148. Justitiebegroting 2009: Na 40 jr ontvadering in familierecht moet justitie zelf wijken in om gat te vullen (Veiligheidshuizen&jeugdcriminaliteit)

Justitiebegroting 2009 (5,7 miljard)- Meer geld voor aanpak jeugdcriminaliteit en asiel

Bron: Ministerie van Justitie | Nieuwsbericht | 16-09-2008

Het verder terugdringen van criminaliteit en overlast blijft het belangrijkste speerpunt van het ministerie van Justitie. Met accenten op het terugdringen van geweld, de aanpak recidive en veelplegers en het investeren in straf op maat. Verder wordt er veel geïnvesteerd in het versnellen van de asielprocedure. Het totale budget voor het ministerie van Justitie bedraagt volgend jaar meer dan 5,7 miljard euro. Dat staat in de begroting van Justitie over 2009.

Het ministerie van Justitie investeert volgend jaar veel in de persoonsgerichte aanpak. Ex-gedetineerden en ex-TBS’ers krijgen extra begeleiding bij de resocialisatie, jeugdige overtreders en hun ouders krijgen volop aandacht om verder afglijden te voorkomen, veelplegers krijgen straf op maat en in de veiligheidshuizen krijgt iedere overtreder die interventie die noodzakelijk wordt geacht.

Justitie zal uitvoering geven aan de aangekondigde vereenvoudiging en versnelling van de asielprocedure. Door wijzigingen in en aan de voorkant van de procedure zullen meer asielzoekers sneller duidelijkheid krijgen over hun toekomst. Afgewezen asielzoekers moeten terugkeren naar het land van herkomst, al dan niet vrijwillig.

Meer informatie

Extra geld voor aanpak jeugdcriminaliteit en asiel

Justitiebegroting 2009

Justitiekrant Begroting 2009

Bron: Ministerie van Justitie – Begroting 2009

http://www.justitie.nl/organisatie/begroting/index.aspx

Link naar video-interview met Hirsch-Ballin over de Beleidsagenda 2009 van Justitie:

http://stream.datiq.net/overheid/JUS-090908-629.wmv

Preventie en bestrijding van criminaliteit staan centraal in het kabinetsbrede project ‘Veiligheid begint bij Voorkomen’. Veiligheid begint bij Voorkomen werkt aan vijfentwintig procent minder criminaliteit in 2010 ten opzichte van 2002 door:

  • negentien procent minder geweldsdelicten;

  • vijf procent minder vermogensdelicten;

  • vijftien procent meer opgehelderde zaken;

  • vijfentwintig procent minder criminaliteit tegen ondernemingen;

  • daling van de recidive met tien procentpunt onder volwassenen en onder jeugdigen;

  • een landelijk netwerk van Veiligheidshuizen waarin de betrokken professionals effectief samenwerken.

Lees alle artikelen uit de Justitiekrant en interviews met minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Albayrak via onderstaande link.

Meer informatie

Beleidsagenda 2009 : Ministerie van Justitie

Bron: Regering | Persbericht Prinsjesdag 2008

Extra geld voor aanpak jeugdcriminaliteit en asiel

Het verder terugdringen van criminaliteit en overlast blijft het belangrijkste speerpunt van het ministerie van Justitie. Met accenten op het terugdringen van geweld, de aanpak recidive en veelplegers en het investeren in straf op maat. Ook de minder zichtbare vormen van criminaliteit behouden de volle aandacht; cybercrime, georganiseerde misdaad en financieel-economische criminaliteit. Verder wordt er veel geïnvesteerd in het versnellen van de asielprocedure. Het totale budget voor het ministerie van Justitie bedraagt volgend jaar meer dan 5,7 miljard euro. Dat blijkt uit de begroting van Justitie over 2009.

Het ministerie van Justitie investeert volgend jaar veel in de persoonsgerichte aanpak. Ex-gedetineerden en ex-TBS’ers krijgen extra begeleiding bij de resocialisatie, jeugdige overtreders en hun ouders krijgen volop aandacht om verder afglijden te voorkomen, veelplegers krijgen straf op maat en in de veiligheidshuizen krijgt iedere overtreder die interventie die noodzakelijk wordt geacht.

Er is 24,4 miljoen euro extra voor de aanpak van jeugdcriminaliteit, onder meer voor de uitvoering van 500 extra gedragsbeïnvloedende maatregelen en het terugdringen van de recidive. Het ministerie geeft daarmee uitvoering aan het programma “aanpak jeugdcriminaliteit”. Voor de intensivering van het toezicht op ex-gedetineerden en ex-TBS’ers is er 13,9 miljoen euro gereserveerd. Het gaat daarbij om het zo zorgvuldig en effectief mogelijk terug laten keren in de maatschappij. Er is 48 miljoen euro voor het verbeteren van de jeugdinrichtingen. Dit onder meer naar aanleiding van enkele rapporten van de inspecties. Het gaat dan met name om het verkleinen van de groepen.

Verder is er 7 miljoen voor het tegengaan van identiteitsfraude en het verbeteren van de identiteitscontroles in de strafrechtsketen. Zo krijgt de Dienst Justitiële Inrichtingen 5 miljoen voor het installeren van identificatieapparatuur. De verkeersboetes zullen naar verwachting 40 miljoen euro meer opleveren. Dit vanwege te verwachte groei van het aantal boetes van 12,3 naar 12,8 miljoen. De eerst volgende indexering van de verkeersboetes wordt verwacht in 2010.

Asiel

Justitie zal uitvoering geven aan de aangekondigde vereenvoudiging en versnelling van de asielprocedure. Door wijzigingen in en aan de voorkant van de procedure zullen meer asielzoekers sneller duidelijkheid krijgen over hun toekomst. Afgewezen asielzoekers moeten terugkeren naar het land van herkomst, al dan niet vrijwillig. De hogere instroom, nagenoeg volledig het gevolg van de groei van het aantal asielzoekers uit Irak, Afghanistan en Somalië zorgen voor nieuwe problemen in de opvang en afhandeling van de verzoeken. Deze problemen moeten opgelost worden, bijvoorbeeld door specifiek de veiligheidssituatie in deze landen te monitoren. In de begroting wordt rekening gehouden met 16.000 asielzoekers, waar men eerder uitging van 10.500. Er is, net als in 2008, extra geld (112 miljoen) vanwege de verhoogde asielinstroom.

Totaal overzicht

Rechtshandhaving en terrorismebestrijding

2747 miljoen

Rechtspleging en rechtsbijstand

1343 miljoen

Vreemdelingen

850 miljoen

Jeugd

571 miljoen

Nederlandse en internationale rechtsorde

13 miljoen

Niet beleids-artikelen

215 miljoen