189. Frank Simons – Duivelse rechtbanken – Familieonrecht in Canada – Opgedragen aan Opa en Oma (Gratis E-Book download tot aan Canadese verkiezingen)

Gratis download van E-Book van Nederlandse emigrantenauteur Frank Simons uit Canada tot aan de komende Canadese verkiezingen

Vertaling uit het Engels door Peter Tromp, Vaderkenniscentrum

Frank Simons, auteur van Nederlandse komaf van het in Canada verschenen boek “Courts From Hell: Familieonrecht in Canada”, is verheugd aan te kondigen dat zijn boek nu in heel Noord-Amerika beschikbaar is bij de grote retailers, met inbegrip van Chapters, Indigo, Coles, Amazon en andere on-line boekhandels.
http://www.courtsfromhell.ca/

SPECIALE AANBIEDING

Tot aan de verkiezingen kan: “RECHTBANKEN VAN DE DUIVEL – Familieonrecht in Canada” nog GRATIS worden gedownload (PDF, 1,5 MB) op: http://simons.frank.googlepages.com/CFH-Election.pdf

Uit de Canadese persaankondiging:

Publieke steun is nodig om de Canadese familie te redden. In de afgelopen jaren heeft het disfunctionele Canadese Familierechtssysteem via bevooroordeelde zorg- en omgangsuitspraken meer dan 1 miljoen kinderen beroofd van de mogelijkheid om lief te hebben en gelijkelijk liefgehad te worden door hun beide ouders. Dit veroorzaakt bij deze kinderen, de Canadese familie en de samenleving als geheel onherstelbare schade.

De bedoeling van het boek “Courts From Hell, Familieonrecht in Canada” is om de onrechtvaardige behandeling van gezinnen na echtscheiding te helpen blootleggen en het publiek voor te lichten over een systeem dat aangedreven wordt door de hebzucht en het eigenbelang van de Canadese echtscheidingsindustrie ten koste van Canada’s kinderen.

Als het publiek werkelijk op de hoogte zou zijn van de corruptie in het familierechtysteem, zijn de veranderingen slechts een hartslag ver weg. For the over $6 Billion a year spent by taxpayers and families in crises there is absolutely no value. Voor de meer dan $ 6 miljard die per jaar door de belastingbetaler en gezinnen in crisissituaties aan dit disfunctionele systeem uitgegeven wordt wordt er absoluut geen enkele tegenwaarde geleverd. Het is de hoogste tijd om gezinnen uit deze rechtbanken te halen.

Ik vraag me af of enkele jaren geleden, toen in Canada nog massaal aboriginal kinderen werden weggehaald bij hun families en gezinnen, de regeringen van die dagen niet wisten dat wat daar gebeurde zo verkeerd was. Ik vermoed dat ze dat wisten, maar ze hadden niet de morele standvastigheid om te handelen. Moet dit nu echt opnieuw worden herhaald? Kunnen we zelf de toekomst veranderen of moeten we gewoon opnieuw wachten tot een toekomstige premier op een of ander toekomstig tijdstip nogmaals nationale excuses moet maken voor de vernietiging van het gezin en onze samenleving veroorzaakt door passiviteit?

Tot aan de aankondiging van de verkiezingen, stond er in het Canades Lagerhuis, de Canadese Tweede Kamer, een alle partijen omvattende stemming gepland over Motie M-483, geïnitieerd op eigen initiatief van het conservatieve parlementslid Maurice Vellacott van Saskatoon, tot wijziging en opname van gelijkwaardig ouderschap na echtscheiding als uitgangspunt in de echtscheidingswet.

Momenteel heeft alleen de Conservatieve partij nog steun laten zien voor de familie en voor gelijkwaardig ouderschap na scheiding. Gelieve daarom van uw parlementslid te eisen dat hij/zij het recht van kinderen op hun beide biologische ouders en gelijkwaardig ouderschap na scheiding tot topprioriteit van hun verkiezingsagenda maken.

Als er ooit een probleem is dat niet-partijgebonden politieke steun verdiend, dan is dat deze kwestie van de gezondheid en bescherming van de Canadese familie wel. Verandering zal nooit van de top naar beneden komen, maar kan alleen van onderaf komen. Als je misbruik van macht ziet, dan heb je de plicht om je daartegen uit te spreken.

Gelieve iedereen aan te moedigen om bij de komende verkiezingen een stem uit te brengen voor het gezin en voor gelijkwaardig ouderschap na scheiding.

Voor de komende maanden, kijk ik er naar uit om velen van u te ontmoeten tijdens de bijeenkomsten bij u in de wijken waar ik mijn boek zal komen signeren.

De Canadese familie … Het is hoog tijd

Frank Simons

Voor meer informatie zie: http://www.courtsfromhell.ca/
——————————————————–

Oorspronkelijke Engelse tekst:

Frank Simons, author of the recently published book “Courts From Hell: Family InJustice In Canada”, is pleased to announce that his book is now available throughout North America at major retailers including Chapters, Indigo, Coles, Amazon, and other on-line booksellers.
http://www.courtsfromhell.ca/

SPECIAL OFFER

Until the election: “COURTS FROM HELL” Family InJustice In Canada can be downloaded (PDF, 1.5MB) FREE at: http://simons.frank.googlepages.com/CFH-Election.pdf

From the release:

Public support is needed to save the Canadian Family. Over recent years the dysfunctional Canadian Family Justice system through biased custody orders have deprived over 1 million children of the ability to love and be loved equally by both parents. This is causing them, the Canadian Family and society at large irreparable harm.

The intent of the book “Courts From Hell”, Family InJustice In Canada is to help expose and educate the public to the unfair treatment of families after divorce by a system driven by the greed of a self serving divorce industry at the expense of Canada’s children.

If the public was aware of the corruption in the Family Justice System, changes could come in a heartbeat. For the over $6 Billion a year spent by taxpayers and families in crises there is absolutely no value. It’s time to Get Families Out Of Court.

I wonder if some years ago while aboriginal children were being taken away from their families, the government of the day knew it was wrong. I suspect so but they didn’t have the moral fortitude to act. Does this really need to be repeated again? Can we change the future or simply wait for another PM to again apologize for the devastation to families and our society caused by inaction?

Until the election call, an all party vote was to be scheduled in the House of Commons on a Private Members Motion M-483 initiated by conservative MP Maurice Vellacott of Saskatoon to amend the divorce act to include a presumption of equal parenting after divorce.

Currently, only the Conservative party has shown any support for the family and equal parenting. Please demand your MP makes the right of the children to have both natural parents (Equal Parenting) after divorce a priority on their election agenda.

If ever an issue deserved non partisan political support, the health of the Canadian Family is that issue. Change will never come from the top down but from the bottom up. When you see abuse of power, you’ve got to speak.

Please encourage everyone you know to cast a vote for Families and Equal Parenting in the upcoming election.

Over the coming months, I look forward to meeting many of you at book signings in your neighbourhoods.

The Canadian Family… It’s About Time

Frank Simons

For more information please see: http://www.courtsfromhell.ca/