497. Gezocht voor onderzoek: gescheiden vaders die ervaring hebben met het – sinds 1 maart 2009 ingevoerde – ouderschapsplan

Samenvatting

Het Drentse Emancipatiebureau Enova doet in samenwerking met Carmen Jonathans, student pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, een vervolgonderzoek naar de positie van vaders na scheiding. Dit vervolgonderzoek richt zich met name op de beantwoording van de vraag in hoeverre de invoering van het ouderschapsplan op 1 maart 2009 ook heeft bijgedragen aan een verbeterde positie van gescheiden vaders.

Oproep
Gescheiden vaders, die na 1 maart 2009 zijn gescheiden en daardoor te maken hebben gehad met het opstellen van een ouderschapsplan, worden daarbij opgeroepen om hieraan hun medewerking te verlenen. Zij kunnen zich vòòr 1 juli a.s. (= verlengde datum) aanmelden bij Carmen Jonathans op het volgende emailadres: cjonathans @ stamm . nl

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum
vaderkenniscentrum @ gmail . com

—————————————————————————–

PERSBERICHT VAN ENOVA
Assen, 19 mei 2010

Gezocht voor onderzoek: gescheiden vaders die ervaring hebben met het ouderschapsplan

Enova* zoekt gescheiden vaders voor onderzoek. Vanaf 1 maart 2009 zijn ouders verplicht om een ouderschapsplan op te stellen wanneer zij willen scheiden. In dit ouderschapsplan wordt gestreefd naar een gelijkwaardig ouderschap. In het ouderschapsplan staan afspraken over hoe ouders na de scheiding de zorg- en opvoedingstaken verdelen en de informatie-uitwisseling regelen.

Enova onderzoekt of het ouderschapsplan bijdraagt aan een verbeterde positie van gescheiden vaders. De nadruk komt te liggen op de situatie van de vader, omdat uit eerder onderzoek van Enova is gebleken dat de vader in de meeste gevallen de ouder is die zijn kind(eren) tot zijn spijt minder vaak gaat zien na een scheiding. Om deze reden zijn wij op zoek naar vaders die na 1 maart 2009 zijn gescheiden en daardoor te maken hebben gehad met het opstellen van een ouderschapsplan. Wij stellen het zeer op prijs als u mee wilt werken aan dit onderzoek. Uiteraard is uw privacy bij deelname aan het onderzoek gewaarborgd. Wilt u meewerken aan dit onderzoek, stuur dan voor 1 juli 2010 een e-mail naar: cjonathans @ stamm . nl
—————————————————————————–

Het ouderschapsplan

Bron: Enova, Emancipatie Bureau Drenthe, Nieuws, 19-05-2010

Onderzoek met RuG naar effect ouderschapsplan op positie gescheiden vaders.

Op 1 maart 2009 is de ‘Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ in werking getreden. Deze wet stelt scheidende ouders vanaf 1 maart 2009 verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Met deze wet wordt gestreefd naar een gelijkwaardig ouderschap na een scheiding: beide ouders hebben gelijke rechten en plichten met betrekking tot de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Enova gaat in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen onderzoeken of deze wet een gunstig effect heeft op de positie van de vader na scheiding.

In 2009 genereerde Enova landelijke persaandacht met een publicatie in de Volkskrant over de resultaten van het onderzoek naar gescheiden vaders: ‘Vaderschap doet ertoe.’ Uit dit onderzoek bleek dat gescheiden vaders, vaak tot grote frustratie, in een marginale positie verkeren ten opzichte van moeders, als verzorger en opvoeder van de kinderen. Moeder bepaalt meestal hoe de rol en positie van de vader vorm krijgt, ook al is er volgens de wet sprake van een gelijkwaardige positie. Zij wordt hierin gesteund door dominante opvattingen in de samenleving en jurisprudentie die in haar voordeel uitpakt, zo blijkt uit het onderzoek.

Naar aanleiding van deze resultaten zal nu onderzocht worden of het ouderschapsplan een gunstige bijdrage levert aan gelijkwaardig ouderschap. Hoe komt het opstellen van het ouderschapsplan tot stand? Hebben beide ouders evenveel invloed op de afspraken over verdeling van zorg, of is het nog steeds de moeder die de grootste stem mag hebben? Het onderzoek wordt uitgevoerd door Carmen Jonathans, student pedagogiek aan de RuG. Via de nieuwsbrief en de website zullen wij u in de nazomer informeren over de resultaten.