Persbericht Wereldbewustwordingsdag Ouderverstoting 2021 op zondag 25 april

STANDING TOGETHER FOR ALL THE CHILDREN

Wereldbewustwordingsdag Ouderverstoting 2021 op zondag 25 april

Persbericht van Vader Kennis Centrum, 23 april 2021

Campagneposter Wereldbewustwordingsdag Ouderverstoting 2021

Komende zondag 25 april is Wereldbewustwordingsdag Ouderverstoting. Over de hele wereld wordt dan stil gestaan bij de miljoenen ouders en kinderen die na een scheiding door het Westerse familierecht van elkaar buiten gesloten raken. Bijgaand de internationale campagneposter 2021.

Stop ouderverstoting (Waar zijn de vaders?)

In 2016 hadden in Nederland meer dan 1 miljoen kinderen (<18 jaar) te maken gehad met (echt) scheiding. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaf in hetzelfde jaar aan dat meer dan 200.000 kinderen niet of nauwelijks contact meer hebben met één van de ouders, meestal de vader.  De cijfers van het CBS waren nagenoeg vergelijkbaar met die uit 1996 en ook anno 2021 zijn deze cijfers nauwelijks veranderd. Ouderverstoting ontstaat vaak tijdens een scheidingsituatie en ontstaat wanneer de ene ouder, in het bijzijn van de van hem/haar afhankelijke kinderen, een lastercampagne voert tegen de andere ouder, waarbij het kind/de kinderen minachting krijgen voor deze andere, vaak uitwonende, ouder en deze ouder gaan verstoten. Deskundigen stellen vast dat, hoewel het kind de uitwonende ouder verstoot, het vanbinnen een enorme behoefte heeft aan zorg, liefde en aandacht van deze ouder. De sociaal-emotionele problematiek die hierdoor ontstaat kan soms levenslang zijn.

In 2000 stond in De Telegraaf het artikel: Ik mis het gevoel iemands kind te zijn”. Toen al werd in het artikel helder omschreven hoe ouderverstoting kon onstaan en wat daarvan voor kinderen de gevolgen zijn:

“Een op de drie huwelijken in Nederland eindigt in een scheiding. Het veilige wereldje van de betrokken kinderen wordt van de ene dag op de andere totaal ontwricht. En soms gaat het dan mis, heel erg mis. ‘Een gefrustreerde omgangsregeling’ heet het in ambtenarentaal. Mamma neemt pappa het verdriet zo kwalijk dat ze de kinderen ervan weerhoudt contact met hem te hebben. Of de kinderen worden zo doortrokken van moeders ellende dat ze zelf ervoor kiezen hun vader niet meer te zien. Mijn vader heeft gevochten maar hij kreeg geen voet aan de grond. Achteraf verbijstert me dat. Hij was een goede pappa, sloeg ons niet, misbruikte ons niet en hield van ons, maar geen rechter of maatschappelijk werker in Nederland kwam voor hem op. Het enige dat hij continu hoorde, was dat het ‘in het belang van zijn kinderen’ zou zijn om de strijd te staken. In feite ben ik alleen nog kwaad op al die hulpverleners. Waar waren zij toen het ouderverstotingssyndroom zich in ons gezin manifesteerde? Ze lieten ons begaan, grepen niet in. Mijn vader heeft zich suf geprocedeerd, maar had geen schijn van kans. En nu is het te laat. De leemte die ik voel, kan nooit meer worden opgevuld.”

Nu, twintig jaar later, is er nog weinig veranderd. In het rapport “Scheiden…… en de kinderen dan” van het ‘Platform Scheiden zonder Schade’ uit februari 2018 voor de ministers van Rechtsbescherming en VWS werd geconcludeerd:

Hoe begrijpelijk ook, het is wel verontrustend dat in de praktijk jeugdhulpverleners, maar ook andere instanties, dan het uitgangspunt van gelijkwaardig ouderschap gemakkelijk loslaten en met het oog op het creëren van rust en stabiliteit voor het kind, een van de ouders geheel buiten beeld brengen. Dit blijkt ook regelmatig als te volgen handelswijze te zijn opgenomen in richtlijnen en protocollen; het vermijden van strijd en met het oog daarop het éénouderschap worden in het “belang van het kind” geacht, zonder dat rekenschap wordt gegeven van de schade die het kind daarvan ondervindt.” 

In februari 2021 verscheen daarop het Adviesrapport van het Expertteam Ouderverstoting. Het adviesrapport bestond uit aanbevelingen en een plan van aanpak gericht aan Minister Dekker van Rechtsbescherming om bij scheidingen in het familierecht contactverlies tussen kinderen en ouders te voorkomen. De Minister omarmde dit rapport en heeft aangegeven via een drieslag van Preventie, Naleving en Kennis ouderverstoting te willen aanpakken.

Afgelopen februari heeft ook de tweede kamer de motie Van Nispen/Bergkamp aangenomen waarin de regering wordt verzocht, in gesprek te gaan met de politie, Veilig Thuis en hulpverlening om te bezien hoe de rol van de politie bij het voorkomen van ouderverstoting verstevigd kan worden.

Het Vader Kennis Centrum (VKC), een Stichting die zich al tientallen jaren inzet voor gedeeld en gelijkwaardig ouderschap na (echt)scheiding en bijstand verleend aan vaders en moeders, die het contact met hun kinderen tijdens- of na (echt)scheiding hebben verloren of dreigen te verliezen, blijft enigszins wantrouwend. Het VKC betreurt het feit dat juist overheidsinstanties, door hun handelen of juist het gebrek daaraan, nog steeds vaak een negatieve rol vervullen bij het tot stand komen of in stand houden van ouderverstoting. Op de Wereldbewustwordingsdag roept het VKC het ‘nieuwe’ kabinet op om het adviesrapport van het Expertteam Ouderverstoting nu ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen en ouderverstoting aan te pakken en tot het verleden te laten behoren. Daarnaast roept het VKC ook de (overheids)instanties en mensen die in hun directe omgeving betrokken zijn of raken met ouderverstoting op al het mogelijke te doen om ouderverstoting tegen te gaan.

Oproep: Bubbles of love

Doe mee! Neem een fles bubbels mee om te blazen of maak zelf een lekker sopje. Alle vaders en moeders die na een scheiding het contact met hun kind (-eren) moeten missen door ouderverstoting (o.a. coercive control) zijn a.s. zondag 25 april om 12:00 uur plaatselijke tijd uitgenodigd om zeepbellen te blazen (BUBBLES OF LOVE) voor hun gemiste kinderen! Zie als voorbeeld:

Parental Alienation Awareness Day & Bubbles of Love Day 2020


https://www.youtube.com/watch?v=YS_jcMEkkG0

Eindnoot voor de redactie

Nadere inlichtingen bij:

Peter Tromp, voorzitter Vader Kennis Centrum

Mob: 06 – 24506249

E-mail: secretariaat@vaderkenniscentrum.nl

www.vaderkenniscentrum.nl