechtbank dat de verdachte zich als professionele leerkracht bewust had moeten zijn van haar bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van het slachtoffer. Zij had op een andere manier moeten omgaan met de bij de jongen ontstane verliefdheid. Verdachte had de verliefde gevoelens van de jongen moeten ontmoedigen en moeten bijsturen en zich in elk geval moeten onthouden van het bewezenverklaarde sexuele contact.

De officier van justitie had een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden geëist, met een proeftijd van 2 jaar, met als bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringscontact en verder voor een periode van 5 jaar ontzetting van het recht om haar beroep als lerares uit te oefenen.


Uitspraak Rechtbank Roermond

LJN: BD5827, Rechtbank Roermond , 04/860896-07

Datum uitspraak: 01-07-2008

Datum publicatie: 01-07-2008

Rechtsgebied: Straf

Soort procedure: Eerste aanleg – meervoudig

Inhoudsindicatie:

Lerares veroordeelt voor het plegen van ontucht met een leerling gedurende een periode van meer dan twee jaar (van 13- tot 15 jarige leeftijd) tot voorwaardelijke gevangenisstraf en ontzetting uit het beroep. Vrijspraak met betrekking tot andere leerling (17 jaar oud) omdat er ten tijde van het plaatsvinden van de sexuele contacten geen sprake meer was van een lerares/leerlingverhouding zoals bedoeld in art. 249 lid 1 Sr.

Uitspraak

RECHTBANK ROERMOND

Parketnummer : 04/860896-07

Uitspraak d.d. : 1 juli 2008

TEGENSPRAAK

VONNIS

van de rechtbank Roermond, meervoudige kamer voor strafzaken, in de zaak tegen:

naam : [verdachte]

voornamen : [voornamen]

geboren op : [geboorteplaats]

adres : [adres]

plaats : [plaats]

1. Het onderzoek van de zaak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 17 juni 2008.

2. De tenlastelegging

De verdachte staat terecht ter zake dat:

1. zij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 28 mei 2007 te Bergen, gemeente Bergen (L), in elk geval in Nederland, (telkens) met [slachtoffer 1] ([geboortedatum ]), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handeling(en) heeft gepleegd, die bestond(en) uit of mede bestond(en) uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], immers heeft zij haar, verdachtes, tong gestoken althans gebracht in de mond van [slachtoffer 1]

artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht;

2. zij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 28 mei 2007 te Bergen, gemeente Bergen (L), in elk geval in Nederland, met de minderjarige [slachtoffer 1], [geboortedatum ], die als leerling van een school, waaraan zij, verdachte, als lerares was verbonden, aan haar zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid was toevertrouwd, (telkens) ontucht heeft gepleegd, immers heeft zij, verdachte, (telkens) die [slachtoffer 1] ontuchtig aan zijn penis getrokken en/of gestreeld en/of ontuchtig die [slachtoffer 1] over de rug en/of buik gestreeld en/of ontuchtig de penis van die [slachtoffer 1] in haar mond genomen en/of gestoken en/of ontuchtig die [slachtoffer 1] over haar, verdachtes, borsten en/of vagina doen of laten strelen en/of ontuchtig die [slachtoffer 1] aan/over haar, verdachtes, vagina doen of laten likken en/of ontuchtig die [slachtoffer 1] zijn penis in haar, verdachtes, vagina doen of laten steken en/of brengen;

artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht;

Althans indien terzake het vorenstaande onder 2 geen veroordeling zou volgen: zij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 januari 2004 tot en met 28 mei 2007 te Bergen, gemeente Bergen (L), in elk geval in Nederland, met [slachtoffer 1], [geboortedatum ], die toen de leeftijd van zestien jaren nog niet had bereikt, (telkens) buiten echt, een of meer ontuchtige handelingen heeft gepleegd, hierin bestaande dat zij, verdachte, (telkens) die [slachtoffer 1] ontuchtig aan zijn penis heeft getrokken en/of gestreeld en/of ontuchtig die [slachtoffer 1] over de rug en/of buik heeft gestreeld en/of ontuchtig de penis van die [slachtoffer 1] in haar mond heeft genomen en/of ontuchtig die [slachtoffer 1] over haar, verdachtes, borsten en/of vagina heeft doen of laten strelen en/of ontuchtig die [slachtoffer 1] aan/over haar, verdachtes, vagina heeft doen of laten likken en/of ontuchtig die [slachtoffer 1] zijn penis in haar, verdachtes, vagina heeft doen of laten steken en/of brengen;

artikel 247 van het Wetboek van Strafrecht;

3. zij (meermalen) in of omstreeks de periode van 1 juni 2005 en 31 augustus 2005 te Bergen, gemeente Bergen (L) en/of te Arcen, gemeente Arcen en Velden, in elk geval in Nederland, met de minderjarige [slachtoffer 2], geboren op [geboortedatum], die als leerling van een school, waaraan zij, verdachte, als lerares was verbonden, aan haar zorg en/of opleiding en/of waakzaamheid was toevertrouwd, (telkens) ontucht heeft gepleegd, immers heeft zij, verdachte, (telkens) die [slachtoffer 2] ontuchtig aan zijn penis getrokken en/of gestreeld en/of ontuchtig die [slachtoffer 2] over de rug en/of buik gestreeld en/of ontuchtig de penis van die [slachtoffer 2] in haar mond genomen en/of gestoken en/of ontuchtig die [slachtoffer 2] over haar, verdachtes, borsten en/of vagina doen of laten strelen en/of ontuchtig die [slachtoffer 2] zijn penis in haar, verdachtes, vagina doen of laten steken en/of brengen;

artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht.

Voor zover in de tenlastelegging kennelijke schrijffouten of misslagen voorkomen, zijn die in deze weergave van de tenlastelegging door de rechtbank verbeterd. De verdachte is door deze verbetering, zoals uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, niet in de verdediging geschaad.

3. De geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke eisen voldoet en dus geldig is.

4. De bevoegdheid van de rechtbank

Krachtens de wettelijke bepalingen is de rechtbank bevoegd van het ten laste gelegde kennis te nemen.

5. De ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan. De officier van justitie kan dus in de vervolging worden ontvangen.

6. Schorsing der vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen gronden voor schorsing der vervolging gebleken.

7. Bewijsoverwegingen

7.1 Standpunten van de officier van justitie en de verdediging

De officier van justitie heeft ter terechtzitting van 17 juni 2008 gevorderd datde onder 1, 2 primair en 3 ten laste gelegde feiten bewezen zullen worden verklaard.

De raadsman heeft – zakelijk weergegeven – gesteld:

Ten aanzien van het onder 1 ten laste gelegde feit is het in ieder geval pas in januari 2005 tussen verdachte en het slachtoffer tot tongzoenen gekomen.

Met betrekking tot het onder 2 primair ten laste gelegde heeft verdachte geen enkel moment gebruik gemaakt van haar gezag of vertrouwen, laat staan misbruik. Alleen aan de orde kan zijn het subsidiair ten laste gelegde, in die zin dat er sprake is geweest van ontucht gedurende de periode januari/februari 2005 tot en met mei 2007.

Voor feit 3 dient vrijspraak te volgen, nu de aan verdachte ten laste gelegde handelingen hebben plaatsgevonden, nadat het slachtoffer al als leerling was uitgeschreven.

7.2 Vrijspraakoverwegingen van de rechtbank

Met betrekking tot hetgeen de verdachte sub 3 ten laste is gelegd, overweegt de rechtbank als volgt.

De in dit feit als slachtoffer aangeduide jongen, die destijds 17 jaar was, geeft aan dat het eerste sexuele contact dat hij met verdachte heeft gehad zo’n twee weken na de barbecue en volgens hem zelfs nog na de diplomauitreiking heeft plaatsgevonden. Volgens de school was deze barbecue op 19 mei 2005 en de diplomauitreiking op 30 juni 2005. De desbetreffende leerlingen zijn op 15 juni 2005 uitgeschreven. Hieruit volgt dat naar alle waarschijnlijkheid het eerste sexuele contact pas heeft plaatsgevonden nadat de jongen reeds als leerling was uitgeschreven en er derhalve ook formeel geen sprake meer was van een bijzondere verhouding zoals leerling/leraar zoals bedoeld in artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht. Enige onzekerheid die hierover bestaat dient in het voordeel van verdachte uitgelegd te worden. Verdachte zal dan ook van dit feit worden vrijgesproken.

7.3 Bewijsmiddelen en overwegingen van de rechtbank

De overtuiging van de rechtbank dat de verdachte het bewezen verklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en de omstandigheden die zijn vervat in de volgende bewijsmiddelen.

De hieronder vermelde bewijsmiddelen worden slechts gebezigd met betrekking tot het feit, waarop zij in het bijzonder betrekking hebben. Het genoemde geschrift is slechts gebruikt in verband met de inhoud van de overige bewijsmiddelen.

7.3.1 Samenvatting van de bewijsmiddelen en standpunten van de rechtbank

Gelet op de bekennende verklaring van verdachte bij de politie , de verklaring[slachtoffer 1] en een uittreksel uit het geboorteregister betreffende [slachtoffer 1] , acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte het ten laste gelegde heeft begaan. Nu zowel uit de verklaringen van [slachtoffer 1] als verdachte blijkt dat er voor december 2004 niets is voorgevallen dat als ontuchtig te kwalificeren zou kunnen zijn, zal de rechtbank verdachte van de periode januari 2004 tot en met november 2004 vrijspreken.

7.4 Bewezenverklaring

Op grond van voormelde bewijsmiddelen en overwegingen acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte de sub 1 en sub 2 primair ten laste gelegde feiten heeft begaan, met dien verstande dat:

1. zij meermalen in de periode van 1 december 2004 tot en met 28 mei 2007 te Bergen, gemeente Bergen (L), telkens met [slachtoffer 1] ([geboortedatum ]), die de leeftijd van twaalf jaren maar nog niet die van zestien jaren had bereikt, telkens buiten echt, ontuchtige handelingen heeft gepleegd, die mede bestonden uit het seksueel binnendringen van het lichaam van die [slachtoffer 1], immers heeft zij haar, verdachtes, tong gestoken in de mond van [slachtoffer 1]

2. zij meermalen in de periode van 1 december 2004 tot en met 28 mei 2007 te Bergen, gemeente Bergen (L), met de minderjarige [slachtoffer 1], [geboortedatum ], die als leerling van een school, waaraan zij, verdachte, als lerares was verbonden, aan haar zorg en opleiding was toevertrouwd, telkens ontucht heeft gepleegd, immers heeft zij, verdachte, telkens die [slachtoffer 1] ontuchtig aan zijn penis getrokken en gestreeld en ontuchtig die [slachtoffer 1] over de rug en buik gestreeld en ontuchtig de penis van die [slachtoffer 1] in haar mond genomen en gestoken en ontuchtig die [slachtoffer 1] over haar, verdachtes, borsten en vagina doen of laten strelen en ontuchtig die [slachtoffer 1] aan/over haar, verdachtes, vagina laten likken en ontuchtig die [slachtoffer 1] zijn penis in haar, verdachtes, vagina laten steken.

Wat meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen.

Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

8. Kwalificatie

Het ten laste van verdachte bewezenverklaarde levert op de navolgende misdrijven:

1. met iemand, die de leeftijd van twaalf jaren maar nog die van zestien jaren heeft bereikt, buiten echt, ontuchtige handelingen plegen die mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, meermalen gepleegd;

2. ontucht plegen met een aan zijn zorg en opleiding toevertrouwde minderjarige, meermalen gepleegd.

De misdrijven sub 1 zijn strafbaar gesteld bij artikel 245 van het Wetboek van Strafrecht.

De misdrijven sub 2 zijn strafbaar gesteld bij artikel 249 van het Wetboek van Strafrecht.

9. De strafbaarheid van verdachte

De verdachte is strafbaar voor het bewezenverklaarde nu niet is gebleken van enige omstandigheid die verdachtes strafbaarheid opheft.

10. De straffen en/of maatregelen

10.1 De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft bij gelegenheid van de terechtzitting op 17 juni 2008 met betrekking tot de op te leggen straf en bijkomende straf gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de tijd van 12 maanden, voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, met als bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringscontact ook als dat inhoudt behandeling bij Kairos of andere aan te wijzen instelling en voorts ontzetting van het recht om haar beroep als lerares uit te oefenen gedurende een periode van 5 jaren.

10.2 Het standpunt van de verdediging

De raadsman van verdachte heeft ten aanzien van de gevorderde straf verzocht het advies van de Reclassering te volgen en het in deze zaak te laten bij een geheel voorwaardelijke straf met als bijzondere voorwaarde begeleiding door de Reclassering en behandeling/begeleiding door Kairos te Nijmegen.

10.3 De overwegingen van de rechtbank

De rechtbank houdt bij de strafoplegging enerzijds rekening met de ernst van het bewezenverklaarde in verhouding tot andere strafbare feiten, alsmede met het belang van een juiste normhandhaving.

In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontucht met een aan haar zorg en opleiding toevertrouwde leerling van een school waar zij werkzaam was als lerares. Op het moment dat zij voor de eerste keer ontucht pleegde met deze leerling was deze jongen nog geen 14 jaar oud. Het slachtoffer verkeerde in een – vanwege zijn leeftijd en zijn relatie tot verdachte – kwetsbare positie. Verdachte was vanaf 2004 mentor van deze leerling en had zich van haar bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van het slachtoffer bewust moeten zijn en op een andere manier moeten omgaan met de bij de jongen ontstane verliefdheid. In plaats daarvan heeft verdachte zich laten leiden door haar eigen hunkering naar liefdevolle aandacht. Zowel de jongen als zijn ouders verklaren dat verdachte in de loop der jaren veel voor hem betekend heeft en dat hij ten gevolge van de goede invloed van verdachte helemaal is opgebloeid en veel zelfstandiger en zelfverzekerder in het leven staat dan dat zij ooit hadden durven hopen Reden waarom zij geen aangifte wensen te doen. Desalniettemin overweegt de rechtbank dat verdachte als professionele leerkracht er zich niet alleen bewust van had moeten zijn, maar ook haar handelen aan dit bewustzijn had moeten aanpassen, door de verliefde gevoelens van de jongen voor haar zoveel mogelijk te ontmoedigen en bij te sturen en door zich in elk geval te onthouden van het bewezenverklaarde sexuele contact. Een contact, hoezeer gewenst ook, dat mede gelet op de leeftijd van de jongen absoluut niet thuishoort in een leerling/leraar verhouding.

De rechtbank houdt rekening met het feit dat verdachte al danig gestraft is doordat zij haar werk als lerares op de school, waar zij sedert 1998 werkzaam was, is kwijtgeraakt toen bij de schoolleiding bekend werd wat tussen haar en het slachtoffer had plaatsgevonden. Voorts heeft de onderhavige strafzaak ook in de privésfeer al de nodige gevolgen voor verdachte met zich meegebracht.

De rechtbank is van oordeel dat een voorwaardelijke gevangenisstraf dient te worden opgelegd, teneinde de ernst van de onderhavige feiten te benadrukken en verdachte ervan te weerhouden in de toekomst weer strafbare feiten te plegen, met daaraan gekoppeld toezicht van de reclassering.

Voorts acht de rechtbank eveneens de bijkomende straf ontzetting van het recht tot uitoefening van het beroep leraar/docent op zijn plaats. De rechtbank zal evenwel, gelet op de reeds hierboven aangehaalde omstandigheden en gelet op de omstandigheid dat het recidivegevaar volgens de reclassering niet groot wordt geacht, de duur van deze ontzetting beperken tot twee jaren.

11. Toepasselijke wetsartikelen

Na te melden beslissing is gegrond op de artikelen:

Wetboek van Strafrecht art. 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 28, 57, 245, 249.

BESLISSING

De rechtbank:

verklaart niet wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het sub 3 ten laste gelegde feit heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de sub 1 en sub 2 primair ten laste gelegde feiten zoals hiervoor omschreven, heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij;

verstaat dat het aldus bewezenverklaarde de hiervoor vermelde strafbare feiten oplevert en verklaart verdachte ter zake strafbaar;

veroordeelt verdachte voor het hiervoor bewezenverklaarde tot een gevangenisstraf voor de tijd van 6 maanden;

beveelt dat deze gevangenisstraf niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechtbank later anders mocht gelasten op grond dat de verdachte zich voor het einde van een proeftijd, welke hierbij wordt bepaald op 2 jaren, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel gedurende die proeftijd de hierna te melden bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

stelt als bijzondere voorwaarde dat de verdachte zich gedurende die proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen en voorschriften die haar zullen worden gegeven door of namens de Reclassering Nederland, arrondissement Roermond, -ook als dat inhoudt een behandeling bij/binnen Kairos dan wel enige andere door de reclassering aan te wijzen instelling gedurende maximaal de periode van de proeftijd, waarbij verdachte zich heeft te houden aan de aanwijzingen van de behandelaars-, zolang deze instelling dit noodzakelijk acht, met opdracht aan de Reclassering aan de verdachte hulp en steun te verlenen bij de naleving van deze bijzondere voorwaarde;

ontzet de verdachte van haar recht tot het uitoefenen van het beroep lerares/docente gedurende 2 jaren.

Vonnis gewezen door mrs. M.J.A.G. van Baal, J.H.M. Delnooz-Engels en A.R.J. Vos, rechters, van wie mr. M.J.A.G. van Baal voorzitter, in tegenwoordigheid van P.W.A. Beckers als griffier en uitgesproken ter openbare terechtzitting

van de rechtbank op 1 juli 2008.

mr. A.R.J. Vos is buiten staat dit vonnis mede te ondertekenen.


Seksjuf aan schandpaal!

Telegraaf.nl – door de redactie – do 19 jun 2008, 10:26

AMSTERDAM – Jarenlang had ze seks met schooljongens

Verbijsterend was de rechtszitting afgelopen dinsdag in Roermond, waar de biologielerares voor het hekje stond op verdenking van seksueel misbruik van twee jongens. De twee leerlingen met wie de Limburgse juf het bed deelde bleken zeer vergevingsgezind. Ze wilden helemaal niet dat zij zou worden bestraft. De minderjarige jongens en hun ouders hadden zelfs geen aanklacht ingediend. Sterker nog: de ouders van één van de misbruikte jongens wensten haar voor de strafzitting per sms nog veel sterkte.

In Amerika worden dergelijke ‘bad, bad teachers’ keihard aan de schandpaal genageld op speciale internetsites, ongeacht of het nu een leraar of lerares is. Volledige naam, woonplaats, leeftijd en een pasfoto worden vrijgegeven. Alle details worden breed uitgemeten. Keiharde straffen eist justitie daar tegen de pedofiele leerkrachten. Alleen tegen betaling van torenhoge borgsommen mogen ze de gevangenis verlaten in afwachting van hun strafzaak.

Zo werd tegen de 23-jarige lerares Leslie Marie Troup, verdacht van negen seksmisdrijven op een highschool in North Carolina, één miljoen dollar borg geëist. En de strafeisen en vonnissen zijn duizelingwekkend hoog.

Voorbeelden bij de vleet van gearresteerde Amerikaanse ‘liefdesleraressen’: de 50-jarige Donita Brady uit Breckenridge riskeert een levenslange gevangenisstraf wegens misbruik van een 15-jarige jongen. Zo’n zelfde straf dreigt voor brunette Stephanie Marie Ragusa (28) uit Tampa (Florida) wegens misbruik van eveneens een 15-jarige jongen. Volgens rechercheurs had Ragusa op vele manieren seks met de jongen. “Het slachtoffer kon tatoeages beschrijven op Ragusa’s lichaam, die alleen te zien zijn als ze geen kleren draagt.”

Borgsom

Of neem de 31-jarige Stephanie Ann Stein, een lerares aan de Plymouth Christian Academy in Canton (Michigan), die seks had met een vijftienjarige jongen en seksafspraakjes regelde via internet. De moeder van de jongen betrapte het stel. De lerares, die zelf ontslag nam, werd pas vrijgelaten na betaling van een borgsom van 50.000 dollar. De jongen verklaarde dat hij zelf de lerares net zolang benaderde tot zij door de knieën ging voor zijn avances. Maar de officier van justitie wees er fijntjes op dat het ” niet uitmaakt wiens idee de seksrelatie was, want het is simpelweg verboden” . Stein zit momenteel vast in de Wayne County jail in afwachting van haar vonnis over twee weken. Tegen haar is vijftien jaar celstraf geëist.

Daarbij steekt de strafeis tegen de verdachte seksjuf Myra bleekjes af: slechts één jaar celstraf voorwaardelijk en een vijf jaar omvattend verbod om haar beroep uit te oefenen. Ook moet ze zich na een veroordeling laten behandelen door een professionele hulporganisatie. Myra stelde dat de seksrelatie ontstond op aandringen van haar slachtoffers. Daarvoor heeft echter de Roermondse officier van justitie Toine van de Ven geen begrip: seks tussen lerares en leerling, hoezeer die het ook zélf mag hebben uitgelokt, is in strijd is met sociaal-ethische normen.

Haar advocaat, mr. T. Klaasen, verdedigde haar met een klassiek staaltje machopraat. Hij pleitte voor vrijspraak omdat de jongens geen enkele schade zouden hebben opgelopen en omdat Myra geen misbruik zou hebben gemaakt van gezag of vertrouwen. “Zelfs de ouders zeggen dat hun kinderen er geen schade van hebben ondervonden.” De ouders van de 13-jarige jongen gaan zelfs zover dat de jongen door de seksdocente zou zijn “opgebloeid van een onzeker mannetje tot een volwassen man”.

‘Échte kerels’

Amerikaans onderzoek heeft aangetoond dat de reacties in de samenleving op seksueel misbruik binnen schoolmuren extreem schizofreen zijn. Meisjes worden altijd aangewezen als verleidster of naïef slachtoffer, terwijl jongens worden gezien als ‘échte kerels’, die een heuse prestatie hebben geleverd door een lerares te schaken. En nee, natuurlijk hebben ze geen schade opgelopen. Die jongens zijn er alleen maar beter op geworden, is doorgaans de reactie.

Maar een slachtoffer, dat niet met naam bekend wil worden, weerlegt dit beeld resoluut: “Het is helemaal niet gaaf om op zo’n vroege leeftijd seks te hebben met een docente.” Hij werd vanaf zijn twaalfde misbruikt door een 24-jarige lerares. “Iedereen denkt: die jongens hebben mazzel gehad, maar ik zeg je: die jongens zijn helemaal niet gelukkig.” Hij kan het weten. Het seksuele misbruik heeft hem – inmiddels is hij 54 jaar oud – een leven van ellende bezorgd: gebroken huwelijken, gokverslaving en een ‘leven zonder grenzen’.

In Nederland is amper serieus aandacht voor de effecten van seksueel misbruik van schooljongens door leraressen. De organisatie PPSI (Project Preventie Seksuele Intimidatie) registreert landelijk de gevallen waarbij leerkrachten zich schuldig maken aan ontucht. De ellenlange lijst seksincidenten uit het lopende schooljaar telt slechts één lerares: Myra.

PPSI, vijftien jaar geleden opgericht in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het bestrijden en voorkomen van seksuele intimidatie en seksueel misbruik in het onderwijs, onderkent de lacune en organiseert komend schooljaar een congres onder de titel: ‘Seksuele intimidatie, en de jongens dan’

“Jongens worden in het onderwijs vaak in verband gebracht met klachten en gezien als ‘dader’. Deze conferentie laat zien dat ook jongens het slachtoffer kunnen zijn van seksueel ongewenst gedrag”, aldus een PPSI-woordvoerder.


Lerares (33) berecht voor seks 13-jarige

bndestem – Algemeen – Binnenland – Reageren(0) – woensdag 02 juli 2008 | 07:37

ROERMOND – De rechtbank in Roermond heeft gisteren een 33-jarige lerares uit Bergen veroordeeld wegens ontucht omdat ze seks heeft gehad met een minderjarige leerling.

De vrouw mag haar beroep twee jaar niet uitoefenen en heeft een voorwaardelijke celstraf van een half jaar. Tegen de lerares was een beroepsverbod van vijf jaar en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

Ze kreeg in 2004 een relatie met een 13-jarige leerling. Zijn ouders deden geen aangifte omdat de jongen door haar invloed opbloeide en zelfstandiger en zelfverzekerder is geworden. De rechtbank oordeelde dat een leerkracht geen seksuele verhouding hoort te beginnen met een leerling. De relatie van de vrouw met een 17-jarige jongen in 2005 bleef onbestraft omdat er toen geen sprake meer was van een verhouding lerares-leerling.


Lerares veroordeeld voor ontucht

Nijmegen Nieuws » Bericht geplaatst op dinsdag 01-07-2008 om 21:06 uur

De rechtbank in Roermond heeft dinsdag een 33-jarige lerares uit Bergen (Limburg) veroordeeld wegens ontucht omdat ze seks heeft gehad met een minderjarige leerling. Dat meldt het AD. De vrouw mag haar beroep twee jaar niet uitoefenen en zij heeft een voorwaardelijke celstraf van een halfjaar. Tegen de lerares was een beroepsverbod van vijf jaar en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf geëist. De lerares kreeg in 2004 een relatie met de destijds 13-jarige leerling. Zijn ouders deden geen aangifte omdat de jongen door haar invloed opbloeide en zelfstandiger en zelfverzekerder is geworden. Desondanks oordeelde de rechtbank dat een professionele leerkracht geen seksuele verhouding hoort te beginnen met een leerling.


Lerares veroordeeld voor sexrelatie met leerling

Nieuws.nl – Roermond Nieuws – Uitgegeven op dinsdag 01 juli 2008 om 17:05:00

Roermond – Een 33-jarige lerares uit Bergen is dinsdag voor de rechtbank in Roermond veroordeeld voor het plegen van ontucht met een leerling. De vrouw kreeg voor het plegen van ontucht en ontuchtige handelingen met 1 minderjarige scholier een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaar opgelegd. Voor het plegen van ontucht met de andere leerling, die destijds 17 jaar was, werd zij vrijgesproken. Tevens mag zij haar beroep de komende twee jaar niet uitoefenen.

» lees heel artikel op “Blik op Nieuws”


Lerares twee jaar van school geweerd wegens ontucht

Nieuws.nl – Bergen LB Nieuws – (Novum) – Uitgegeven op dinsdag 01 juli 2008 om 14:02:00

Een 34-jarige lerares uit het Limburgse Bergen mag haar beroep twee jaar niet uitoefenen wegens ontucht met twee minderjarige leerlingen. De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar, meldt een woordvoerder. Het Openbaar Ministerie had een beroepsverbod van vijf jaar geëist en een voorwaardelijke celstraf van een jaar.

» lees heel artikel op “Elsevier.nl” (Opmerking: Helaas door Elsevier alweer verwijderd)


Lerares veroordeeld voor sexrelatie met leerling

Blik op Nieuws.nl – Limburg– Reactie op bericht: Mail ons – Geplaatst: 1 juli 2008

Roermond – Een 33-jarige lerares uit Bergen is dinsdag voor de rechtbank in Roermond veroordeeld voor het plegen van ontucht met een leerling. De vrouw kreeg voor het plegen van ontucht en ontuchtige handelingen met 1 minderjarige scholier een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaar opgelegd. Voor het plegen van ontucht met de andere leerling, die destijds 17 jaar was, werd zij vrijgesproken. Tevens mag zij haar beroep de komende twee jaar niet uitoefenen.

Volgens de rechtbank is bewezen dat de vrouw sexuele contacten met hem had in de periode van 1 december 2004 tot en met 28 mei 2007.??Hoewel zowel de jongen als zijn ouders geen aangifte hebben gedaan vanwege de goede invloed die de verdachte op de jongen heeft gehad – hij is opgebloeid en staat veel zelfstandiger en zelfverzekerder in het leven – vindt de rechtbank dat de verdachte zich als professionele leerkracht bewust had moeten zijn van haar bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van het slachtoffer. Zij had op een andere manier moeten omgaan met de bij de jongen ontstane verliefdheid.

De officier van justitie had een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden geëist, met een proeftijd van 2 jaar, en verder voor een periode van 5 jaar ontzetting van het recht om haar beroep als lerares uit te oefenen.


Vrouw had al eerder relatie met jongere

Lerares bestraft voor seks met leerling

RTLNieuws.nl – laatste wijziging: 01 juli 2008 – 18:59

Een 33-jarige lerares heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen wegens seks met een leerling.

Beroepsverbod

De rechtbank in Roermond legde de vrouw uit Bergen (Limburg) ook een beroepsverbod van twee jaar op. Er was een beroepsverbod van vijf jaar en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

Geen aangifte

De lerares kreeg in 2004 een relatie met de destijds 13-jarige leerling. Zijn ouders deden geen aangifte, omdat de jongen opbloeide en zelfstandiger en zelfverzekerder werd. Maar de rechtbank vindt dat een professionele leerkracht geen seksuele verhouding hoort te beginnen met een leerling.

Onbestraft

In 2005 bleef de relatie van de vrouw met een 17-jarige jongen onbestraft; toen was er geen sprake meer van een verhouding tussen lerares en leerling.


Limburgse lerares veroordeeld wegens ontucht

RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP – Nederlands – Gepubliceerd: dinsdag 01 juli 2008 15:36/16:44 UTC


Roermond – Een lerares uit Bergen, in Limburg, is veroordeeld voor ontucht met een leerling. De vrouw van 33 kreeg een half jaar voorwaarlijk, met een proeftijd van twee jaar. In die tijd mag ze niet voor de klas staan.

De vrouw had van eind 2004 tot 2007 seksuele contacten met een jongen van dertien. De jongen zelf en zijn ouders wilden geen aangifte doen, omdat het contact met de lerares een positieve invloed had op de jongen. Maar de rechter oordeelde dat de vrouw geen seks met een minderjarige mag hebben.

De lerares werd ook verdacht van ontucht met een leerling van zeventien, maar is daarvan vrijgesproken.


Lerares veroordeeld wegens ontucht

NOS.nl | Nieuws, Sport en Evenementen op Radio, TV en Internet | Nederlandse Omroep Stichting – Teletekst – 02 Juli 2008

De rechtbank in Roermond heeft een 33-jarige lerares uit Bergen (Limburg) veroordeeld voor jarenlange ontucht met een leerling. De jongen was 13 toen het begon. Ze kreeg 6 maanden voorwaardelijk en een proeftijd van 2 jaar.

De rechter oordeelde dat de vrouw in geen geval seks met de jongen had mogen hebben. Tijdens haar proeftijd mag de vrouw niet als lerares werken en staat ze onder toezicht van de reclassering.

Van eind 2004 tot 2007 heeft de vrouw seksuele contacten met de jongen gehad. Zowel de jongen als zijn ouders wilden geen aangifte tegen de vrouw doen, omdat ze een goede invloed op hem zou hebben.


Lerares veroordeeld wegens ontucht

Reformatorisch Dagblad – Regio – 01-07-2008 17:19

ROERMOND (ANP) – De rechtbank in Roermond heeft dinsdag een 33-jarige lerares uit Bergen (Limburg) veroordeeld wegens ontucht omdat ze seks heeft gehad met een minderjarige leerling. De vrouw mag haar beroep twee jaar niet uitoefenen en heeft een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.

Tegen de lerares was een beroepsverbod van vijf jaar en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

De lerares kreeg in 2004 een relatie met de destijds 13-jarige leerling. Zijn ouders deden geen aangifte omdat de jongen door haar invloed opbloeide en zelfstandiger en zelfverzekerder is geworden. Desondanks oordeelde de rechtbank dat een professionele leerkracht geen seksuele verhouding hoort te beginnen met een leerling.

De relatie van de vrouw met een 17-jarige jongen in 2005 bleef onbestraft omdat er toen geen sprake meer was van een verhouding tussen lerares en leerling.


Lerares veroordeeld wegens ontucht

AD.nl – Binnenland – (ANP) – REAGEER – dinsdag 01 juli 2008

ROERMOND – De rechtbank in Roermond heeft dinsdag een 33-jarige lerares uit Bergen (Limburg) veroordeeld wegens ontucht omdat ze seks heeft gehad met een minderjarige leerling.

afbeelding vergroten

De vrouw mag haar beroep twee jaar niet uitoefenen en heeft een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.

Tegen de lerares was een beroepsverbod van vijf jaar en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

De lerares kreeg in 2004 een relatie met de destijds 13-jarige leerling. Zijn ouders deden geen aangifte omdat de jongen door haar invloed opbloeide en zelfstandiger en zelfverzekerder is geworden. Desondanks oordeelde de rechtbank dat een professionele leerkracht geen seksuele verhouding hoort te beginnen met een leerling.

De relatie van de vrouw met een 17-jarige jongen in 2005 bleef onbestraft omdat er toen geen sprake meer was van een verhouding tussen lerares en leerling.


Lerares veroordeeld wegens ontucht

Telegraaf – Binnenland -.di 01 jul 2008, 16:49 | 54 reacties

ROERMOND – De rechtbank in Roermond heeft dinsdag een 33-jarige lerares uit Bergen (Limburg) veroordeeld wegens ontucht omdat ze seks heeft gehad met een minderjarige leerling.

De vrouw mag haar beroep twee jaar niet uitoefenen en heeft een voorwaardelijke celstraf van een half jaar.

Tegen de lerares was een beroepsverbod van vijf jaar en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

De lerares kreeg in 2004 een relatie met de destijds 13-jarige leerling. Zijn ouders deden geen aangifte omdat de jongen door haar invloed opbloeide en zelfstandiger en zelfverzekerder is geworden. Desondanks oordeelde de rechtbank dat een professionele leerkracht geen seksuele verhouding hoort te beginnen met een leerling.

De relatie van de vrouw met een 17-jarige jongen in 2005 bleef onbestraft omdat er toen geen sprake meer was van een verhouding tussen lerares en leerling.


Nederlands Juridisch Dagblad, NJD – Juridisch nieuws – Van een onzer redacteuren – woensdag, 2 juli 2008

Scholier nu opgebloeid en zelfverzekerder

Rechtbank Roermond – Een 33-jarige vrouw uit Bergen, die ervan werd verdacht ontucht te hebben gepleegd met 2 minderjarige leerlingen van de school waaraan zij als lerares verbonden was, is vandaag door de meervoudige kamer van de rechtbank Roermond veroordeeld.

De vrouw kreeg voor het plegen van ontucht en ontuchtige handelingen met 1 scholier een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaar opgelegd. Daarnaast moet zij zich tijdens de proeftijd onder toezicht stellen van de Reclassering en mag zij 2 jaar lang het beroep van lerares/docente niet uitoefenen. Voor het plegen van ontucht met de andere leerling, die destijds 17 jaar was, werd zij vrijgesproken.

Volgens de rechtbank is bewezen, gelet op de bekennende verklaring van verdachte bij de politie en de verklaring van de jongen, dat de vrouw sexuele contacten met hem had in de periode van 1 december 2004 tot en met 28 mei 2007.

Hoewel zowel de jongen als zijn ouders geen aangifte hebben gedaan vanwege de goede invloed die de verdachte op de jongen heeft gehad – hij is opgebloeid en staat veel zelfstandiger en zelfverzekerder in het leven – vindt de rechtbank dat de verdachte zich als professionele leerkracht bewust had moeten zijn van haar bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van het slachtoffer. Zij had op een andere manier moeten omgaan met de bij de jongen ontstane verliefdheid. Verdachte had de verliefde gevoelens van de jongen moeten ontmoedigen en moeten bijsturen en zich in elk geval moeten onthouden van het bewezenverklaarde sexuele contact.

De officier van justitie had een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden geëist, met een proeftijd van 2 jaar, met als bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringscontact en verder voor een periode van 5 jaar ontzetting van het recht om haar beroep als lerares uit te oefenen.

LJN: BD5827, Rechtbank Roermond, 04/860896-07


Nederlandse lerares veroordeeld voor ontucht met minderjarigen

België – De Morgen: Buitenland – (333057) – 01/07/08 15u20

Een 34-jarige lerares uit het Limburgse Bergen mag haar beroep twee jaar niet uitoefenen wegens ontucht met twee minderjarige leerlingen. De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar, meldt een woordvoerder. Het Openbaar Ministerie had een beroepsverbod van vijf jaar geëist en een voorwaardelijke celstraf van een jaar.

Met instemming

De lerares zou bij een van de jongens ontucht hebben gepleegd tussen 2004, hij was toen 12 jaar, en mei vorig jaar. De jongen zou er wel mee hebben ingestemd. De docente zou in 2005 ook seks hebben gehad met de andere jongen, van 17 jaar. (novum/sd)


Lerares twee jaar van school geweerd wegens ontucht

Nieuws.nl – Novum – Uitgegeven op dinsdag 01 juli 2008 om 15:08:02, bijgewerkt om 16:35:22

Een 34-jarige lerares uit het Limburgse Bergen mag haar beroep twee jaar niet uitoefenen wegens ontucht met een minderjarige leerling. De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar waarin zij zich onder toezicht moet laten stellen van de reclassering.

Het Openbaar Ministerie verdacht de vrouw van het plegen van ontucht met twee minderjarige leerlingen en had een beroepsverbod van vijf jaar geeist, naast een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Voor het plegen van ontucht met een leerling die destijds 17 jaar was, werd de lerares vrijgesproken.

De rechtbank acht wel bewezen dat de vrouw seksueel contact heeft gehad met een leerling tussen december 2004, de jongen was toen 12 jaar, en mei vorig jaar. De rechtbank vindt dat de lerares op een andere manier had moeten omgaan met de verliefdheid van de jongen. Ze had zich in elk geval moeten onthouden van seksueel contact.

De jongen en zijn ouders hebben overigens geen aangifte gedaan tegen de lerares, omdat de jongen door haar invloed zou zijn opgebloeid en veel zelfverzekerder is geworden.

[CopyRight 2008, Novum]


Lerares twee jaar van school geweerd wegens ontucht

DePers.nl – Gepubliceerd: dinsdag 1 juli 2008 16:33/16:42

Lerares twee jaar van school geweerd wegens ontuchtEen 34-jarige lerares uit het Limburgse Bergen mag haar beroep twee jaar niet uitoefenen wegens ontucht met een minderjarige leerling. De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar waarin zij zich onder toezicht moet laten stellen van de reclassering.

Het Openbaar Ministerie verdacht de vrouw van het plegen van ontucht met twee minderjarige leerlingen en had een beroepsverbod van vijf jaar geëist, naast een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Voor het plegen van ontucht met een leerling die destijds 17 jaar was, werd de lerares vrijgesproken.

De rechtbank acht wel bewezen dat de vrouw seksueel contact heeft gehad met een leerling tussen december 2004, de jongen was toen 12 jaar, en mei vorig jaar. De rechtbank vindt dat de lerares op een andere manier had moeten omgaan met de verliefdheid van de jongen. Ze had zich in elk geval moeten onthouden van seksueel contact.

De jongen en zijn ouders hebben overigens geen aangifte gedaan tegen de lerares, omdat de jongen door haar invloed zou zijn opgebloeid en veel zelfverzekerder is geworden.


Voormalig lerares veroordeeld voor ontucht met minderjarige leerling

Nieuwsbank – Rechtbank Roermond : 1 juli 2008

Roermond, 1 juli 2008 – Een 33-jarige vrouw uit Bergen, die ervan werd verdacht ontucht te hebben gepleegd met 2 minderjarige leerlingen van de school waaraan zij als lerares verbonden was, is vandaag door de meervoudige kamer van de rechtbank Roermond veroordeeld. De vrouw kreeg voor het plegen van ontucht en ontuchtige handelingen met 1 scholier een voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, met een proeftijd van 2 jaar opgelegd. Daarnaast moet zij zich tijdens de proeftijd onder toezicht stellen van de Reclassering en mag zij 2 jaar lang het beroep van lerares/docente niet uitoefenen. Voor het plegen van ontucht met de andere leerling, die destijds 17 jaar was, werd zij vrijgesproken.

Volgens de rechtbank is bewezen, gelet op de bekennende verklaring van verdachte bij de politie en de verklaring van de jongen, dat de vrouw sexuele contacten met hem had in de periode van 1 december 2004 tot en met 28 mei 2007.

Hoewel zowel de jongen als zijn ouders geen aangifte hebben gedaan vanwege de goede invloed die de verdachte op de jongen heeft gehad – hij is opgebloeid en staat veel zelfstandiger en zelfverzekerder in het leven – vindt de rechtbank dat de verdachte zich als professionele leerkracht bewust had moeten zijn van haar bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van het slachtoffer. Zij had op een andere manier moeten omgaan met de bij de jongen ontstane verliefdheid. Verdachte had de verliefde gevoelens van de jongen moeten ontmoedigen en moeten bijsturen en zich in elk geval moeten onthouden van het bewezenverklaarde sexuele contact.

De officier van justitie had een voorwaardelijke gevangenisstraf van 12 maanden geëist, met een proeftijd van 2 jaar, met als bijzondere voorwaarde verplicht reclasseringscontact en verder voor een periode van 5 jaar ontzetting van het recht om haar beroep als lerares uit te oefenen.

LJ Nummer BD5827

Bron: Rechtbank Roermond Datum actualiteit: 1 juli 2008


Lerares twee jaar van school door ontucht

DAG | 01-07-2008 | 15:22

© Shutterstock

UPDATE: Ze werd vrijgesproken voor het plegen van ontucht met een leerling van 17.

Een 34-jarige lerares uit het Limburgse Bergen mag haar beroep twee jaar niet uitoefenen wegens ontucht met met een minderjarige leerling. De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar waarin zij zich onder toezicht moet laten stellen van de reclassering.

Het Openbaar Ministerie verdacht de vrouw van het plegen van ontucht met twee minderjarige leerlingen en had een beroepsverbod van vijf jaar geëist, naast een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Voor het plegen van ontucht met een leerling die destijds 17 jaar was, werd de lerares vrijgesproken.

De rechtbank acht wel bewezen dat de vrouw seksueel contact heeft gehad met een leerling tussen december 2004, de jongen was toen 12 jaar, en mei vorig jaar. De rechtbank vindt dat de docente op een andere manier had moeten omgaan met de verliefdheid van de jongen. Ze had zich in elk geval moeten onthouden van seksueel contact.

De jongen en zijn ouders hebben overigens geen aangifte gedaan tegen de lerares, omdat de jongen door haar invloed zou zijn opgebloeid en veel zelfverzekerder is geworden.


Voorwaardelijke celstraf lerares wegens ontucht

Dagblad De Limburger – Limburgs Dagblad – Roermond – ANP – Gepubliceerd op: 01.07.08 15:22, bijgewerkt op: 01.07.08 17:31


De rechtbank in Roermond heeft dinsdag een 33-jarige lerares uit Bergen veroordeeld wegens ontucht, omdat ze seks heeft gehad met een minderjarige leerling. De vrouw mag haar beroep twee jaar niet uitoefenen en heeft een half jaar voorwaardelijke celstraf.

Tegen de lerares was een beroepsverbod van vijf jaar en een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf geëist.

De lerares kreeg in 2004 een relatie met de destijds 13-jarige leerling. Zijn ouders deden geen aangifte, omdat ‘de jongen door haar invloed opbloeide en zelfstandiger en zelfverzekerder is geworden’. Desondanks oordeelde de rechtbank dat een professionele leerkracht geen seksuele verhouding hoort te beginnen met een leerling.

De relatie van de vrouw met een 17-jarige jongen in 2005 bleef onbestraft, omdat er toen geen sprake meer was van een verhouding tussen lerares en leerling.


Nederlandse lerares veroordeeld voor ontucht met minderjarigen

België – Het Laatste Nieuws HLN: Buitenland – (333057) – 01/07/08 15u20

Een 34-jarige lerares uit het Limburgse Bergen mag haar beroep twee jaar niet uitoefenen wegens ontucht met twee minderjarige leerlingen. De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar, meldt een woordvoerder. Het Openbaar Ministerie had een beroepsverbod van vijf jaar geëist en een voorwaardelijke celstraf van een jaar.

Met instemming

De lerares zou bij een van de jongens ontucht hebben gepleegd tussen 2004, hij was toen 12 jaar, en mei vorig jaar. De jongen zou er wel mee hebben ingestemd. De docente zou in 2005 ook seks hebben gehad met de andere jongen, van 17 jaar. (novum/sd)


Lerares twee jaar van school geweerd wegens ontucht

Trouw | Novum | Laatste nieuws | 01-07-2008 15:13

Een 34-jarige lerares uit het Limburgse Bergen mag haar beroep twee jaar niet uitoefenen wegens ontucht met een minderjarige leerling. De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar waarin zij zich onder toezicht moet laten stellen van de reclassering.

Het Openbaar Ministerie verdacht de vrouw van het plegen van ontucht met twee minderjarige leerlingen en had een beroepsverbod van vijf jaar geeist, naast een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Voor het plegen van ontucht met een leerling die destijds 17 jaar was, werd de lerares vrijgesproken.

De rechtbank acht wel bewezen dat de vrouw seksueel contact heeft gehad met een leerling tussen december 2004, de jongen was toen 12 jaar, en mei vorig jaar. De rechtbank vindt dat de lerares op een andere manier had moeten omgaan met de verliefdheid van de jongen. Ze had zich in elk geval moeten onthouden van seksueel contact.

De jongen en zijn ouders hebben overigens geen aangifte gedaan tegen de lerares, omdat de jongen door haar invloed zou zijn opgebloeid en veel zelfverzekerder is geworden.


Lerares twee jaar van school geweerd wegens ontucht
Elsevier Elsevier.nl – Laatste 24 uur – 1 juli 2008

De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar, meldt een woordvoerder.


Opmerking:

Elsevier heeft het bericht kort na plaatsing alweer schielijk van haar websites verwijderd.

Zie daarvoor: Lerares twee jaar van school geweerd wegens ontucht site:http://www.elsevier.nl – Google zoeken


Lerares mag twee jaar niet voor de klas na ontucht

L1nws L1 – nieuws en sport uit Limburg – 01 juli 2008 07:45

Nieuws.nl – Roermond Nieuws – dinsdag 01 juli 2008 om 08:46:00

lerares Bergen, ontucht, minderjarigEen 33-jarige lerares uit Bergen mag twee jaar niet voor de klas staan vanwege ontucht met een minderjarige leerling. Ook heeft de rechtbank in Roermond haar een voorwaardelijke straf van een half jaar opgelegd. Daarnaast moet ze verplicht hulp krijgen van de reclassering.

Tegen de vrouw was een beroepsverbod van 5 jaar geëist en een voorwaardelijke straf van een jaar. Ze werd verdacht van ontucht met twee minderjarige leerlingen. De rechter sprak haar vrij voor ontucht met een destijds 17-jarige jongen, omdat deze ten tijde van de sexuele relatie niet meer bij haar op school zat.


Lerares voor rechter wegens ontucht met leerlingen
Dagblad De Limburger – Limburgs DagbladGepubliceerd op: 18.06.08 07:09

ROERMOND – Tegen een 33-jarige lerares uit Bergen is dinsdag een beroepsverbod van 5 jaar en een voorwaardelijke celstraf van 12 maanden geëist. Dat eiste de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Roermond. De vrouw wordt verdacht van het plegen van ontucht met twee minderjarige leerlingen. Zij is in Nederland de eerste lerares die voor een dergelijk vergrijp voor de rechter moet verschijnen. ANP Video © L1

Bekijk video: Smalband / Breedband

ANP video


OM wil lerares van school weren wegens ontucht

DePers.nl – Trefwoord: ontucht – Gepubliceerd: dinsdag 17 juni 2008 17:25/18:57

OM wil lerares van school weren wegens ontuchtTegen een 33-jarige lerares uit het Limburgse Bergen is dinsdag een beroepsverbod van vijf jaar geëist wegens ontucht met twee minderjarige leerlingen. Ook eiste justitie een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een verplichte behandeling door de reclassering, zegt de persofficier van justitie in Roermond.

Bij een van de jongens zou de ontucht hebben plaatsgevonden tussen 2004, hij was toen 13 jaar, en mei vorig jaar. De docente zou in 2005 seks hebben gehad met de andere jongen van 17 jaar. Het is niet duidelijk of de leerlingen zijn gedwongen tot seks.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.


OM wil lerares van school weren wegens ontucht

Trouw | Novum | Laatste nieuws | 17-06-2008 17:27

Tegen een 34-jarige lerares uit het Limburgse Bergen is dinsdag een beroepsverbod van vijf jaar geëist wegens ontucht met twee minderjarige leerlingen. Ook eiste justitie een voorwaardelijke celstraf van een jaar en een verplichte behandeling door de reclassering, zegt de persofficier van justitie in Roermond.

Bij een van de jongens zou de ontucht hebben plaatsgevonden tussen 2004, hij was toen 12 jaar, en mei vorig jaar. De docente zou in 2005 seks hebben gehad met de andere jongen van 17 jaar. Het is niet duidelijk of de leerlingen zijn gedwongen tot seks.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.


Werkverbod en celstraf geëist tegen lerares

L1 – nieuws en sport uit Limburg 17 juni 2008 15:38

Nieuws.nl – Roermond Nieuws – dinsdag 17 juni 2008 om 14:24:00

RechtbankEen 33-jarige lerares uit Bergen moet een verbod krijgen om de komende 5 jaar voor de klas staan. Dat eiste de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Roermond. De vrouw wordt verdacht van het plegen van ontucht met twee minderjarige leerlingen. Met een van de jongens had ze een jarenlange relatie.

De officier eiste verder een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van één jaar, plus verplichte hulp door de reclassering. De ouders van één van de jongens verklaarden niet zoveel moeite te hebben met de relatie. Hun licht autistische zoon was er helemaal door opgebloeid.


Eis: beroepsverbod voor Bergense lerares

Dagblad De Limburger – Limburgs Dagblad – Roermond – Van onze verslaggever – 17.06.08 15:40/:48

Tegen de 33-jarige lerares Van H. uit Bergen is dinsdagmiddag voor de rechtbank van Roermond een beroepsverbod van vijf jaar geëist, omdat zij als lerares seks zou hebben gehad met een dertienjarige en een zeventienjarige leerling van haar school.

Verder werd er geëist dat de Bergense zich verplicht laat behandelen door een hulpinstantie plus een celstraf van 12 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.


Lerares vervolgd wegens ontucht met leerlingen

Hart van NederlandAlle artikelen Limburg – Publicatie: 13/06/08 15:47

Foto: archief Hart van Nederland

Een 33-jarige lerares uit het Limburgse Bergen moet voor de rechter verschijnen, omdat de vrouw seks zou hebben gehad met twee minderjarige leerlingen. Dit meldt het OM in Roermond.

Volgens justitie vond de ontucht bij een van de jongens plaats tussen 2004 en mei vorig jaar. De jongen was in die periode 12 jaar. In 2005 zou de lerares seks hebben gehad met de andere jongen van 17 jaar. Het is niet duidelijk of het tweetal gedwongen is tot seks. De zaak komt dinsdag voor de rechtbank in Roermond.


Lerares vervolgd wegens ontucht met leerlingen

DePers.nl – Gepubliceerd: vrijdag 13 juni 2008 15:13/15:29

Lerares vervolgd wegens ontucht met leerlingenEen 33-jarige lerares uit het Limburgse Bergen moet dinsdag voor de rechter verschijnen omdat zij seks zou hebben gehad met twee minderjarige leerlingen. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Roermond vrijdag.

Bij een van de jongens vond de ontucht volgens justitie plaats tussen 2004, hij was toen 12 jaar, en mei vorig jaar. De docente zou in 2005 seks hebben gehad met de andere jongen van 17 jaar. Onduidelijk is of de leerlingen zijn gedwongen tot seks, maar gezien de aard van de functie zijn dergelijke contacten uit den boze.

De zaak dient dinsdagmiddag voor de rechtbank Roermond.


Lerares vervolgd wegens ontucht met leerlingen

Trouw | Laatste nieuws | Novum | 13-06-2008 15:21

Een 33-jarige lerares uit het Limburgse Bergen moet dinsdag voor de rechter verschijnen omdat zij seks zou hebben gehad met twee minderjarige leerlingen. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Roermond vrijdag.

Bij een van de jongens vond de ontucht volgens justitie plaats tussen 2004, hij was toen 12 jaar, en mei vorig jaar. De docente zou in 2005 seks hebben gehad met de andere jongen van 17 jaar. Onduidelijk is of de leerlingen zijn gedwongen tot seks, maar gezien de aard van de functie zijn dergelijke contacten uit den boze.

De zaak dient dinsdagmiddag voor de rechtbank Roermond.


Lerares pleegt ontucht

SpitsNieuws : T. Wolters | 13-06-08 | 17:29 | 50 reacties

Een 33-jarige lerares uit het Limburgse Bergen wordt ervan verdacht seks te hebben gehad met 2 leerlingen. De jongens waren ten tijde van het misbruik 12 en 17 jaar oud.

Het misbruik heeft tussen 2004 en mei vorig jaar plaatsgevonden. Volgens Novum Nieuws kan het Openbaar Ministerie niet zeggen of de jongens zijn gedwongen tot seks, al doet dat er voor de strafzaak tegen de vrouw weinig toe. De vrouw staat aanstaande dinsdag voor het hekje van de Roermondse rechtbank.Voormalig lerares veroordeeld voor ontucht met minderjarige leerling
Nederlands Juridisch Dagblad – 2 juli 2008
Rechtbank Roermond – Een 33-jarige vrouw uit Bergen, die ervan werd verdacht ontucht te hebben gepleegd met 2 minderjarige leerlingen van de school waaraan

Lerares (33) berecht voor seks 13-jarige
BN/De Stem – 1 juli 2008
ROERMOND – De rechtbank in Roermond heeft gisteren een 33-jarige lerares uit Bergen veroordeeld wegens ontucht omdat ze seks heeft gehad met een

Lerares veroordeeld voor sexrelatie met leerling
Nieuws.nl – 1 juli 2008
Roermond – Een 33-jarige lerares uit Bergen is dinsdag voor de rechtbank in Roermond veroordeeld voor het plegen van ontucht met een leerling.

Lerares veroordeeld voor ontucht
Nijmegen nieuws – 1 juli 2008
De rechtbank in Roermond heeft dinsdag een 33-jarige lerares uit Bergen (Limburg) veroordeeld wegens ontucht omdat ze seks heeft gehad met een minderjarige

Lerares veroordeeld wegens ontucht
De Telegraaf – 1 juli 2008
AMSTERDAM – De rechtbank in Roermond heeft dinsdag een 33-jarige lerares uit Bergen (Limburg) veroordeeld wegens ontucht omdat ze seks heeft gehad met een

Lerares twee jaar van school geweerd wegens ontucht
Nieuws.nl – 1 juli 2008
De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar, meldt een woordvoerder.

Lerares veroordeeld voor sexrelatie met leerling
Blik op Nieuws – 1 juli 2008
Roermond – Een 33-jarige lerares uit Bergen is dinsdag voor de rechtbank in Roermond veroordeeld voor het plegen van ontucht met een leerling.

Lerares bestraft voor seks met leerling
RTL Nieuws – 1 juli 2008
De rechtbank in Roermond legde de vrouw uit Bergen (Limburg) ook een beroepsverbod van twee jaar op. Er was een beroepsverbod van vijf jaar en een jaar

Lerares veroordeeld wegens ontucht
De Telegraaf – 1 juli 2008
AMSTERDAM – De rechtbank in Roermond heeft dinsdag een 33-jarige lerares uit Bergen (Limburg) veroordeeld wegens ontucht omdat ze seks heeft gehad met een

Limburgse lerares veroordeeld wegens ontucht
Wereldomroep – 1 juli 2008
Roermond – Een lerares uit Bergen, in Limburg, is veroordeeld voor ontucht met een leerling. De vrouw van 33 kreeg een half jaar voorwaarlijk,

Lerares veroordeeld wegens ontucht
Nos – 1 juli 2008
De rechtbank in Roermond heeft een 33-jarige lerares uit Bergen (Limburg) veroordeeld voor ontucht met een jongen van 13 uit haar klas.

Lerares veroordeeld wegens ontucht
Reformatorisch Dagblad – 1 juli 2008
ROERMOND (ANP) – De rechtbank in Roermond heeft dinsdag een 33-jarige lerares uit Bergen (Limburg) veroordeeld wegens ontucht omdat ze seks heeft gehad met

Lerares veroordeeld wegens ontucht
Algemeen Dagblad – 1 juli 2008
ROERMOND – De rechtbank in Roermond heeft dinsdag een 33-jarige lerares uit Bergen (Limburg) veroordeeld wegens ontucht omdat ze seks heeft gehad met een

Lerares twee jaar van school geweerd wegens ontucht
Elsevier – 1 juli 2008
De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar waarin zij zich onder toezicht

16:49 Lerares pleegde ontucht
De Telegraaf – 1 juli 2008
AMSTERDAM – De rechtbank in Roermond heeft dinsdag een 33-jarige lerares uit Bergen (Limburg) veroordeeld wegens ontucht omdat ze seks heeft gehad met een

Lerares twee jaar van school geweerd wegens ontucht
DePers.nl – 1 juli 2008
Een 34-jarige lerares uit het Limburgse Bergen mag haar beroep twee jaar niet uitoefenen wegens ontucht met een minderjarige leerling. De rechtbank Roermond

Voormalig lerares veroordeeld voor ontucht met minderjarige leerling
Nieuwsbank (abonnement) – 1 juli 2008
minderjarige leerlingen van de school waaraan zij als lerares verbonden was, is vandaag door de meervoudige kamer van de rechtbank Roermond veroordeeld.

Lerares twee jaar van school door ontucht
Dag.nl – 1 juli 2008
De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar, meldt een woordvoerder.

Nederlandse lerares veroordeeld voor ontucht met minderjarigen
Het Laatste Nieuws – 1 juli 2008
De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar, meldt een woordvoerder.

Nederlandse lerares veroordeeld voor ontucht met minderjarigen
De Morgen – 1 juli 2008
De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar, meldt een woordvoerder.

Lerares twee jaar van school geweerd wegens ontucht
Nieuws.nl – 1 juli 2008
De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar, meldt een woordvoerder.

Nederlandse lerares veroordeeld voor
Het Laatste Nieuws – 1 juli 2008
De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar, meldt een woordvoerder.

Lerares twee jaar van school geweerd wegens ontucht
Trouw – 1 juli 2008
De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar, meldt een woordvoerder.

Lerares twee jaar van school geweerd wegens ontucht
Elsevier – 1 juli 2008
De rechtbank Roermond legde haar daarnaast een voorwaardelijke celstraf van zes maanden op, met een proeftijd van twee jaar, meldt een woordvoerder.

Rechtbank doet uitspraak in zaak ontucht met leerlingen
Nieuws.nl – 1 juli 2008
De rechtbank in Roermond doet dinsdag uitspraak tegen een van ontucht verdachte vrouw uit Bergen. De 33-jarige vrouw gaf les op een middelbare school en

Werkverbod en celstraf geëist tegen lerares
Nieuws.nl – 17 juni 2008
Dat eiste de officier van justitie dinsdag voor de rechtbank in Roermond. De vrouw wordt verdacht van het plegen van ontucht met twee minderjarige

OM wil lerares van school weren wegens ontucht
Trouw – 17 juni 2008
De docente zou in 2005 seks hebben gehad met de andere jongen van 17 jaar. Het is niet duidelijk of de leerlingen zijn gedwongen tot seks. De rechtbank doet

Lerares vervolgd wegens ontucht met leerlingen
Hartvannederland.nl – 13 juni 2008
gehad met de andere jongen van 17 jaar. Het is niet duidelijk of het tweetal gedwongen is tot seks. De zaak komt dinsdag voor de rechtbank in Roermond.

Lerares vervolgd wegens ontucht met leerlingen
Trouw – 13 juni 2008
zijn gedwongen tot seks, maar gezien de aard van de functie zijn dergelijke contacten uit den boze. De zaak dient dinsdagmiddag voor de rechtbank Roermond.