620. Persbericht – Hoger beroep in strafzaak tegen de in 2009 voor onttrekking en omgangsfrustratie tot taakstraf veroordeelde moeder

Persbericht Vaderkenniscentrum.nl: Utrecht, 1 november 2010

Morgenochtend, dinsdag 2 november om 10:00 uur, dient aan het Gerechtshof Leeuwarden het door de veroordeelde moeder ingestelde hoger beroep tegen haar eerdere veroordeling voor onttrekking aan het ouderlijk gezag (Wetboek van Strafrecht, Art. 279) wegens het systematisch en jarenlang niet nakomen van de door de rechter beschikte omgangsregeling.

De moeder in deze zaak werd twee jaar geleden op 5 februari 2009 voor dit misdrijf door de Meervoudige Strafkamer van de Rechtbank Leeuwarden veroordeeld tot 100 uur taakstraf (waarvan 40 uur voorwaardelijk voor een periode van 3 jaar).

Deze zaak is van zeer groot belang voor vaders die na een scheiding ondanks een door de rechter beschikte omgangsregeling hun kinderen niet te zien krijgen omdat moeder de omgangsregeling frustreert. Dit gebeurt in ca. 40% van de omgangsregelingen en betreft ruim een half miljoen scheidingskinderen. Omdat er in Nederland t.a.v. FAMILY LIFE na scheiding tot nu toe geen enkele rechtshandhaving plaatsvindt, bepaald de moeder daarmee in feite naar eigen bevinden of een rechtsuitspraak wel of niet wordt nageleefd. In de praktijk had de rechtspraak tot nu toe voor vaders met omgang geen enkele praktische betekenis. Gaat het daarentegen om moeders die verzoeken om rechtshandhaving, dan is politie en OM niets te dol en zet men wel klakkeloos het zwaailicht aan en vaardigt Amber Alerts uit. Deze uitspraak moet ook de rechtszekerheid en rechtsbescherming voor kinderen in de relatie met hun vaders na een scheiding weer in ere herstellen.

Toelichting door vader

Vader Peter Brons uit Burgum (Frl) zag na jarenlang wachten geen andere uitweg meer dan strafaangifte tegen moeder te doen. Hij zegt: “Ik wil als vader graag deel uit blijven maken van het leven van mijn zoon, hem waar nodig helpen bij school en schoolkeuze, hem terzijde staan in verdriet en succes.”

Voorgeschiedenis

In 2001 wordt de scheiding tussen moeder en vader uitgesproken. Moeder weigert daarop tot vandaag, nu negen jaar later, systematisch elke medewerking aan de omgang tussen vader en zoon.

Na aanvankelijke bemiddelingspogingen ondermeer via de Raad voor de Kinderbescherming bepaalt het Gerechtshof Leeuwarden in maart 2007 dat er omgang tussen zoon en vader moet komen. In haar beschikking stelt het hof: “Wij kunnen geen enkele reden bedenken waarom het kind zijn vader niet zou kunnen zien.” Moeder geeft echter meteen al ter zitting aan de zoon niet voor te zullen bereiden op omgang en wenst hieraan ook verder niet mee te werken. Het Gerechtshof bepaalt dan tevens dat vader m.b.v. de sterke arm van politie/justitie de uitvoering van het vonnis kan afdwingen.

Moeder blijft ook daarna weigeren medewerking te verlenen. Op grond van nieuwe jurisprudentie van de Hoge Raad uit 2005, waarin het niet nakomen van een door de rechter beschikte omgangsregeling bij gezamenlijk gezag strafbaar werd gesteld, doet vader daarop na de hernieuwde weigeringen van moeder vanaf mei 2007 na elke gemiste omgang bij de politie strafaangifte tegen moeder wegens het misdrijf “onttrekking aan het ouderlijk gezag” (WvS, Art. 279).

Toen vader zich daartoe aanvankelijk bij het politiebureau vervoegde, werd de omgangsbeschikking van het gerechtshof door de politie eerst afgeserveerd als een “civiele kwestie” en weigerde de politie actie te ondernemen! Eerst na veel briefwisselingen met, politie en justitie neemt de politie uiteindelijk de strafaangiften ook op en besluit ook het Openbaar Ministerie moeder te vervolgen voor het opzettelijk niet nakomen van de beschikte omgangsregeling na scheiding bij gezamenlijk gezag, conform de jurisprudentie van de Hoge Raad uit 2005 en het oordeel van de Nationale Ombudsman uit 2007.

Op 5 februari 2009 wordt moeder daarop door de Meervoudige Strafkamer van de Rechtbank Leeuwarden veroordeeld tot 100 uur taakstraf (w.v. 40 uur voorwaardelijk voor een proefperiode van 3 jaar) voor onttrekking aan het ouderlijk gezag (Wetboek van Strafrecht, Art. 279).

Sindsdien werkt moeder echter nog steeds niet mee aan de omgang en heeft de vader zijn zoon nog altijd niet gezien. Ook is de taakstraf waartoe moeder veroordeeld was nog steeds niet ten uitvoer gelegd.

Zitting Gerechtshof Leeuwarden

  • Tijdstip van het Hoger Beroep aan het Gerechtshof Leeuwarden: Dinsdag 2 november 2010 om 10.00 uur
  • Adres Gerechtshof Leeuwarden: Wilhelminaplein 1, 8911 BS Leeuwarden

Meer inlichtingen bij:

  • Peter en Marleen Brons (de vader in deze zaak en zijn nieuwe partner), (Kontaktgegevens zijn verkrijgbaar via Peter Tromp van het Vaderkenniscentrum: zie hieronder)
  • Peter Tromp (Vaderkenniscentrum), (030) 238 3636 / (06) 2450 6249, vaderkenniscentrum@gmail.com
  • Inlichtingen Gerechtshof Leeuwarden: Bij griffie strafzaken (058 – 234 1893) of communicatieadviseur mw. F. Steringa-Buursma (058 – 234 1770 / 06 -2181 0093; info.gerechtshofleeuwarden@rechtspraak.nl)
  • Inlichtingen Openbaar Ministerie: Ressortsparket Leeuwarden, Behandelend advocaat generaal mv. mr. M.C. Weel, (058 – 234 19 25; voorlichting.ressparket.leeuwarden@om.nl)