246. Omrop Fryslân – Frou oanklage yn fâdijsaak


Bron: Omrop Fryslân – Nijs – Mear Nijs – 21-01-2009 | 15:11

In unike saak tsjinnet woansdei by de rjochtbank fan Ljouwert. In frou út Frjentsjer wurdt oanklage om’t se har eks-man net tastiet om harren soan te sjen. Neffens justysje is dat in misdriuw en dêr stiet in maksimum selstraf fan njoggen jier foar. De heit hat mei ferskate oanjeftes by de plysje de saak oankaart.

Heit Peter Brons (41) út Burgum hat de saak oanspand, omdat syn eks-frou har net hâldt oan de omgongsregeling en hy syn 11-jierrige soan bot mist.

De lêste kear dat Brons syn soan seach wie yn tsjerke by de krystmis.

Stekwurden: oanklage, misdriuw, fâdijsaak, Frjentsjerteradiel, Frjentsjer.

Beharkje ús reportaazje

Besjoch ús reportaazje

Zie verder ook

Handleiding van Vaderkenniscentrum voor aangifte “Onttrekking Ouderlijk Gezag (WvS, Art 279)” bij niet-nakoming omgangsregeling bij gezamenlijk gezag

25 september 2005 – Vaderkenniscentrum – Jurisprudentie Ouderschap Na Scheiding – Bericht 6 – Belangrijke uitspraak van de Hoge Raad van 15 februari 2005 voor omgangsouders met gezamenlijk gezag : Het niet-nakomen van de (voorlopige) omgangsregeling bij gezamenlijk gezag is onttrekking aan ouderlijk gezag en strafbaar

25 september 2005 – Vaderkenniscentrum – Jurisprudentie Ouderschap Na Scheiding – Bericht 7 – Stappenplan aangifte (1)

14 oktober 2005 – Vaderkenniscentrum – Jurisprudentie Ouderschap Na Scheiding – Bericht 13 Stappenplan aangifte (2)

21 februari 2007Vaderkenniscentrum – Jurisprudentie Ouderschap Na Scheiding, Bericht 110 Aanbeveling Nationale Ombudsman aan Politie (Rapport 2007/034)