746. Seks met de leraar – KRO-Brandpunt Rapport(age)

Seks met de leraar
Bron: KRO Brandpunt – 13-03-2011

Het is ten strengste verboden, maar het gebeurt op grote schaal in Nederland: leraren die een relatie aanknopen met een minderjarige leerling. Uit onderzoek van KRO Brandpunt blijkt dat het op bijna de helft van alle scholen in het voorgezet onderwijs voorkomt. Een reportage over regels die niet worden nageleefd en scholen die de doofpot verkiezen boven het oplopen van imagoschade.

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

Seks met de leraar – Schooldirecteur Teunis Wagenaar
Bron: KRO Brandpunt – 13-03-2011

‘Ik vind dat er een meldpunt moet komen’, zegt Teunis Wagenaar, algemeen directeur van Openbare Scholengemeenschap Singelland in Drachten-Burgum-Surhuisterveen. Volgens Wagenaar bestaat er tot nu toe ‘een hiaat in de regelgeving’.

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

Seks met de leraar – Docent [op verzoek geanonimiseerd]
Bron: KRO Brandpunt – 13-03-2011

[Foto op verzoek verwijderd]
‘De leeftijd van zestien is voor mij een grens’, zegt docent [op verzoek geanonimiseerd]. ‘Dat heeft met volwassenheid te maken. Die hangt ook van de leerling af. Wanneer een leerling zestien is… Er zijn dan leerlingen die dan volwassen zijn, maar er zijn ook heel veel leerlingen die dat dan niet hebben. Daar moet je secuur mee omgaan.’

Get Microsoft Silverlight Bekijk de video in andere formaten.

Seks met de leraar – Rapport
Bron: KRO-Brandpunt – 13-03-2011

 

Bijna de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs heeft afgelopen tien jaar 1 of meerdere keren te maken gehad met docenten die een seksuele relatie onderhielden met een leerling. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van KRO Brandpunt in samenwerking met EDG media onder 700 docenten in het voortgezet onderwijs.

Het cijfer is opmerkelijk omdat het veel hoger is dan uit officiële gegevens van de onderwijsinspectie blijkt. Die geeft aan dat niet precies te achterhalen is hoe vaak het voorkomt, het zou slechts sporadisch aan de orde zijn. Uit onderzoek van KRO Brandpunt blijkt echter dat het fenomeen op grote schaal voorkomt.

Directies van scholen zijn wettelijk verplicht om relaties te melden bij de onderwijsinspectie en de politie. In de uitzending van KRO Brandpunt worden leraren geciteerd. Zij vertellen dat schoolbesturen dit protocol niet naleven. Een docent zegt: “Ze hebben het met de ouders van het meisje besproken en er bij hen op aan gedrongen om verder geen stappen te ondernemen. De leraar is overgeplaatst naar een andere school en daarmee was de zaak voor de school opgelost.” Een leidinggevende zegt: “Ik maak het regelmatig mee. Ik probeer altijd te voorkomen dat het naar buiten komt. Dit moet je discreet oplossen”.

Ook de docenten zelf praten er liever niet over. Zo bestaat er sinds 1999 een meldingsplicht voor docenten. Als een leraar vermoedt dat een collega-docent een relatie onderhoudt met een leerling, moet hij dat melden bij de directie van de school. Uit het onderzoek blijkt dat 36 % van de docenten wel eens het vermoeden heeft gehad, maar slechts 8 % meldt dat ook daadwerkelijk aan de directie. Een docent op de vraag of ze dat ook daadwerkelijk doen: “Nee, ik wil wel het verhaal erachter weten.” -Waarom? ”Omdat je met mensen omgaat”.

Het onderzoek is een samenwerking van KRO Brandpunt en EDG media in Utrecht.

Reactie ministerie OCW
Bron: KRO-Brandpunt – 13-03-2011

Lees hieronder de reactie van het ministerie van OCW op het onderzoeksrapport “Relaties tussen docenten en leerlingen in het Nederlands voortgezet onderwijs” – KRO en Prima (EDG Media).

De reactie van het ministerie van OCW

“Een relatie tussen leerling en een docent is totaal onwenselijk. Het mag niet. Enkel bij een vermoeden van een relatie hebben docenten al een wettelijke meldplicht aan het schoolbestuur, welke op haar beurt melding moet maken bij de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie. Deze meldingen zijn altijd vertrouwelijk. Melden kán desgewenst ook anoniem.“

Relaties tussen leraren en leerlingen, ook al zijn ze op vrijwillige basis, brengen altijd een risico met zich mee doordat er in de basis sprake is van een gezagsverhouding. Dit betekent dat (het vermoeden van) een dergelijke relatie altijd om actie vraagt. Uit de resultaten van de enquête blijkt dat de meeste leraren dit onderschrijven. Er is namelijk maar een heel klein percentage dat aangeeft dat geheim houden de beste oplossing is.

In de verschillende onderwijswetten zijn de geldende verplichtingen vastgelegd. Welke maatregelen uiteindelijk getroffen worden (strafvervolging, overplaatsing naar een andere vestiging/school, schorsing), verschilt van geval tot geval.

De verplichtingen voor leraren en schoolbesturen:
Als een medewerker van een school een vermoeden heeft van een mogelijk zedendelict, is hij ervoor verantwoordelijk dat dit onmiddellijk bekend wordt bij het schoolbestuur (meldplicht). Wanneer het schoolbestuur een melding heeft ontvangen van een mogelijk zedendelict, is het schoolbestuur verplicht direct te overleggen met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs (overlegplicht). De vertrouwensinspecteur stelt vast of sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Als de conclusie van het overleg met de vertrouwensinspecteur luidt dat sprake is van een redelijk vermoeden, informeert het schoolbestuur de betrokkenen dat de school aangifte doet bij de politie. Het schoolbestuur is altijd verplicht aangifte te doen, ook al hebben betrokkenen misschien bedenkingen (aangifteplicht). Dit is vastgelegd voor het primair, voortgezet, (voortgezet) speciaal en beroepsonderwijs. Overigens kunnen ook anderen die bij het onderwijs betrokken zijn (leerlingen, ouders) altijd een melding doen bij de vertrouwensinspecteurs.

Seksuele relatie:
Ook voor een vrijwillige seksuele relaties gelden bovenstaande verplichtingen. Dit vanwege de gezagsverhouding tussen leraar en leerling. In geval van een vrijwillige relatie met een oudere leerling (16, 17 jaar) zal de rechterlijke macht overigens doorgaans niet vervolgen, maar dit ontslaat het bestuur niet van het treffen van maatregelen op grond van het eigen personeelsbeleid (bijvoorbeeld overplaatsing of schorsing).

Anoniem melden:
De vertrouwensinspecteurs gaan vertrouwelijk om met alle meldingen die bij hen binnenkomen. Doorgaans is met deze vertrouwelijkheid als uitgangspunt anoniem melden niet nodig. Anoniem melden kan echter wel. In een heel enkel geval wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.