200. Moeder voor het eerst vervolgd voor niet afgeven kind bij omgang (met datumcorrectie zitting)

Correctie bij onderstaand bericht:

Heden 11 december 2008 ontving het Vaderkenniscentrum bericht dat de
op 15 december a.s. geplande zitting van de politierechter bij de Rechtbank Leeuwarden werd uitgesteld naar donderdag 22 januari 2009. Als reden werd aangegeven dat door de uniekheid van de zaak, deze nu i.p.v. door een rechter door een meervoudige kamer van drie rechters zal worden behandeld.

Inleiding

Voor de eerste keer wordt in Nederland op een aangifte van een vader op maandag 15 december 2008 nu ook een moeder door het OM vervolgd voor het niet nakomen van de omgangsregeling bij de politierechter Leeuwarden. De vervolging vindt plaats wegens onttrekking aan het ouderlijk gezag (artikel 279) in het verlengde van het Hoge Raadsarrest uit 2005.

De vader, Peter Brons uit Burgum, Friesland van deze aangifte laat weten dat de openbare zitting bij de politierechter hierover op maandag 15 december 2008 om 12.00 uur bij de politierechter op de locatie Zaailand van de Rechtbank Leeuwarden plaats zal vinden. Verdere bijzonderheden over het adres en een routebeschrijving naar de zittingslocatie kunt u vinden op:

Handreiking van het Vaderkenniscentrum voor de aangifte van Onttrekking Ouderlijk Gezag (art 279) bij politie en justitie bij het niet nakomen van een omgangsregeling bij gezamenlijk gezag

In 2005, nu drie jaar geleden, heeft het Vaderkenniscentrum van Stichting Kind en Omgangsrecht, als eerste van de ouderorganisaties, omgangsouders met gezamenlijk gezag erop gewezen, dat omgangsfrustratie door verblijfsouders (veelal moeders) bij gezamenlijk gezag bij arrest van de Hoge Raad van 15 februari 2005 als een strafbare daad ingevolge art. 279 van het Wetboek van Strafrecht (“onttrekking van kinderen aan het gezag”) aangemerkt was en daarbij gewezen op de noodzakelijkheid voor omgangsouders om hiervan ook aangifte te doen bij politie en justitie.

Het Vaderkenniscentrum heeft toen omgangsouders opgeroepen bij omgangsfrustratie zoveel mogelijk aangifte bij politie en justitie te doen en daartoe ook een tweetal handreikingen beschikbaar gesteld over hoe daartoe te handelen (zie de links in het kader hiernaast).

Deze aangiften werden echter tot nu toe door een onwillige politie en justitie steeds enorm tegengewerkt. Het illegaal weigeren van het opnemen van aangifte van onttrekking kwam de politie in februari 2007 ook op een uiterst kritisch rapport van de Nationale Ombudsman te staan (zie voor dit rapport van de Nationale Ombudsman ook het kader hiernaast).

Politie en justitie lijken nu hun leven te beteren en hun werk te willen gaan doen. Hieronder een situatie waarin voor het eerst niet alleen de politie de aangifte heeft opgenomen, maar ook justitie het aangegeven strafbare feit van onttrekking bij omgangsfrustratie ook daadwerkelijk zal gaan vervolgen.

Ik hoop daarom dat een aantal omgangsouders onder u – die in de relatie met hun kinderen na een scheiding zozeer te lijden hebben van omgangsfrustratie door verblijfsouders – op maandag 15 december 2008 op deze voor omgangsouders met gezamenlijk gezag zo belangrijke openbare zitting bij de politierechter in Leeuwarden aanwezig wil zijn.

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum van Stichting Kind en Omgangsrecht

——————–
Moeder vervolgd voor niet afgeven kind
Bron: Leeuwarder Courant, Zaterdag 15 november 2008

Leeuwarden – Voor de eerste keer in Nederland moet een vrouw zich voor de strafrechter verantwoorden, omdat ze de omgangsregeling voor haar zoon niet is nagekomen. De uitspraak is vooral van belang voor vaders die door hun ex belemmerd worden in de omgang met hun kinderen.

“Dit is een uniek geval, Nederland houdt zijn adem in”, zegt Arthur Ross van de Stichting Ouders Zonder Omgang. Beide ouders hebben sinds een wetswijziging in 1998 gelijke omgangsrechten na een scheiding.

“Dit klinkt goed, maar Nederlandse rechters ontzien vrouwen massaal. Zo bepaalde de Hoge Raad dat er alleen sprake is van een misdrijf, wanneer iemand die geen ouderlijk gezag heeft, het kind onttrekt aan het ouderlijk gezag. Dus als de moeder haar kinderen niet meegaf aan de vader, werd dit door de vinger gezien.”

In 2006 echter gaf de Amsterdamse rechtbank een moeder gelijk die haar ex aanklaagde omdat hij de kinderen moest hebben teruggebracht. “Zij had namelijk het bevoegde opzicht op de kinderen vanaf het tijdstip dat hij de kinderen moest hebben teruggebracht. Op deze uitspraak borduurt Brons nu voort.”

Advocaat in ruste Peter Prinsen die zich zijn werkzame leven over over familierecht boog, onderstreept het belang van de inmenging van de strafrechter.

“Nu gaat veel tijd verloren aan civiele procedures. Ik hoop op jurisprudentie die ervoor zorgt dat een vader met hulp van de politie zonder veel discussie zijn kind mee kan krijgen. Gelijke monniken, gelijke kappen.”

“Doe aangifte als je ex je kind niet geeft”

Burgum – “Mijn zoon heeft het recht zijn vader te zien.” Het is kort gezegd de belangrijkste drijfveer van Peter Brons uit Burgum zijn ex voor de strafrechter te slepen. Op 15 december moet zij zich verantwoorden voor de strafrechter.

Hiermee is ze de eerste in Nederland en dat feit blijft niet onopgemerkt. Organisaties als Stichting Ouders Zonder omgang (Stozo) en Justice for Fathers volgen de zaak met argusogen. Het verhaal van Brons staat namelijk niet op zichzelf. Het gaat vaak mis met omgangsregelingen nadat ouders zijn gescheiden. Naar schatting zien 60.000 tot 80.000 kinderen een van hun ouiders niet zegt Arthur Ross van Stozo.

Na de scheiding, acht jaar geleden, zag Brons af van omgang met zijn zoon. “Er was veel ellende, mede door mijn toedoen. Ik wilde ons allen rust gunnen.”

Na anderhalf jaar poogde de Burgumer via de rechtbank alsnog een omgangsregeling te krijgen. “Ik miste hem vreselijk.”

Na negatief advies van de Kinderbescherming werd zijn verzoek afgewezen. “De kinderbescherming kwam tot dat advies omdat de moeder niet wilde meewerken.”Uiteindelijk opperde de rechtbank een poging tot bemiddeling. Na een tijdje ‘mediation’ stopt dit op verzoek van de moeder. Hierop stelde de rechtbank begeleide omgang voor met Jeugdzorg. De moeder stemde aanvankelijk in, zodat de rechtbank Brons’ verzoek om een gewone omgangsregeling afwees.

Brons kaartte de zaak aan bij het Gerechtshof in Leeuwarden. Dit stelde hem in maart 2007 in het gelijk. De moeder moest akkoord gaan met het contact tussen vader en zoon, dat in mei zou beginnen. “Ook toen meldde ze niet te zullen meewerken. Hierop heb ik via de voorzieningenrechter geregeld dat ik een dwangsom kan laten opleggen. Het middel heb ik achter de hand, maar nooit toegepast.”

Zoals Brons verwachtte, mislukte de omgang. “Ik heb aangifte gedaan en telkens melding gemaakt als het weer niet was gelukt mijn zoon op zondag eens in de twee weken mee te krijgen. De politie schakelde jeugdzorg in, omdat ze zich zorgen maakte over mijn zoon.”

Brons’ zoon staat sinds vorig jaar onder toezicht van een voogd. Öp diens verzoek leg ik de dwangsom niet op vanwege de schade die dit mijn zoon kan berokkenen. zo wordt voor mijn gevoel de moeder weer in bescherming genomen. Al acht jaar zegt men dat ik begrip moet hebben en in het belang van mijn kind moet handelen.”

Brons vreest dat het grote moeite zal kosten alsnog een band met zijn zoon op te bouwen. Äls het niet tot een veroordeling komt, hoop ik maar dat hij nieuwsgierig naar me wordt als hij een jaar of achttien is.” De ex-partner wil vanwege de strafzaak nu niet reageren.

—————————————–

Handleiding van het Vaderkenniscentrum voor de aangifte van Onttrekking Ouderlijk Gezag (art 279) bij het niet nakomen omgangsregeling bij gezamenlijk gezag

——————————————
Leeuwarder Courant, Zaterdag 15 november 2008
(Klik op de afbeelding voor een beter leesbare weergave)