120. Ouderlijk gezag sneller afgenomen – Betaalde pleegouders krijgen bovenhand

Ouderlijk gezag sneller afgenomen

Trouw | Laatste nieuws | Novum | 11-07-2008 19:36


Het wordt eenvoudiger om ouders met bijvoorbeeld een jarenlange ernstige drugsverslaving de zeggenschap over hun kinderen af te nemen. Nu moeten ouders er zelf mee instemmen het ouderlijk gezag af te staan. Dat gaat verdwijnen, zo heeft het kabinet vrijdag bekendgemaakt.

Het kabinet komt met de wijziging om kinderen ‘beter te beschermen tegen ouders die er onvoldoende in slagen hun kind op een gezonde en evenwichtige manier op te voeden’. Het belang van het kind komt, aldus het kabinet, op de eerste plaats. De maatregel is vooral bedoeld voor die ouders hun opvoedingsverantwoordelijkheid niet waar kunnen maken en bij wie weinig of geen aanwijzingen voor verbetering zijn.

Ook zorgt het voorstel ervoor dat de rechter kinderen waar het niet goed mee gaat, eerder onder toezicht kan stellen. Bij een ondertoezichtstelling wordt het ouderlijk gezag beperkt en blijft het kind in het gezin. De kinderrechter doet dit als de belangen van het kind ernstig worden bedreigd.

In het voorstel kan dit voortaan ook bij kinderen met relatief lichte problemen. Jeugdzorg krijgt voortaan bij een ondertoezichtstelling daarnaast het recht om zonder toestemming van de ouders informatie op te vragen uit de omgeving van hun kind.

De Tweede Kamer moet de voorstellen nog bespreken.

Kabinet: meer bescherming voor kinderen

Regering.nl – Persbericht | 11-07-2008


De ministerraad heeft op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin ingestemd met een wetsvoorstel om kinderen beter te beschermen tegen ouders die er onvoldoende in slagen hun kind op een gezonde en evenwichtige manier op te voeden. Bij de keuzes die in de jeugdbescherming worden gemaakt, komt het belang van het kind op de eerste plaats. De aanpassingen in de kinderbeschermingswetgeving maken het eenvoudiger die maatregel te kiezen die het meest aansluit bij de omstandigheden waarin de minderjarige zich bevindt: een keuze op maat.

Het kabinet verruimt daartoe de grond om een minderjarige onder toezicht te stellen. Binnenkort kan de rechter deze maatregel ook opleggen aan kinderen met relatief lichte problemen. Verder is de uitvoering van de ondertoezichtstelling verbeterd. De kinderrechter kan op verzoek het ouderlijk gezag op specifieke punten laten uitoefenen door het bureau jeugdzorg als een jongere uit huis is geplaatst, bijvoorbeeld bij aanmelding bij een onderwijsinstelling.

Ook komt er – in plaats van de huidige twee kinderbeschermingsmaatregelen – één maatregel om het ouderlijk gezag te beëindigen. Voor de nieuwe, zogeheten gezagsbeëindigende maatregel is instemming van de ouders niet vereist. Overigens zal een ondertoezichtstelling vaak aan een gezagsbeëindiging voorafgaan. Maar wanneer het bij aanvang van het kinderbeschermingstraject al duidelijk is dat de ouders hun opvoedingsverantwoordelijkheid niet binnen een aanvaardbare termijn waarmaken, kan direct de gezagsbeëindigende maatregel worden getroffen. Bijvoorbeeld wanneer de ouders al jarenlang verslaafd zijn aan harddrugs en er weinig of geen aanwijzingen voor verbetering zijn.

Andere belangrijke wijzigingen in het wetsvoorstel zijn de verbetering van de rechtspositie van met name de pleegouders. Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt over de verantwoording voor uitoefening van de voogdij aan de raad voor de kinderbescherming. Voortaan moet het bureau jeugdzorg zowel over de uitvoering van de ondertoezichtstelling als over de uitoefening van de voogdij aan de raad voor de kinderbescherming verantwoording afleggen.

Tot slot is de gegevensuitwisseling vereenvoudigd tussen instellingen in de jeugdzorg bij een lopende ondertoezichtstelling. Bureau jeugdzorg krijgt het recht om zonder toestemming van de ouders, van wie het kind onder toezicht is gesteld, informatie op te vragen bij derden. Voor een goede uitvoering van de ondertoezichtstelling speelt informatieverstrekking aan het bureau jeugdzorg uit de omgeving van de minderjarige immers een cruciale rol. Een goed geïnformeerd bureau jeugdzorg is beter in staat een zorgvuldige inschatting te maken over de situatie van een minderjarige en de te verlenen hulp aan de minderjarige en zijn ouders.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Kabinet: Kind sneller weghalen bij slechte ouders

Elsevier.nl – Politiek – Door Robbert de Witt – Kabinet: vrijdag 11 juli 2008 21:28


Kinderen van ouders die falen in de opvoeding kunnen voortaan sneller onder toezicht worden geplaatst, zo heeft het kabinet vrijdag besloten.

Kabinet ging vandaag akkoord met ruimere mogelijkheden toezicht op ouders

Het kabinet is vanmiddag akkoord gegaan met maatregelen van ministers André Rouvoet (Jeugd en Gezin, ChristenUnie) en Ernst Hirsch Ballin (Justitie, CDA) die dit mogelijk moeten maken.

Tot nu toe moesten ouders er mee instemmen dat ze (tijdelijk) worden ontzet uit de ouderlijke macht. Dat gaat veranderen: rechters kunnen kinderen waar het niet goed mee gaat sneller onder toezicht plaatsen.

Beschermen

Dat kan voortaan ook bij kinderen met relatief lichte problemen. Verder kan Jeugdzorg ook informatie over het gezin opvragen zonder toestemming van de ouders.

Het kabinet laat weten dat de maatregelen bedoeld zijn ‘om kinderen beter te beschermen tegen ouders die er onvoldoende in slagen hun kind op een gezonde en evenwichtige manier op te voeden’.

Goedkeuring

De maatregelen moeten nog worden goedgekeurd door de Tweede Kamer.

Lees het artikel over de aanpak van criminele jongeren in Elsevier en lees ook de weblog van Gerlof Leistra Strafrecht? Pak eerst ouders van ettertjes aan

Rouvoet even ‘chef’ van Nederland

Telegraaf – Binnenland -. vr 11 jul 2008, 20:30


DEN HAAG – Vicepremier en minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) is volgende week de ‘baas’ van Nederland. Hij vervangt volgende week premier Jan Peter Balkenende, zo heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gemeld.

De ministerraad vergaderde vrijdag voor het laatst voordat hij vakantie ging vieren. De Tweede Kamer is al een week met reces.

De week van 19 tot en met 26 juli zal minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) de lopende zaken waarnemen en de week tot 3 augustus is dat minister Ronald Plasterk (Onderwijs).

Daarna neemt Balkenende het roer zelf weer over en stort het kabinet zich op de begrotingsonderhandelingen in het kader van de voorbereidingen voor Prinsjesdag. Het kabinet komt op 15 augustus voor het eerst weer bijeen.

Kinderen sneller onder toezicht jeugdzorg

Trouw | hetNieuws | Nederland | Van onze redactie politiek | Reageer zelf | 12-07-2008


Het kabinet gaat de mogelijkheden verruimen om minderjarige kinderen sneller onder toezicht

Ook bij ’relatief lichte problemen’ kan de rechter deze maatregel gaan opleggen. Ook wordt de ondertoezichtstelling uitgebreid. In de toekomst kan een bureau jeugdzorg een jongere bij uithuisplaatsing zelf bij een onderwijsinstelling aanmelden.

Bureaus Jeugdzorg krijgen het recht om zonder toestemming van de ouders, van wie het kind onder toezicht is gesteld, informatie op te vragen bij derden. De gedachte erachter is dat een goed geïnformeerd bureau een betere inschatting kan maken van de situatie van een minderjarige en eventuele risico’s in relatie tot de ouders.

Het kabinet stemde gisteren met deze maatregelen van de verantwoordelijke ministers Rouvoet (jeugd en gezin) en Hirsch Ballin (justitie) in. De bedoeling van het wetsvoorstel is om kinderen beter te beschermen tegen ouders die er onvoldoende in slagen hun kind op een ’gezonde en evenwichtige manier’ op te voeden, stelt het kabinet. „Het kind komt op de eerste plaats”, vindt Rouvoet. Een andere belangrijke wijziging in de wet is de verbetering van de rechtspositie van pleegouders.

Deze wetswijziging is één van de instrumenten van Rouvoet om kindermishandeling en -misbruik aan te pakken. Rouvoet wil dit bereiken door middel van preventie, het vroegtijdig signaleren van problemen en hard ingrijpen in gezinnen als het nodig is. Een onder toezichtsstelling (ots) van een minderjarige is een ingrijpende maatregel waarbij altijd een rechter is betrokken en de gezinsituatie doorgaans vrij ernstig is. Rouvoet gaat nu een stap verder door ook bij lichte problemen een ots mogelijk te maken.


Kinderen beter beschermd tegen ‘slechte’ ouders

de Volkskrant – ANP – gepubliceerd op 11 juli 2008 18:22, bijgewerkt op 11 juli 2008 19:18


DEN HAAG – Het kabinet verruimt de mogelijkheden om kinderen onder toezicht te stellen en perkt het gezag van ‘slechte’ ouders in.

Binnenkort kan de rechter ondertoezichtstelling ook opleggen aan kinderen met relatief lichte problemen.

Dat heeft het kabinet vrijdag besloten op voorstel van de ministers Ernst Hirsch Ballin (Justitie) en André Rouvoet (Jeugd en Gezin). Deze aanpassing van de kinderbescherming moet het eenvoudiger maken om de mate van toezicht en zorg aan te passen aan de persoonlijke omstandigheden van het kind.

Verder komt er één maatregel om het ouderlijk gezag te beëindigen, waarvoor de instemming van de ouders niet vereist is. Wanneer de ouders bijvoorbeeld al jarenlang verslaafd zijn aan harddrugs en er weinig of geen aanwijzingen voor verbetering zijn, kan hun het gezag over het kind acuut worden ontnomen.

Aan de andere kant wordt de rechtspositie van met name pleegouders verbeterd en wordt Bureau Jeugdzorg beter geïnformeerd. Zo worden de gegevens van probleemgezinnen bij langdurige ondertoezichtstellingen opengesteld voor Bureau Jeugdzorg zonder dat daarvoor toestemming van de ouders nodig is.

Kinderen straks sneller onder toezicht geplaatst

Reformatorisch Dagblad – Binnenland – 11-07-2008 22:46 | Redactie politiek


DEN HAAG – Het kabinet verruimt de mogelijkheden om kinderen onder toezicht te stellen en perkt het gezag van tekortschietende ouders in.

De ministerraad ging vrijdag akkoord met een wetsvoorstel van de ministers Hirsch Ballin van Justitie en Rouvoet voor Jeugd en Gezin met die strekking.

Het belang van het kind moet bij de jeugdbescherming op de eerste plaats komen, vinden de bewindslieden. Dat uitgangspunt leidt tot een aantal aanpassingen van de kinderbescherming. Zo wordt het eenvoudiger om het ouderlijk gezag over een kind te beëindigen. Bijvoorbeeld bij ouders die al jaren verslaafd zijn aan harddrugs en waar geen verbetering in het verschiet ligt.

Daarnaast kunnen straks ook kinderen met relatief lichte problemen onder toezicht komen te staan. De ministers verbeteren ook de rechtspositie van pleegouders. Bureau Jeugdzorg kan voortaan zonder toestemming van de ouders bij derden informatie opvragen over probleemgezinnen.