769. Vaderexclusieve wijze van werken van Bureau Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming (Ervaringsrelaas van een gescheiden vader)

Voorwoord

Een vader van drie kinderen schreef Vaderkenniscentrum SKO naar aanleiding van zijn ervaringen als vader met Bureau Jeugdzorg in zijn scheiding van de moeder het volgende relaas over de vaderexclusieve werk- en denkwijze van Bureau Jeugdzorg.

De vader nodigt Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming uit om, waar zij meent dat vader in zijn ervaringsrelaas de feiten of gebeurtenissen en de vaderexclusieve werkwijze van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming op onjuiste wijze zou hebben weergegeven, hem middels een weerwoord van repliek te dienen en dit kenbaar te maken aan het Vaderkenniscentrum op het emailadres vaderkenniscentrum@gmail.com met het verzoek dit weerwoord op deze webpagina te plaatsen.


Vaderkenniscentrum SKO

Het ervaringsrelaas van een gescheiden vader met de vaderexclusieve wijze van werken van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming

Mijn ex heeft sinds begin maart j.l. de omgangsregeling weer stopgezet. Ik zeg weer, want vorig jaar heeft ze met hulp van Bureau Jeugdzorg, de Raad en de kinderrechters het voor elkaar gekregen om de kinderen 4,5 maand bij vader weg te houden. Deze keer was de dat mijn jongste dochter is gevallen in een speelhal. Moeder zegt met betrekking tot de reden van het weigeren van de omgang: “Ik heb hier zo mijn redenen voor”. Meer uitleg is blijkbaar niet nodig. Via BJZ heb ik gehoord dat ze heeft gezegd dat de veiligheid bij mij niet is gegarandeerd. Hierbij mag ik opmerken dat in de afgelopen periode er 3 voorvallen zijn gebeurd bij moeder, namelijk de val van mijn jongste dochter van de schommel, de val van mijn zoon van de fiets in een doornenstruik en de gat in het hoofd van mijn oudste dochter bij het springen op het bed (naar ik veel later begrepen te hebben).

In ieder geval heeft BJZ een heel andere kijk op de situatie, aangezien zowel ik, als moeder als de kinderen vanwege de OTS nauwlettend in de gaten worden gehouden. Voor zover ik heb gehoord van BJZ heeft BJZ de volgende mening:

 • er zijn geen redenen om te twijfelen over de opvoedkundige kwaliteiten van vader;
 • er zijn geen redenen om te twijfelen over de veiligheid van de kinderen bij vader;
 • de kinderen geven aan het prettig te vinden om naar papa te gaan en geven aan vaker bij papa te willen zijn;
 • vader heeft laten zien dat hij handelt in het belang van de kinderen;
 • vader heeft zich opgesteld als iemand die meewerkend is en bereid is zich aan te passen wanneer nodig;
 • de zoon zit momenteel in de knel vanwege de loyaliteitsconflicten die er zijn;
 • moeder heeft de (spel)therapie van zoon stopgezet (waardoor BJZ geen controlemiddel meer had);
 • moeder heeft de sportactiviteiten van de kinderen gestaakt met als reden dat ze onvoldoende geld hiervoor heeft (de kinderalimentatie wordt namelijk besteed aan kleding voor haar zelf, siernagels, haarkleuring een Nintendo DS voor haarzelf – want de kinderen hebben er ook al één – en haar borduurhobby);
 • moeder houdt de kinderen soms van school zonder geldige reden;
 • moeder heeft in de afgelopen tijd onjuistheden verkondigd naar school en andere instellingen. ze wordt betrapt op leugens.

Daarnaast heeft moeder het vertrouwen met BJZ opgezegd. Ze geeft aan dat de gezinsvoogd partijdig is. Ook schijnen er meer strubbelingen te zijn tussen moeder en BJZ waar ik verder geen informatie over krijg. Dat de samenwerking moeizaam is tussen BJZ en moeder is in ieder geval duidelijk.

Toen de omgang net was stilgelegd heeft BJZ mij geïnformeerd over de stappen die BJZ neemt of van plan is te nemen. Daarbij is uitgelegd dat BJZ bezig is met dossiervorming met betrekking tot het handelen van moeder. Moeder is steeds aangesproken op haar gedrag. Er zijn naar ik weet inmiddels twee schriftelijke aanwijzingen genegeerd. Of een derde schriftelijke aanwijzing is uitgegaan is mij op dit moment onbekend (geen gelegenheid meer gehad om dit te bespreken). BJZ heeft aangegeven dat in de vooraankondiging van de tweede schriftelijke aanwijzing heeft gestaan dat BJZ aan het overwegen is een verzoek te doen bij de rechter om de verblijfplaats van de kinderen te wijzigen. In deze vooraankondiging stond niet vermeld dat dit naar vader zou zijn, maar in de informele gesprekken met vader is dat wel aangegeven. Bij de informele gesprekken is overigens aangegeven dat niet alles in het dossier komt, om er voor te zorgen dat moeder hier geen notie van krijgt.

In één van de gesprekken liet de gezinsvoogd ontvallen dat mijn geval toch wel lastig was. De kinderen zijn namelijk op een dusdanige leeftijd dat ze het bestaan van vader kennen. Bovendien geven ze aan vader vaker te willen zien. Als mijn kinderen jonger waren geweest was het allemaal makkelijker geweest. Dan had BJZ er voor gekozen vader opzij te schuiven. Zie hier een goed voorbeeld van het bewust ontvaderen van kinderen door BJZ. Je kan je voorstellen hoe fel ik op deze uitlating heb gereageerd. Ik ben hier nog niet eerder mee naar buiten gekomen omdat het mijn “zaak” kan schaden.

Het leek allemaal goed te gaan, aangezien BJZ duidelijk aangaf wat ze voor ogen hadden. Tot vorige week. Vorige week vertelde de gezinsvoogd mij in een telefonisch gesprek dat zij na de 3e schriftelijke aanwijzing de rechter wilden verzoeken om moeder aan te spreken. Mogelijk willen ze ook een dwangsom voorleggen. Hoezo? De bedoeling was toch een verzoek bij de rechter neer te leggen om de verblijfplaats te wijzigen? Ik heb gevraagd waarom zij plotseling van mening waren dat de kinderen beter niet bij vader konden wonen. Wat het bezwaar was. Het antwoord was het volgende:

 1. BJZ denkt dat vader de zorg van 3 kinderen niet op zich kan nemen (vanwege mijn fulltime baan);
 2. BJZ geeft aan dat zij verwachten dat de problemen zullen aanhouden als de kinderen bij vader zouden wonen;

Mijn reactie was:

 1. Als BJZ haar twijfels heeft over of vader de zorg niet op zich kan nemen, dan kan BJZ dat toch voorleggen aan vader? Vragen aan vader hoe hij denkt de zorg over 3 kinderen op zich te nemen? Waarom is vader hiervoor niet gevraagd?
 2. Als BJZ van mening is dat de problemen zullen aanhouden, dan wordt er dus voor gekozen voor de situatie dat de huidige situatie standhoudt (kinderen bij moeder), waardoor met zekerheid kan worden gesteld dat de kinderen geschaad worden. Met andere woorden: de gefrustreerde moeder krijgt haar zin en de meewerkende ouder en de kinderen worden gestraft. Zelf als de problemen zouden aanhouden, dan nog zal dat niet van vader komen. Vader probeert namelijk de moeder in de zorg te betrekken en probeert loyaliteitsproblemen te voorkomen.

In een later stadium werd aan punt 1 nog toegevoegd: BJZ is van mening dat het niet in het belang van de kinderen is dat de kinderen bij vader wonen.
Nee, was mijn antwoord, het is zeker wel in het belang van de kinderen om de kinderen bij moeder te laten wonen. Vanzelfsprekend wordt het erg stil na zo’n opmerking.

Ik besef overigens terdege dat de gezinsvoogd een aantal van deze uitlatingen doet, omdat dit nou eenmaal de beslissingen zijn die in teamverband zijn genomen (met de teamleider en de “gedragsdeskundige”). Aan de houding en de manier waarop de gezinsvoogd communiceert maak ik op dat hij gestuurd wordt. Dat maakt het ook lastig. Je praat nooit met de beslissers zelf, je praat altijd via een voorportaal.

Er is onlangs een klachtgesprek geweest tussen moeder en BJZ. Dit op initiatief van BJZ, omdat moeder weigerde te communiceren. In dit gesprek heeft moeder aangegeven alleen de omgang weer op te willen starten met vader als dit onder begeleiding plaatsvindt. Let wel: vorig jaar is dit ook al gebeurd en toe bleek achteraf dat het onzinnig is geweest om de omgang onder begeleiding te laten plaatsvinden. Er waren namelijk geen problemen aan vaders kant, noch aan de kant van de kinderen. Desalniettemin vertelde de gezinsvoogd me dat BJZ aan het nadenken is op welke wijze de begeleide omgang kan plaatsvinden. Ik heb daarop aangegeven dat er geen begeleide omgang meer zal plaatsvinden. Het is of een normale omgang of geen omgang. Ik wil er niet eens aan denken hoe de kinderen zich wederom hieronder zouden moeten voelen. Bovendien blijkt hieruit eens te meer dat BJZ maar al te graag naar de pijpen van moeder danst.

De gedachtengang die BJZ daarbij heeft is: de kinderen moeten omgang hebben met hun vader, dus moeten we maar luisteren naar moeder want anders lukt dat niet. De gezinsvoogd gaf het ook aan. Hij zei: “BJZ heeft de mogelijkheden niet om moeder aan te pakken”. Ammehoela! BJZ heeft die wel. Ze kunnen naar de rechter stappen en de verblijfplaats van de kinderen wijzigen. Maar dat doen ze niet. Het lijkt er op dat BJZ bang is voor de almachtige moeder.

De stappen die ik ga ondernemen zijn het volgende:

 • Ik ga een bodemprocedure starten waarbij ik de rechter zal verzoeken om een wijziging van de hoofdverblijfplaats en een wijziging van de zorgregeling;
 • Ik ben alle bewijzen aan het verzamelen van de afgelopen tijd via peuterspeelzaal, scholen, huisarts, speltherapeuten, jeugdzorginstantie en BJZ (contactjournaals);
 • Ik ben een zorgplan aan het opstellen, waarin ik aangeef op welke wijze ik denk de zorg en opvoeding van mijn 3 kinderen te regelen (zowel in het geval dat moeder wil meewerken als het geval dat moeder niet wil meewerken);
 • Ik stel een plan op, op welke wijze ik denk dat gehandeld zou moeten worden in het geval moeder nog steeds doorgaat met loyaliteitsmisbruik, het frustreren van de omgang of start met andere mogelijkheden zoals ontvoering;
 • Ik stel een ouderschapsplan op waarin staat op welke wijze de omgang met moeder kan plaatsvinden (waarbij gestreefd wordt naar gelijkwaardige verdeling), de financiën, de informatievoorziening en de beslissingen omtrent de kinderen.

Gelet op de ervaringen uit het verleden, ben ik wel zo realistisch om in te schatten dat de kans dat mijn verzoeken worden ingewilligd uiterst klein is, als BJZ geen medewerking hieraan wil verlenen. Tegelijkertijd wil ik het mijn kinderen niet aandoen nu al de strijd op te geven. Maar bij een negatieve beslissing van de rechter is voor mij eens en te meer duidelijk dat er in Nederland niet vaderinclusief wordt gedacht. Zelfs als duidelijk is dat de kinderen meer gebaat zijn bij vader dan bij moeder wordt dit als een niet reële optie gezien.

Over enige tijd zal ik melden wat de uitkomst is van de bodemprocedure.

Vader van 3 kinderen