317. Oproep tegen uitgevaardigd Amber Alert in Ede : Nederland verworden tot internationaal roversnest van kinderontvoeringen door moeders

In Ede is gisteren het meisje Katja Leendertz van school gehaald, vermoedelijk door haar vader.

Dat is weliswaar te betreuren en niet goed te keuren, maar het huidige geschreeuw van de Nederlandse overheid is daarbij volstrekt hypocriet en onbegrijpelijk waar diezelfde overheid actief in haar justitiebeleid tot op het hoogste niveau heeft bevorderd dat Nederland door de hier zelf inmiddels gecreeërde totale wetteloosheid daadwerkelijk is uitgegroeid tot het spreekwoordelijke wereldwijde roversnest voor kinderontvoeringen door moeders. Een internationaal roversnest waarbij de Nederlandse overheid zelf actief meewerkt om op grote schaal, zowel internationaal als nationaal, kinderontvoeringen door moeders niet alleen te gedogen maar zelfs actief te bevorderen, faciliteren, toe te staan en “af te dekken”:

1. Internationaal waar internationale kinderontvoeringen door moeders naar Nederland door Nederland actief gefaciliteerd worden door het structureel schenden door Nederlandse politie- en justitieautoriteiten van de dienaangaande bepalingen en regelingen van het Haags Kinderontvoeringsverdrag, een schendingsproces dat actief plaatsvindt tot in de boezem van het Nederlandse parlement en de parlementaire vaste commissie van justitie door parlementariers als Arib (PvdA), Teeven (VVD) en Rhoonen (PVV).

2. En nationaal waar nationale kinderontvoeringen door moeders binnen Nederland door de verantwoordelijke Nederlandse vervolgingsinstanties actief gefaciliteerd worden door een combinatie van structurele weigering door de verantwoordelijke vervolgingsinstanties om kinderontvoeringsaangiftes van met gezag en/of zorg en gezag belaste vaders tegen kinderontvoerende moeders zelfs maar op te nemen en/of te vervolgen en voorts door het actief creeren en afschermen van buitenwettelijke vrijplaatsen voor kinderontvoerende moeders, die, met medeweten en met de actieve buitenwettelijke hulp van de Nederlandse instanties, met de door hen ontvoerde kinderen in ondermeer de Nederlandse Blijf van mijn lijfhuizen kunnen onderduiken.

In dat verband en dat licht kan het begrijpelijk worden dat deze vader, mogelijk in wanhoop gedreven door ervaren wetteloosheid en flagrant gender racisme van de zijde van de Nederlandse staat tegen vaders en hun kinderen, tot dit weliswaar ongewenste besluit kon komen.

Uit de gebeurtenissen in Ede en de inzet van het Amber Alert daarbij wordt voorts – in het licht van de door Nederland tegelijkertijd gepleegde totale ontkenning van elke rechtsbescherming van de band tussen kinderen en hun vaders – nu ook volstrekt duidelijk, dat het Nederlandse Amber Alert alleen maar dient om door de Nederlandse staat, als internationaal roversnest voor kinderontvoeringen door moeders, als wapen tegen vaders te worden ingezet. Dat heet gender racisme.

Zolang deze wetteloze situatie en dit flagrante gender racisme bestaat in Nederland en dit niet veranderd, adviseer ik het Nederlandse publiek daarom geen medewerking aan het nu uitgeroepen Amber Alert van de Nederlandse staat te verlenen.

Daarmee wordt geen goedkeuring gegeven aan de gemaakte keuze door deze vader, hoe begrijpelijk in dit licht mogelijk ook.

Daarmee wordt echter wel de meest krachtige afkeuring uitgesproken tegen de gecreeërde wetteloosheid en het gender racisme van de Nederlandse justitieinstanties en -autoriteiten tot op het hoogste niveau onder de verantwoordelijkheid van justitieminister Hirsch-Ballin en de Tweede Kamerpolitici in de Vaste kamercommissie van Justitie.

Een overheid die zelf de wet niet handhaaft maar actief ondermijnt, die vaders in de relatie tot hun kinderen niet gelijkwaardig behandeld aan moeders en die de band tussen kinderen en hun vaders niet beschermt en hen geen adequate hen toekomende rechtsbescherming biedt, die verdient onze steun en hulp niet. Die verdient geen enkele steun en hulp. Laat dat duidelijk zijn.

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum

Gerelateerde artikelen: