89. Defense for Children laat definitie van “belang van het kind”, het meest misbruikte rechtsbegrip uit ons familierecht, over aan onervaren broekie

Open uitnodiging tot een definitiekritiek aan Mr. Ir. Peter Prinsen

Er is geen categorie in de Nederlandse familierechtspraak die zozeer misbruikt wordt door familierechters, de kinderbescherming en instellingen als Defense for Children, en zozeer heeft geleid tot volstrekte willekeur, als de panacee van het “Belang van het kind”.

Defense for Children liet nu een onervaren juridische stageaire het “Belang van het kind” in onderstaande scriptie definiëren als: ‘Veiligheid, stabiliteit met inachtneming van de continuïteit en de mening van het kind, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat en het IVRK uitgangspunt is’.

Kortom de rechten van het kind – in oorsprong bedoeld en geformuleerd om kinderen, ouders en burgers juist tegen de staat te beschermen – worden hier geherformuleerd in hulpverlenings- en kinderbeschermingsjargon en misbruikt tegen kinderen en ouders als legitimatie voor kinderbescherming en staatsingrijpen in de gezinsopvoeding.

De scherpste Nederlandse criticaster van het misbruik en de willekeur waartoe het gebruik van dit rechtsbegrip in de Nederlandse familierechtspraak al heeft geleidt is Mr. Ir. P.J.A. Prinsen, oud-advocaat. Graag wil ik daarom op deze website een open uitnodiging richten aan Mr. Ir. Peter Prinsen tot het geven van een kritiek op deze definitie uit de scriptie over het Belang van het kind van Defense for Children.

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum

Zie ook ::


Het belang van het kind in beeld – Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind


Defense for Children – 15 april 2008

In haar afstudeerscriptie met de titel ‘Het belang van het kind in artikel 3 IVRK: Concretisering van een rechtsbegrip’ behandelt Ismay Zandvliet, oud-stagiaire van Defence for Children International Nederland, de rechtspraak, verschillende interpretatiemethoden en visies op de invulling van het belang van het kind. Doel van de scriptie was een concrete invulling te geven aan het belang van het kind, zoals dat is opgenomen in artikel 3 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). De scriptie biedt een handleiding aan kinderrechtenorganisaties, advocaten en andere personen die de belangen van kinderen behartigen in juridische procedures.

Op basis van haar onderzoek komt Ismay Zandvliet tot de conclusie dat het belang van het kind in artikel 3 IVRK is: ‘Veiligheid, stabiliteit met inachtneming van de continuïteit en de mening van het kind, waarbij de ontwikkeling van het kind centraal staat en het IVRK uitgangspunt is’.

Zandvliet: “Door het begrip een concrete heldere invulling te geven en te verwijzen naar rechtspraak waarin dit eveneens is gedaan, kunnen rechters niet meer ontkomen aan het voorrang geven aan het belang van het kind. Afwijzing van een beroep op artikel 3 lid 1 IVRK lijkt na concretisering van dit begrip niet meer mogelijk, nu juist veel rechters wel met de invulling van dit begrip weten om te gaan”.

Om het belang van het kind als rechtsbegrip een stap verder in haar ontwikkeling te brengen, worden verschillende aanbevelingen in de afstudeerscriptie gedaan. Enkele hiervan zijn:
• Het IVRK is uitgangspunt als het gaat om het belang van het kind in de zin van artikel 3 IVRK: het belang van het kind is respect voor de rechten uit het IVRK.
• Het aantonen van schendingen van de artikelen uit het IVRK kan ondersteund worden door pedagogisch onderzoek.
• De criteria: veiligheid, stabiliteit, continuïteit en inachtneming van de wens van het kind bieden de mogelijkheid om de IVRK-bepalingen nader te concretiseren.
• Het expliciet vastleggen van het belang van het kind in de Vreemdelingenwet, Wetboek van Strafrecht en Strafvordering zal voor meer rechtsbescherming van het kind zorgen.
• De Raad van State zou meer moeten kijken naar de invullingen die de Hoge Raad in het familierecht aan het belang van het kind geeft.

Klik hier voor de volledige scriptie.