Over het uitnodigingsbeleid voor de “Ronde Tafel Jeugdbescherming”

Brief aan de Vaste Commissie voor Justitie & Veiligheid van de Tweede Kamer over het uitnodigingsbeleid voor de ronde tafel over het “Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming”.

Onderwerp: Mede namens het Vader Kennis Centrum (VKC) door het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg (SWV) verstuurde protestbrief aan de “Vaste Commissie voor Justitie & Veiligheid (J&V)” van de Tweede Kamer over het uitnodigingsbeleid voor de ronde tafel over het “Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming” van heden middag woensdag, 27 oktober 2021 van 13:00 – 15:30 uur. Deze Ronde tafel wordt belegd in het kader van de consultaties over het “Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming“. Zie in dit verband bijv. ook: Onze eerdere VKC reactie in het kader van het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg (SWV) op de internetconsultatie van de Rijksoverheid over het “Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming.

Datum: 27 oktober 2021

Geachte leden van de Vaste Commissie van J&V,

Sinds mei 2018 hebben wij als SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg (hierna “het SWV”) vele malen onze mening over het jeugdzorg beleid met u gedeeld. Hieronder, en in de bijlagen, verwijzen we naar een aantal van onze bijdragen uit het (recente) verleden. Wij achten een nieuwe ‘position paper’ een onnodige herhaling van zetten. Deze korte reactie is dan ook slechts gericht op de samenstelling van de deelnemers aan het Ronde Tafel Gesprek. Ons grootste punt van kritiek is, dat grote en echte vertegenwoordigers van ouders en jeugdigen wederom zijn genegeerd.

Tot afgelopen maandagmorgen was de informatie over de deelnemers aan het Ronde Tafel Gesprek helaas nog niet openbaar. Bij gebrek aan tijd vatten wij onze reactie dan ook kort samen in twee woorden: “Bestuurscultuur” en “Jeugdzorgaffaire”.

Bestuurscultuur
Vooraf vier citaten uit de lezing van dhr Omtzigt bij De Balie op 17 september 2021:

En dan zijn er nog de maatschappelijke akkoorden die onder de kabinetten Rutte zijn gesloten, bijvoorbeeld het klimaatakkoord. Heel Nederland, zo lijkt het, heeft mogen meepraten en is akkoord. Maar in de praktijk zijn het vooral grote bedrijven [toevoeging SWV: de Ketenpartners] en de vaak door de staat of een loterij gesubsidieerde, niet representatieve belangenorganisaties [toevoeging SWV: het LOC, zie onze e-mail van 2 september 2021] die het beleid bepalen. Echte burgers en hun belangen, hun dromen en verwachtingen worden daar niet vertegenwoordigd [toevoeging SWV: ook nu weer niet: zie hieronder Blok 2]. …

Verder hebben we in Nederland de rare traditie dat onderzoekscommissies [toevoeging SWV: en onderzoeksinstellingen zoals het NJI] die het handelen van de regering onderzoeken, bijna altijd worden ingesteld door de regering zelf. Door het selecteren van de personen, het stellen van de onderzoeksvraag en de wijze van financiering kan de regering veel invloed uitoefenen op de conclusies. …

De aanpak van structurele problemen lijdt eronder. Als je dat wil doen, moet je eerst toegeven dat er een structureel probleem is, dat jij niet hebt opgelost. En dat is slecht voor de beeldvorming. Daarom wordt elk structureel probleem eerst tactisch verkleind tot een incident, om er vervolgens eenvoudig overheen te stappen, want ‘waar mensen werken, worden fouten gemaakt’. Zo ging het bij de toeslagenaffaire, zo ging het bij de gaswinning in Groningen, en zo gaat het bij vele andere dossiers [toevoeging SWV: zoals het Jeugdzorg dossier]. …

Een nieuw sociaal contract: … De hier in grote lijnen gestelde hervormingen zijn niet alleen nodig, ze zijn noodzakelijk. Maar ze zullen er niet komen als we niet eerst de gecorrumpeerde en op beeldvorming gerichte bestuurscultuur veranderen. Dossiers ontsporen volledig, er wordt niet tijdig bijgestuurd, lessen worden niet geleerd en normale tegenmacht is feitelijk onklaar gemaakt. …”

<https://debalie.nl/programma/plein-publiek-pieter-omtzigt-17-09-2021/>

Al deze citaten zijn direct toepasbaar op het onderhavige Ronde Tafel Gesprek.

Blok 1: Deskundigen 13:00-13:45 uur
1. dhr. Adri van Montfoort
2. dhr. Levi van Dam
3. dhr. Reinier Feiner (VSAN)

Twee van de drie deskundigen zijn met betrekking tot hun inkomsten voor een groot deel, zo niet geheel, afhankelijk van opdrachten/subsidies van de overheid en/of Ketenpartners.

Een van de drie heeft zich de afgelopen maanden actief ingespannen om de cliëntenraad van een GI (die binnen 12 maanden al twee maal met succes een juridische procedure moest voeren tegen de eigen bestuurder, wegens onrechtmatig handelen jegens de cliëntenraad) monddood te maken. Een medewerker van de onderzoeksinstelling is tevens parttime gestationeerd bij een andere GI (als zogenaamde “cliënt ambassadeur”), om ook daar mondige ouders uit de cliëntenraad te verbannen. De onrechtmatig uit deze cliëntenraad verbannen ouders, hebben de casus inmiddels voorgelegd aan de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.

Gelukkig lijken de meeste “Deskundigen” en “Ervaringsdeskundigen” het er tegenwoordig over eens: bij de dreiging met een gedwongen jeugdzorginterventie moeten ouders en jeugdigen op kosten van de staat worden bijgestaan door een gespecialiseerde jeugdrecht advocaat. Wij, en onze achterban, zijn de leden van de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN), en in het bijzonder de leden van de Rotterdamse Vereniging van Jeugdrecht Advocaten (VJAR) uitermate erkentelijk voor hun steun de afgelopen tien jaar. Jullie hebben de gaten in de rechtszekerheid gevuld die de politiek heeft laten vallen. Wij hopen dat ook jullie leden alsnog gecompenseerd zullen worden via de schadeclaim die als gevolg van de Jeugdzorg Affaire aan de politiek zal worden gepresenteerd. Het zal dan ook niemand verbazen dat wij deze echte “Deskundigen” dankbaar zijn voor de position paper van de VSAN en VJAR.

Blok 2: Ervaringsdeskundigen 13:50-14:40 uur
1. mw. Nathalie van Waterschoot
2. Vader Vincent
3. mw. M. Kalverboer (Kinderombudsman)
4. dhr. Taco Engelfriet (Stichting Het Verdwenen Zelf)

Door het opvoeren van twee (individuele) ouders wordt het probleem “tactisch verkleind tot een incident”: het manipuleren van “de beeldvorming”. De vrijwilligers van de leden van het SamenWerkingsVerband ondersteunen jaarlijkse enkele duizenden jeugdigen en ouders die problemen hebben met Ketenpartners. In 2017-2018 heeft de BVIKZ maar liefst 362 individuele dossiers zorgvuldig geanalyseerd, en aanbevelingen opgesteld voor de ondersteuning van deze ouders en kinderen. Deze zijn bij de ministeries van J&V en VWS bekend. Een opmerking bij de position paper van vader Vincent. Het zijn niet “tientallen tot honderden gezinnen” die te maken krijgen met “verregaande interventies gedaan op basis van foutieve informatie”. Het gebeurd in het overgrote deel van alle gevallen, en betreft dus ten minste duizenden gevallen per jaar.

Wilt u weten hoe dat komt? Omdat vrijwel alle jeugdzorgmedewerkers tijdens hun opleiding en gedurende hun gehele carrière voortdurend te horen hebben gekregen, dat zij na hun fantastische opleiding gewoonweg “weten wat goed is voor kinderen”, en daarvoor geen (adequaat feiten) onderzoek hoeven te doen. Niet voor niets weigeren alle Ketenpartners tot op de dag van vandaag om voor hun medewerkers richtlijnen op te stellen met betrekking tot Adequaat Feiten Onderzoek. Waarom weigeren de Ketenpartners om te voldoen aan hun wettelijke verplichting onder artikel 3.3 Jeugdwet? Omdat hun cliënten de instellingen en de medewerkers dan kunnen toetsen aan minimumvereisten met betrekking tot Adequaat Feiten Onderzoek, en bij grove nalatigheid de instellingen aansprakelijk zouden kunnen stellen. Zo simpel is het.

De problemen zijn vooral gericht op de weigering van alle ketenpartners om aan Adequaat Feiten Onderzoek te doen, het ontbreken van navolgbare dossiers (als gevolg van artikel 7.3.8. JW), het totaal ontbreken van objectief klachtrecht, het bijna blindelings vertrouwen van de rechterlijke macht in rapportages van de Raad en de GI’s (als gevolg van artikel 3.3 JW), het gebrek aan rechtsbescherming voor ouders en jeugdigen die bedreigd worden met een dwangmaatregel en de door de ministeries en Ketenpartners gesubsidieerde schijnvertegenwoordiging van ouders en jeugdigen door het LOC (zie onze e-mail van 2 september jl met Bijlagen 210619 en 21092).

Mede als gevolg van de doorgeslagen marktwerking in de jeugdzorg, hebben de Ketenpartners (complexe) scheidingen als nieuwe groeimarkt bestempeld. De gevolgen van hun verdienmodel en marktstrategie zijn de afgelopen tien jaar desastreus gebleken voor vele tienduizenden jeugdigen en hun ouders. Indien (complexe) scheidingen al tot (gedwongen) interventies via jeugdzorg zouden moeten leiden, hetgeen wij in de overgrote meerderheid van de gevallen bestrijden, ontbreekt het binnen jeugdzorg aan kennis en competenties met betrekking tot o.a.: (1) de meervoudige betrokkenheid en partijdigheid van ‘professionals’ t.a.v. elkaar bestrijdende ouders betreft; (2) de rechtspositie, rechtszekerheid en gelijkwaardigheid van beide ouders; (3) de specifieke vormen van kindermishandeling die in dit specifieke themaveld een centrale rol spelen, zoals ‘ouderverstoting’, ‘coërcive control’ en het door jeugdzorg structureel en beleidsmatig buiten beeld brengen van “uitwonende ouders” bij de kinderen na een scheiding.

Opvallend: een aantal grote problemen in de jeugdzorg zijn veroorzaakt door slordige wetgeving: zie onze brief van 15 januari 2021 (zie Bijlage 210115). Mevrouw Kalverboer zou wellicht beter in Blok 1 passen. Als ondergeschikte van een politieke benoeming, is ook haar onafhankelijkheid in deze politieke arena twijfelachtig. Daarnaast doet de ombudsman er alles aan, om klachten over jeugdzorg af te houden: vrijwel alle ouders krijgen standaard te horen, dat klachten pas bij de ombudsvrouw kunnen worden ingediend, indien “alle” andere “klachtenprocedures” zijn doorlopen. Heeft u wel eens gesproken met een ouder die de interne klachtenprocedure, het hoger beroep, de externe klachtprocedure bij het SKJ/Medisch Tuchtcollege èn het hoger beroep bij het SKJ/Medisch Tuchtcollege heeft doorlopen? Na twee tot drie jaar procederen bij partijdige colleges die voornamelijk bestaand uit collega’s van “de Beklaagde” (de slager die zijn eigen vlees mag keuren), ontbreekt het de meeste ouders aan geld, tijd, energie en vertrouwen om nòg een procedure te doorlopen.

De heer Taco Engelfriet: met alle respect, maar het lijkt erop dat de focus van zijn organisatie/website van Het Verdwenen Zelf meer is gericht op advies en behandeling van slachtoffers van emotionele en psychische mishandeling, dan op een belangenvereniging van ervaringsdeskundigen met jeugdzorg. Op de website ( <https://verdwenenzelf.org/> https://verdwenenzelf.org/) vinden we informatie over “boeken”, “Workshops en trainingen”, “Vind een coach of therapeut”, maar wordt met geen woord gerept over jeugdzorg. Ook hebben wij nergens een “position paper” van het Verdwenen Zelf kunnen vinden. Het is vreemd dat deze stichting wordt uitgenodigd voor een Ronde Tafel Gesprek, terwijl constructieve en gespecialiseerde stichtingen/verenigingen van ouders met jeugdzorg genegeerd worden.

Blok 3: Organisaties 14:45-15:30 uur
1. mw. Herke Elbers (Raad voor de Kinderbescherming)
2. mw. Astrid Rotering (Jeugdzorg Nederland)
3. dhr. Serge Urlings (Veilig Thuis Haaglanden)
4. mw. Liesbeth Scheij (Raad voor de rechtspraak)

Dit zijn dan ten minste de evenwichtige vertegenwoordiging van “de Ketenpartners”.

Wij zijn altijd bereid om met vertegenwoordigers van de ketenpartners in gesprek te treden over de noodzakelijke verbeteringen binnen jeugdzorg, maar vinden een Ronde Tafel Gesprek van twee uur met een politieke agenda geen effectieve en efficiënte manier om met elkaar in gesprek te gaan.

Jeugdzorg Affaire
Wij verwijzen naar onze e-mail van 2 september 2021 aan Minister Dekkers en Minister De Jonge (en cc aan uw Commissie) met een klacht over het LOC en een verzoek tot een gesprek. Wij hebben tot op heden geen enkele reactie mogen ontvangen van beide ministeries. Ook hebben wij onze mening reeds veelvuldig met u gedeeld: zie o.a. bijlage 210619 met onze reactie op het Toekomstscenario jeugdzorg.

Indien u daadwerkelijk geïnteresseerd bent in een serieus gesprek over jeugdzorg en de jeugdzorg affaire dan vernemen wij dat graag.

Hoogachtend,

SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg (SWV)
mr Alfred G.M. Groenen, MCL/MBA/MBI

Penvoerder namens het SamenWerkingsVerband van Ouders met Jeugdzorg (SWV):
• Belangenvereniging IKZ;
• Coöperatie Ouderkracht voor ’t Kind;
• Stichting KOG;
• Stichting Passage;
• Stichting Vader Kennis Centrum.