637a. Verslag (2), Meet The Judge, Rechtbank Utrecht, 24 november 2010

Meet the Judge, 24-11-2010, Rechtbank Utrecht
Auteur: Aram Kroos

Hierbij een tweede korte impressie van de bijeenkomst ‘Meet the Judge’ georganiseerd door de rechtbank van Utrecht.

Gerelateerd artikel:

Na ontvangst werden alle gasten aan de verschillende tafels uitgenodigd. Aan deze tafels zaten ook 2 rechters. De presentator/communicatiemedewerker legde ons de bedoeling van de avond uit. Drie gespreksrondes met de opeenvolgende onderwerpen:
-het werk van de rechter,
-de dilemma’s van de professie
-een vrije ronde.
Na iedere ronde interviewde de presentator verschillende deelnemers van de verschillende gesprekken.
Er diende twee spelregels te worden gerespecteerd: geen vragen over individuele zaken en niet aan tafel bij een rechter bij wie een zaak van je dient (ter voorkoming van situaties zoals bij de zaak Wilders). Na iedere ronde schoven de rechters een tafel door.

Aan onze tafel zijn de volgende onderwerpen besproken

A. 1e ronde: Het werk van de rechter

1. Verplichten van advocaat
De regel is uitgelegd: bij een belang van 5000,00 Euro is dit verplicht (gaat binnenkort verhoogd worden naar 25000,00 Euro). Ook werd er door de rechters verdedigd dat het noodzakelijk is omdat een advocaat van de juridische gebruiken en werkwijzen op de hoogte is.
De vraag die bleef liggen is dat je als individu zelf zou mogen bepalen bij welke grootte van belang de drempel is wanneer je een advocaat wenst.
Ook kwam de rol van de advocaat t.o.v. een rechter in beeld. De rechter en advocaat hebben vaak ervaringen met elkaar welke menselijkerwijs in meer of mindere mate bijdragen aan de loop van het proces.

2. Wraking
Het systeem van wraking is uitgelegd. De advocaten aan tafel vinden het een goed systeem. De vraag of er een onafhankelijke commissie van burgers moet komen werd geen goed idee gevonden. Dan ligt een beslissing over onpartijdigheid bij mensen die in het bepalen van onpartijdigheid geen deskundige zijn. Juist de rechters zelf zijn deskundig op het gebied van onpartijdigheid. De vraag komt of het dan niet beter is de onderlinge beoordeling door rechters van het zelfde kantoor op onpartijdigheid te laten verschuiven naar beoordeling door rechters van een ander kantoor.

B. 2e ronde: Dilemma’s van de professie

3. Kosten van een rechtszaak voor de burger
De toch al hoge griffierechten dreigen verhoogd te worden omdat het niet kostendekkend is. Hierbij gaat de rechtbank uit van ‘de vervuiler betaald’.
Gevaar van rechtszaak voor elite wordt ook zo ervaren door de rechters aan onze tafel. Zij zouden de rechtspraak ook dichter bij de burgers willen brengen

4. Leven van een rechter
De rechters aan onze tafel leven zijn zich zeer sterk bewust van hun positie en leidden hun leven volgens de regels. Zij laten geen klusjes zwart doen, downloaden niet, etc. etc. Daarnaast letten ze goed op hun privacy; geen gebruik van sociale media als facebook, hyves etc.

C. 3e ronde: Vrije ronde

5. Bewijslast
Er wordt gevraagd hoe rechters in het familierecht omgaan met beschuldigingen en bewijzen. Het feit dat er nog wel ’s wat niet aangetoonde zwarte pieten op tafel komen wordt de aanwezige rechters bevestigd. Zij zijn er zich van bewust. Feitelijk doen ze er ook weinig mee. Ze zeggen zich te laten zich adviseren door jeugdzorg en de raad van de kinderbescherming. Daarnaast beoordelen ze lijdelijk. (Zie hiervoor ook .
Ook bij andere recht-sectoren is bewijslast lastig. In dit kader komen we op het onderwerp getuigen.

6. Getuigen
De rechters leggen uit dat het zeer lastig is uit getuigenverklaringen gebeurtenissen/de waarheid te herleiden. Vaak heeft het voorval ver in het verleden plaatsgehad. De verschillende getuigen hebben zeer uiteenlopende verklaringen. Tegenwoordig zijn er gelukkig veel mensen die zaken op de mobiel vastleggen.

7. Napraten
Na afloop worden op verschillende plaatsen de discussies met de rechters voortgezet. Interessant is ons gesprek met een familierechter waarbij uiteraard de gang van zaken bij echtscheidingsprocedures waar kinderen betrokken zijn wordt besproken.

-De betreffende rechter concludeert met ons dat het tegenwoordig verplichte ouderschapsplan niet wezenlijk meer inhoud dan het vastgestelde convenant van voorheen. Belangrijk is wel dat het door de ouders samen wordt opgesteld wat leidt tot meer draagkracht onder hen. Ook constateren we dat ook voorheen ouders op hun initiatief samen tot een convenant kwamen en ook constateren we dat als ouders nu niet willen er geen ouderschapsplan komt.

-Over de term ‘Het belang van het kind’ bevestigd de betreffende rechter dat dit geen juridisch omschreven term is. Dat kan zijn inziens ook niet omdat dit voor ieder kind en situatie verschillend is. Daarom laten rechters zich hier adviseren door jeugdzorg en de raad voor de kinderbescherming. De constatering dat ‘het belang van het kind’ door rechters ook zonder raadpleging van de raad of jeugdzorg als een verantwoording op zich wordt gebruikt erkent de rechter. Hierover zegt hij dat dan de scheidingssituatie zoals die wordt geschetst als argument voor deze verantwoording dient.

– De rechter herkent dat in de scheidingszaken met kinderen vrouwen i.h.a. anders dan mannen worden beoordeeld. Op de vraag hoe hier mee om wordt gegaan deelt de rechter mede dat er 2 juridische beroepsorganisaties zijn (de namen ben ik hiervan kwijt) waar ervaringen van rechters worden gedeeld en waar de feedback op uitvoering van de wet wordt verzameld.

Ik heb de bijeenkomst als zeer prettig ervaren. Je kan toch vrij open in gesprek gaan met de rechters. Zij op hun beurt laten merken dat ze het echt plezierig vinden met een belang-stellende (-hebbende) in gesprek te zijn. Kleine inhoudelijke tipjes van de sluiers werden opgelicht en onze dilemma’s t.o.v. de rechtspraak zijn toch vaak ook wel de dilemma’s van rechters.

Aram Kroos