207. Vadercentra voor emancipatie allochtone mannen

Vadercentra voor emancipatie allochtone mannen
Regering.nl | Nieuwsbericht | 02-12-2008

Minister Plasterk en minister Van der Laan investeren samen 2,4 miljoen euro om vadercentra op te zetten. Deze centra moeten bijdragen aan de emancipatie van allochtone mannen.

Traditionele opvattingen van mannen uit traditionele milieus belemmeren de emancipatie, participatie en integratie van vrouwen, schrijven de ministers Plasterk (OCW) en Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) aan de Tweede Kamer.

Het is volgens hen belangrijk dat mannen en vaders worden bereikt en meegaan in het emancipatieproces. Vaders hebben invloed op de emancipatie van hun partners en via de opvoeding ook op de emancipatie van hun dochters en zonen.

In een vadercentra kunnen allochtone mannen kennis en nieuwe vaardigheden opdoen. Een voorbeeld hiervan is vadercentrum Adam in Den Haag, waar 2500 mannen zich hebben aangemeld.

De bewindslieden stellen 2,4 miljoen euro beschikbaar om een aantal vadercentra op te zetten. In 2009 kijken zij samen met gemeenten naar een manier om de centra structureel te financieren.

De ervaringen in de centra kunnen in de toekomst voor een bredere doelgroep mannen worden ingezet.

Meer informatie

Vadercentra voor emancipatie allochtone mannen

Ministerie van OCW – Nieuwsbericht | 01-12-2008 | Directie Communicatie

http://www.minocw.nl/actueel/nieuws/35732/Vadercentra-voor-emancipatie-allochtone-mannen.html

Minister Plasterk (Emancipatie) en minister Van der Laan (WWI) steken samen 2,4 miljoen euro in het opzetten van vadercentra voor emancipatie van allochtone mannen.

Traditionele opvattingen van mannen uit traditionele milieus belemmeren de emancipatie, participatie en integratie van vrouwen. Daarom is het van belang dat mannen en vaders worden bereikt en meegaan in het emancipatieproces. Vadercentra, waar de mannen kennis en vaardigheden kunnen opdoen, helpen daarbij. Dat schrijven minister Plasterk en minister Van der Laan vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Zij stellen samen 2,4 miljoen euro beschikbaar voor het opzetten van een aantal vadercentra in de komende jaren. In 2009 zal samen met gemeenten gekeken worden op welke wijze deze centra structureel gefinancierd kunnen worden en hoe sociale en private fondsen kunnen bijdragen. De overweging om te investeren in de vadercentra komt voort uit de resultaten van het vadercentrum Adam in Den Haag. Dat centrum heeft bewezen de doelgroep te kunnen bereiken; ruim 2500 mannen hebben zich aangemeld.

Uit gesprekken met mannen uit etnische minderheidsgroepen is gebleken dat zij zich tekort voelen schieten in hun maatschappelijke positie. Dat leidt tot druk in het gezin. Ook zien zij de emancipatoire vooruitgang van hun vrouwen en dochters als bedreiging om nog meer in een achtergestelde positie te raken. De vadercentra zijn een plek waar mannen leren samenwerken en van gedachten wisselen over onderwerpen die elders niet zo gemakkelijk aan bod komen. Daarnaast is er aandacht voor de rol die mannen spelen in de opvoeding van hun kinderen. De expertise opgedaan in de vadercentra kan in de toekomst ingezet worden voor interventies bij een bredere doelgroep mannen.

Meer informatie

: Brief aan Tweede Kamer

Brief aan de Tweede Kamer

Aan: De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Rijnstraat 50, Postbus 16375, 2500 BJ Den Haag T +31-70-412 3456 F +31-70-412 3450 W www.minocw.nl

Den Haag Ons kenmerk

1 december 2008 DE 79440

Onderwerp: Emancipatie van vrouwen en mannen uit etnische minderheidsgroepen

Het benutten van talenten van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen is een van de doelstellingen uit de kabinetsnota over het emancipatiebeleid 2008–2011 ‘Meer kansen voor vrouwen’ (Kamerstuk 30 420, nr. 50). Om dit te bereiken heeft het kabinet, onder meer, het programma Duizend en één Kracht opgezet. Met Duizend en één Kracht wordt beoogd kwetsbare vrouwen uit etnische minderheidsgroepen maatschappelijk te activeren via vrijwilligerswerk. In deze brief geef ik u de stand van zaken met betrekking tot dit programma. Duizend en één Kracht is een programma dat ik samen met de minister voor Wonen, Wijken en Integratie, de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ondersteun. Om die reden stuur ik deze brief mede namens hen.

Daarnaast heb ik in de Emancipatienota aangekondigd dat de emancipatie van jongens en mannen uit etnische minderheden achterblijft en nadrukkelijk om extra aandacht vraagt. In mijn reactie op ‘Het plan van de man’ d.d. 14 augustus 2008 (Kamerstuk 30 420, nr. 124) heb ik toegezegd in het najaar van 2008 een brief te sturen over de beleidsinzet voor de komende jaren gericht op de emancipatie van allochtone mannen. In deze brief licht ik die beleidsinzet toe.

Duizend en één Kracht

De ondertekening van het convenant ‘Duizend en één Kracht’ vormde op 8 maart 2007 de aftrap van het programma Duizend en één Kracht. Zes gemeenten [1], de ministers van SZW, OCW, de minister voor WWI, en de staatssecretaris van VWS tekenden ervoor om in drie jaar tijd zo veel mogelijk vrouwen uit etnische minderheden te stimuleren om maatschappelijk actief te zijn door middel van vrijwillige inzet.

Dit draagt bij aan de kabinetsdoelstelling om 50.000 vrouwen te activeren. Hierbij gaat het vooral om vrouwen die moeilijk vindbaar zijn en voor wie, wanneer ze eenmaal bereikt worden, intensieve begeleiding nodig is.

In de Emancipatienota en in de begroting van 2008 heb ik aangegeven met minimaal 25 gemeenten samenwerkingsafspraken te willen maken over de ontwikkeling en uitvoering van emancipatiebeleid.

Voor de emancipatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen ligt de nadruk daarbij op het stimuleren van de maatschappelijke participatie door middel van vrijwillige inzet.

Gemeenten hebben zich enthousiast getoond over de aanpak van Duizend en één Kracht.

In het afgelopen jaar heb ik daarom met nog 19 andere gemeenten [2] bestuurlijke afspraken gemaakt over Duizend en één Kracht om vrouwen uit etnische minderheidsgroepen maatschappelijk te laten participeren door middel van vrijwillige inzet. Al deze gemeenten hebben zich aangesloten bij de doelstelling om 50.000 vrouwen te bereiken. Naast inzet van eigen middelen ontvangen deze gemeenten 150.000 euro en advies en ondersteuning van Movisie (gefinancierd door het Ministerie van OCW) om het programma op te zetten.

Ik kan u hierbij dus melden, zoals ik ook al in de begroting van 2009 heb gedaan, dat de ambitie om met 25 gemeenten afspraken te maken over de emancipatie en participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen is gehaald.

Nu de afspraken over het bestuurlijk draagvlak en de inzet van gemeenten zijn gemaakt, komt het neer op het gezamenlijk verwezenlijken van een hogere participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen.

Het resultaat in de zes pilotgemeenten is dat tot aan het peilmoment van 1 maart 2008 2464 vrouwen zijn bereikt. Hoewel dit aantal in het licht moeten worden gezien van de opstartfase waarin de pilots verkeerden en het feit dat het nog maar over zes gemeenten gaat, is de inschatting dat het beoogde aantal van 50.000 vrouwen dat het kabinet wil bereiken mogelijk pas na 2010 gehaald zal worden.

De pilots leren dat het veel tijd kost om een goed werkende samenwerkingsstructuur op poten te zetten om vrouwen te bereiken. Eén van de voornaamste inzichten uit de pilots is dat gemeentelijke regie een belangrijke randvoorwaarde is voor het slagen van de aanpak Duizend en één Kracht. De aanpak is namelijk gebaseerd op samenwerking en verbinding tussen verschillende beleidsterreinen op het gebied van participatie zoals inburgering, maatschappelijke ontwikkeling en arbeidsre-integratie. In de afgelopen periode hebben de lokale vrijwilligerscentrales, vrijwilligersorganisaties en migrantenorganisaties samen met de gemeenten veel geïnvesteerd in het creëren van een samenhangende keten waarin voor elke vrouw een passend aanbod met een vervolgtraject aanwezig is. Het bouwen van deze samenwerkingsstructuur is nodig om structureel vrouwen te blijven bereiken en de doorstroom van vrouwen naar andere participatietrajecten te kunnen waarborgen. Daarbij is ook een goede differentiatie binnen het aanbod van trajecten noodzakelijk gebleken. Voor een deel van de vrouwen zijn zeer laagdrempelige activiteiten nodig als eerste kennismaking voordat zij toekomen aan vrijwillige inzet. Andere vrouwen willen graag werkervaring opdoen binnen een specifieke sector om meer kans te maken op een betaalde baan.

De complexiteit van het verbinden van beleidsterreinen en de daarmee gemoeide budgetten spelen ook een rol. De verwachting is dat met de invoering van het participatiebudget in 2009 voor gemeenten meer ruimte ontstaat om maatwerk te bieden aan hun klanten.

Om voortvarend te blijven werken aan de doelstelling voor de participatie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen en de doelstelling van 50.000 vrouwen binnen bereik te houden, heb ik mijn collega’s gevraagd hierop maximale inspanning te leveren en waar mogelijk extra te investeren.

In het kader van het Deltaplan Inburgering wordt gestreefd naar het aanbieden van duale trajecten waarin de inburgeringscursus wordt gecombineerd met een participatie-onderdeel. In 2011 zou 80% van alle inburgeringstrajecten duaal moeten zijn. Vrijwilligerswerk is één van de duale componenten, naast betaald werk/re-integratie, ondernemerschap, (beroeps)opleiding of opvoedingsondersteuning.

De minister voor WWI laat onderzoeken in hoeverre toeleiding van vrouwen naar vrijwilligerswerk vanuit de inburgeringsvoorzieningen gerealiseerd wordt en wat daarbij eventuele knelpunten zijn. Op basis van de uitkomsten kan een strategie uitgezet worden om eventuele knelpunten op te lossen.

Daarbij wordt ook bezien of de aanpak en instrumenten van Duizend en één Kracht ingezet kunnen worden.

De staatssecretaris van SZW heeft uw Kamer reeds gemeld dat hij, om de arbeidsdeelname van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen te bevorderen, zal verkennen hoe de aanpak Duizend en één Kracht verbreed kan worden om gemeenten te stimuleren om vrouwen naar betaald werk te begeleiden (Kamerstuk 30 420, nr. 117). Op dit moment wordt verkend hoe gemeenten hierbij ondersteund zouden kunnen worden en hoe het instrument EVC (Erkennen van Verworven Competenties) daarbij een rol kan spelen. Daarnaast heeft SZW in 2007 afspraken gemaakt om 25.000 mensen zonder werk en zonder uitkering aan werk of maatschappelijke participatie te helpen. Onlangs is dit aantal, in samenspraak met de VNG, verhoogd naar 35.000. Het gaat hierbij vooral om groepen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, in het bijzonder allochtone vrouwen, die extra aandacht van gemeenten nodig hebben.

Om mensen aan betaald werk te helpen is nu een financiële prikkel toegevoegd. Voor elke nietuitkeringsgerechtigde [3] die de gemeente heeft bemiddeld naar een betaalde baan voor minimaal een half jaar, mogen gemeenten 12.000 euro uit het werkbudget regelluw uitgeven. Daarnaast kunnen gemeenten de mensen die ze aan het werk hebben geholpen, belonen met een bonus van maximaal 2.200 euro. Deze afspraken zullen een steun zijn voor mensen die moeilijk uit zichzelf aan de slag komen en een bijdrage leveren aan het in beeld brengen van diegenen die nu nog niet geregistreerd staan.

De staatssecretaris van VWS verkent hoe vanuit het vrijwilligersbeleid een extra impuls kan uitgaan naar het ondersteunen van de vrijwilligerscentrales om vrouwen te begeleiden naar een passend participatietraject. Dit jaar nog is aan Movisie een aanvullende opdracht verleend om gemeenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van integraal beleid rondom participatie in relatie tot de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Daarnaast wordt een pilot gestart om in samenwerking met sportbonden meer vrouwen uit etnische minderheidsgroepen te bemiddelen naar vrijwilligersfuncties in de sport.

Al deze inspanningen zijn nodig om de talenten van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen optimaal te benutten. Tegelijkertijd is duidelijk dat traditionele opvattingen van mannen de emancipatie van vrouwen flink kunnen afremmen. Allochtone meisjes en vrouwen geven aan dat hun emancipatieproces wordt belemmerd door de traditionele opvattingen van hun mannen over de rolverdeling tussen vrouw en man. Voor de emancipatie van allochtone meisjes en vrouwen is het van belang dat hun mannen en vaders bereikt worden en meegaan in het emancipatieproces. Deze observatie wordt ondersteund door onderzoeken van het SCP (Het dagelijks leven van allochtone stedelingen, 2008), de (voormalige) NGR (Allochtone gezinnen: feiten en cijfers, 2005) en Motivaction (Gesprekken met het veld, 2007 en Families onder druk, huiselijk geweld in Marokkaanse en Turkse gezinnen, 2008). De onderzoeken geven aan dat allochtone mannen uit traditionele inflexibele milieus een belemmering vormen voor de emancipatie, participatie en integratie van vrouwen.

Het kabinet vindt het daarnaast belangrijk dat ook jongens en mannen uit etnische minderheden zich emanciperen. Hieronder ga ik daar verder op in.

Emancipatie van mannen uit etnische minderheidsgroepen

Uit gesprekken met mannen uit etnische minderheidsgroepen blijkt dat ook een grote groep mannen zich, net zoals hun vrouwen, in een kwetsbare en geïsoleerde positie bevindt. Veel mannen voelen zich tekortschieten vanwege hun maatschappelijke positie, wat leidt tot druk binnen het gezin. De emancipatoire vooruitgang van hun vrouwen en dochters zien zij als een bedreiging om nog meer in een achtergestelde positie te raken.

De nieuwe beleidsinzet zal zich daarom ook richten op vaders. Ook vaders hebben invloed op de emancipatie van hun partners en de emancipatie van hun dochters én zonen via de opvoeding. Tevens fungeren vaders als schakel tussen het gezin en de omgeving. In mijn reactie op ‘Het plan van de man’ d.d. 14 augustus 2008 (Kamerstuk 30 420, nr. 124) heb ik reeds het Vadercentrum Adam in Den Haag genoemd; een goed voorbeeld van hoe mannen bereikt kunnen worden. In het Vadercentrum Adam heeft men bewezen een brede aanpak te kunnen bieden en de doelgroep te kunnen bereiken; ruim 2500 mannen hebben zich aangemeld.

Een vadercentrum biedt een laagdrempelige wijkvoorziening, die nauw aansluit op de ambities van mannen die in een sociaal isolement leven en een steeds grotere afstand tot de samenleving en hun eigen kinderen hebben gekregen. Ook sluit het aan op de breed gevoelde behoefte aan kennis, uitbreiding van het netwerk en het opdoen van nieuwe vaardigheden. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de rol die mannen spelen in de opvoeding van hun kinderen. Behalve nieuwe vaardigheden en kennis biedt het vadercentrum laagdrempelige cursussen aan en is het een plek waar mannen leren samenwerken of van gedachten wisselen over onderwerpen die elders niet zo gemakkelijk aan bod komen.

Op dit moment bestaan er in Nederland vijf vadercentra, waarvan twee in Den Haag. Ik zal binnen deze kabinetsperiode voorwaarden scheppen voor het ondersteunen van vadercentra. Om dit te kunnen realiseren werk ik samen met de minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Daarnaast vraag ik aan gemeenten en fondsen een bijdrage. Gemeenten hebben reeds belangstelling getoond voor de emancipatie van allochtone mannen. Ik wil daarom een aantal gemeenten uitnodigen een vadercentrum op te zetten, waar emancipatie een centrale plaats heeft. De expertise die daar wordt opgedaan kan gebruikt worden voor een bredere groep mannen.

Daartoe stel ik samen met de minister voor Wonen, Wijken en Integratie een subsidie beschikbaar van € 2.4 miljoen voor de komende jaren.

In 2009 zal met gemeenten worden gesproken over de wijze waarop de samenwerking vormgegeven kan worden en op welke wijze een structurele financiering van dergelijke centra gerealiseerd kan worden. Daarna worden afspraken gemaakt over de financiële verdeling tussen Rijk en gemeenten en wordt bekeken hoe sociale en private fondsen kunnen bijdragen.

Vanwege de resultaten van het Vadercentrum Adam en het belang voor de emancipatie van allochtone mannen in veel grote gemeenten, vind ik het belangrijk nu te investeren in deze nieuwe beleidsinzet.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

dr. Ronald H.A. Plasterk

Voetnoten:

1 Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Nijmegen en Breda

2 Amersfoort, Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Hengelo, Leeuwarden, Sittard-Geleen, Zeist, Zaanstad, Deventer, Haarlem, Den Bosch, Lelystad, Dordrecht, Tilburg, Gouda, Venlo en Delft.

3 Het gaat hierbij om ‘niet uitkeringsgerechtigden van boven de 27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt […]. Daarbij denken partijen aan mensen die langer dan 6 maanden geen inkomsten uit werk of uitkering hebben, en gedurende dat half jaar niet ingeschreven stonden bij het CWI noch een diploma haalden op het niveau van de startkwalificatie of hoger.’ Bron Overeenkomst VNG en SZW dd 31 oktober 2008.

Vadercentra voor emancipatie van allochtone man

Binnenlands Bestuur – 03.12.08

Het Kabinet wil dat grote steden ‘vadercentra’ opzetten voor emancipatie van allochtone mannen. Er is 2,4 miljoen euro voor beschikbaar maar gemeenten en ‘fondsen’ zouden ook een bijdrage moeten leveren.

‘Vooruitgang vrouw bedreiging’
De vadercentra moeten laagdrempelige wijkvoorzieningen worden, die aansluiten op de ‘ambities van mannen die in een sociaal isolement leven en een steeds grotere afstand tot de samenleving en hun eigen kinderen hebben gekregen.’ Minister Plasterk van Emancipatie schrijft in een brief aan de Kamer dat een grote groep allochtone mannen zich, net zoals hun vrouwen, in een kwetsbare en geïsoleerde positie bevindt. ‘Veel mannen voelen zich tekortschieten vanwege hun maatschappelijke positie, wat leidt tot druk binnen het gezin. De emancipatoire vooruitgang van hun vrouwen en dochters zien zij als een bedreiging om nog meer in een achtergestelde positie te raken.’

Schakel gezin en omgeving
Omdat die vaders invloed hebben op de emancipatie van hun partners en de emancipatie van hun dochters én zonen, richt Plasterk zijn emancipatiebeleid voortaan ook op deze niet eenvoudig bereikbare groep. Als vaders ongeëmancipeerd zijn vormen zij immers een belemmering voor de emancipatie van het hele gezin. Vaders fungeren namelijk ‘als schakel tussen het gezin en de omgeving,’ aldus Plasterk.

Laagdrempelige cursussen
Het Haagse vadercentrum Adam, een van de reeds vijf bestaande vadercentra, is daarbij het voorbeeld. Ruim 2500 allochtone mannen hebben zich de afgelopen jaren bij dat centrum gemeld. In een vadercentrum moet de allochtone man ‘laagdrempelige cursussen’ aangeboden krijgen, en moet het een plek worden waar ‘mannen leren samenwerken of van gedachten wisselen over onderwerpen die elders niet zo gemakkelijk aan bod komen’.

Centra Jeugd en Gezin
De 2,4 miljoen euro subsidie die Plasterk samen met minister Van der Laan van Integratie beschikbaar stelt, zal zeker niet toereikend zijn. De minister rekent op een bijdrage van de gemeenten en van ‘sociale en private fondsen’. Niet alle gemeenten staan te springen om een vadercentrum in hun gemeente op te zetten. Zo laat de gemeente Almere desgevraagd weten dat de emancipatie van ‘ook de allochtone vaders’ al gebeurt in de zogenoemde Oke-punten. Woordvoerder Peter Spek van Almere: ‘Dat zijn een soort Centra voor Jeugd en Gezin, die wij al hadden voor minister Rouvoet ermee kwam.’ Almere ziet daardoor ‘niet direct’ de meerwaarde van een apart centrum voor allochtone vaders.

Lees ook:
Opvoedcursus Marokkaanse vaders 12.12.07
Meer te doen op school 06.04.07

Vadercentra helpen allochtone man bij emancipatie

Elsevier.nl – Artikel – maandag 1 december 2008 22:16

(Novum) – Het kabinet trekt 2,4 miljoen euro uit voor het opzetten van vadercentra voor allochtone mannen. In deze centra kunnen allochtone vaders terecht met problemen die zij ondervinden bij het emancipatieproces van vrouwen, meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maandag.

Opvattingen van mannen uit traditionele milieus belemmeren de emancipatie, participatie en integratie van vrouwen, stelt het ministerie. In de vadercentra kunnen allochtone vaders ‘kennis en vaardigheden opdoen’ over het emancipatieproces van hun vrouwen en dochters.

Volgens het ministerie voelen allochtone mannen zich tekort schieten in hun maatschappelijke positie en zien zij de emancipatoire vooruitgang van hun vrouwen en dochters als een bedreiging. Ze zijn bang om nog meer achterop te raken. In de vadercentra leren ze om met elkaar over deze gevoelens te praten en worden oplossingen aangedragen voor hun problemen.

In Den Haag bestaat al een vadercentrum. De ervaringen hiermee zijn positief, meldt het ministerie. Volgend jaar wordt bekeken hoe deze centra structureel gefinancierd kunnen worden.

Mediaberichtgeving:

Vadercentra voor emancipatie van allochtone man
Binnenlandsbestuur – 3 dec 2008
Het Kabinet wil dat grote steden ‘vadercentra’ opzetten voor emancipatie van allochtone mannen. Er is 2,4 miljoen euro voor beschikbaar maar gemeenten en

Vadercentra voor allochtone mannen
Regering.nl – 2 dec 2008
Minister Plasterk en minister Van der Laan investeren samen 2,4 miljoen euro om vadercentra op te zetten. Deze centra moeten bijdragen aan de emancipatie

Vadercentra helpen allochtone man bij emancipatie
FOK! – 1 dec 2008
Het kabinet trekt 2,4 miljoen euro uit voor het opzetten van vadercentra voor allochtone mannen. In deze centra kunnen allochtone vaders terecht met

Vadercentra helpen allochtone man bij emancipatie
Elsevier – 1 dec 2008
(Novum) – Het kabinet trekt 2,4 miljoen euro uit voor het opzetten van vadercentra voor allochtone mannen. In deze centra kunnen allochtone vaders terecht

Vadercentra helpen allochtone man bij emancipatie
Nieuws.nl – 1 dec 2008
(Novum) – Het kabinet trekt 2,4 miljoen euro uit voor het opzetten van vadercentra voor allochtone mannen. In deze centra kunnen allochtone vaders terecht

Vadercentrum voor allochtone man
Tiscali – 1 dec 2008
AMSTERDAM/DEN HAAG – 01-12-2008 – Allochtone mannen kunnen binnenkort leren emanciperen in nieuw op te zetten vadercentra. Minister Ronald Plasterk van

Vadercentrum voor allochtone man
Dagblad van het Noorden – 1 dec 2008
Allochtone mannen kunnen binnenkort leren emanciperen in nieuw op te zetten vadercentra. Minister Ronald Plasterk van Emancipatie en minister Eberhard van

Vadercentrum voor allochtone man
Reformatorisch Dagblad – 1 dec 2008
DEN HAAG (ANP) – Allochtone mannen kunnen binnenkort leren emanciperen in nieuw op te zetten vadercentra. Minister Plasterk van Emancipatie en minister Van

Vadercentrum voor allochtone man
Leeuwarder Courant – 1 dec 2008
Allochtone mannen kunnen binnenkort leren emanciperen in nieuw op te zetten vadercentra. Minister Ronald Plasterk van Emancipatie en minister Eberhard van

Vadercentrum voor allochtone man
ED – 1 dec 2008
DEN HAAG (ANP) – Allochtone mannen kunnen binnenkort leren emanciperen in nieuw op te zetten vadercentra. Minister Ronald Plasterk van Emancipatie en

20:04 Vadercentrum voor allochtone man
De Telegraaf – 1 dec 2008
DEN HAAG – Allochtone mannen kunnen binnenkort leren emanciperen in nieuw op te zetten vadercentra. Minister Ronald Plasterk van Emancipatie en minister

Vadercentrum voor allochtone man
Algemeen Dagblad – 1 dec 2008
DEN HAAG – Allochtone mannen kunnen binnenkort leren emanciperen in nieuw op te zetten vadercentra. Minister Ronald Plasterk van Emancipatie en minister

Vadercentrum voor allochtone man
BNR Nieuwsradio – 1 dec 2008
DEN HAAG (ANP) – Allochtone mannen kunnen binnenkort leren emanciperen in nieuw op te zetten vadercentra. Minister Ronald Plasterk van Emancipatie en

Vadercentra helpen allochtone man bij emancipatie – DAG

1 dec 2008 … Opvattingen van mannen uit traditionele milieus belemmeren de emancipatie, participatie en integratie van vrouwen, stelt het ministerie. …
www.dag.nl/10115099/NIEUWS/…Nieuws/Vadercentra-helpen-allochtone-man-bij-emancipatie.htm – 37k – In cacheGelijkwaardige pagina’sNoteren

Metro > Nieuws > Binnenland

1 dec 2008 … DEN HAAG (ANP) – Allochtone mannen kunnen binnenkort leren emanciperen in nieuw op te zetten vadercentra. Minister Ronald Plasterk van …
www.metronieuws.nl/index.php?actie=nieuws&c=2&id=141973 – 23k – In cacheGelijkwaardige pagina’sNoteren

Vadercentrum voor allochtone man – Trouw

1 dec 2008 Vadercentrum voor allochtone man en minister Eberhard van der Laan voor Integratie steken samen 2,4 miljoen euro in het project.
www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1913018.ece/Vadercentrum_voor_allochtone_man.html – 67k – In cacheGelijkwaardige pagina’sNoteren

Vadercentrum voor allochtone man
Omroep Brabant – 1 dec 2008
In Den Haag staat al een vadercentrum, waar zich ruim 2500 mannen hebben aangemeld. Managers van hightechbedrijven in Zuidoost-Brabant moeten veel beter de

Vadercentra voor emancipatie van allochtone mannen
Zorg + Welzijn – 2 dec 2008
Door Alexandra Sweers – ‘In het vadercentrum Adam in Den Haag komen mannen uit 51 verschillende culturen. Het zijn allochtonen, maar ook Nederlandse mannen

Emancipatie van vrouwen en mannen uit etnische
Nieuwsbank (persbericht) (abonnement) – 1 dec 2008
124) heb ik reeds het Vadercentrum Adam in Den Haag genoemd; een goed voorbeeld van hoe mannen bereikt kunnen worden. In het Vadercentrum Adam heeft men

Vadercentrum voor allochtone man
Brabants Dagblad – 1 dec 2008
In Den Haag staat al een vadercentrum, waar zich ruim 2500 mannen hebben aangemeld. Het Brabants Dagblad geeft lezers op de website de mogelijkheid te

GroenLinks sterk merk voor Groen en Tolerantie: de begroting van 2009
Tilburgz – 11 nov 2008
Samen met SP , PvdA, en Algemeen Belang hebben we succesvol een amendement ingediend om het initiatief van een Tilburgs vadercentrum te ondersteunen.


Vadercentrum voor allochtone man

Trouw – ANP – Nederland – 1 december 2008

http://www.trouw.nl/nieuws/nederland/article1913018.ece/Vadercentrum_voor_allochtone_man.html

DEN HAAG (ANP) – Allochtone mannen kunnen binnenkort leren emanciperen in nieuw op te zetten vadercentra. Minister Ronald Plasterk van Emancipatie en minister Eberhard van der Laan voor Integratie steken samen 2,4 miljoen euro in het project.

Volgens de twee bewindsmannen houden veel allochtone mannen er traditionele ideeën op na die hun vrouwen belemmeren. In Den Haag staat al een vadercentrum, waar zich ruim 2500 mannen hebben aangemeld.


Google Nieuws: vadercentrum

http://news.google.nl/news?hl=nl&tab=wn&nolr=1&q=vadercentrum&btnG=Nieuws+zoeken

Ministerie van integratie vadercentrum – Google zoeken

http://www.google.nl/search?hl=nl&q=Ministerie+van+integratie+vadercentrum&btnG=Google+zoeken&meta=

Ministerie van VROM

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1

VROM – Minister Van der Laan

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=24947

Minister voor Wonen, Wijken en Integratie (voorheen Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, voorheen Minister voor Grotesteden- en Integratiebeleid):

Rijnstraat 8

postbus 20951

2500 EZ DEN HAAG

070-3393939

www.minvrom.nl

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

Rijnstraat 50

postbus 16375

2500 BJ DEN HAAG

0800-8051 (gratis)

www.minocw.nl