169. 19 november – Amsterdam, Museumplein – Eerste Nederlandse mars tegen kindermishandeling

Zie voor een begeleidend commentaar van Stichting Kinderen – Ouders – Grootouders bij deze door de gezamenlijke kinderbescherming en overheidsinstanties georganiseerde Estafettemars tegen Kindermishandeling dat geheel onderschreven wordt door het Vaderkenniscentrum eerst de volgende twee brieven aan de Burgemeester van Amsterdam, de organisatoren, de Minister van Justitie en de Vaste Commissie van Justitie van de Tweede Kamer:

Ondanks dat kosten nog moeite waren gespaard, viel de opkomst op 19 november 2008 van de met steun van de Amsterdamse burgemeester Cohen en minister Rouvoet van Jeugd & Gezin geactiveerde scholen en via tramreclames aangesproken en opgetrommelde Amsterdamse burgerij uiteindelijk toch behoorlijk tegen. Naar schielijke mededeling van de organisatrice kunstenaresse Sjieka van Rooijen en haar Stichting Stek (Stichting Estafettemars Kindermishandeling) als nieuwe loot aan de kinderbeschermingsstamboom, kwam dat doordat de onderwijsstaking roet in het eten zou hebben gegooid. De organisaties uit het kinderbeschermings- en kinderrechtencircuit waren wel meer dan ruimschoots met eigen stands aanwezig en vertegenwoordigd tijdens de openingstoespraak van minister Rouvoet op het Museumplein in Amsterdam.

Zie voor meer informatie verder: Estafettemars STEK

Eerste Nederlandse mars tegen kindermishandeling
Bron: Telegraaf – Binnenland – do 02 okt 2008, 15:00

AMSTERDAM – De eerste mars tegen kindermishandeling ooit in Nederland wordt op 19 november gelopen in Amsterdam. Dat heeft de stichting Estafettemars tegen Kindermishandeling (STEK) donderdag laten weten. Het is die dag Wereld Kinderdag Tegen Geweld.

Op zich mag iedereen aansluiten in de mars, maar volgens STEK zullen vooral mensen tussen de negen en 25 jaar meelopen in de tocht. Minister André Rouvoet (Jeugd en Gezin) geeft het startsein voor de mars die op het Museumplein begint.

Wat is de STEK?
Bron: STEK


STEK staat voor Stichting Estafettemars tegen Kindermishandeling. De stichting is op 11 oktober 2007 door Sjieka van Rooijen in het leven geroepen. Aanleiding voor het opzetten van de stichting was het interview in het NRC Handelsblad van 21 september 2002 met de inmiddels overleden professor dr. Andries van Dantzig, psychiater en voorzitter van de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK).

Het doel van RAAK is om de discussie over de aanpak van kindermishandeling te stimuleren. De heer Van Dantzig stelde vanuit dat oogpunt de vraag waarom er zowel in de maatschappij als in de politiek zo weinig belangstelling was voor dit fenomeen. Hij stelde dat er ieder jaar minstens 50.000 kinderen mishandeld worden, waarvan er minstens 50 per jaar overlijden. Inmiddels blijkt uit verschillende onderzoeken dat de aantallen nu veel hoger liggen. Uit onderzoek van de Vrije Universiteit te Amsterdam kwam in 2005 naar voren dat er ruim 160.000 kinderen per jaar mishandeld worden. Kindermishandeling is dus een groeiend probleem waar dringend wat aan gedaan moet worden.

De missie van STEK is, in navolging van de missie van prof. Van Dantzig, aandacht te vragen voor kindermishandeling en het schokkende feit dat minstens één kind per week hierdoor de dood vindt.

Middels het organiseren van een Estafettemars krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid zelf ‘op te staan’ en aandacht te vragen voor dit immense probleem.

De start van deze Estafettemars is op Wereld Kinderdag Tegen Geweld, 19 november 2008 te Amsterdam (Museumplein), waarna we het over willen laten springen naar andere steden in Nederland en daarbuiten. Daarnaast wil STEK de nadruk leggen op de rechten van het kind. Wij hopen dat door deze mars de bestrijding van kindermishandeling een nog grotere prioriteit wordt op de politieke agenda.

Job Cohen, burgemeester van Amsterdam:

Als Burgemeester van Amsterdam roep ik alle scholen, (hulp)instanties en burgers op deel te nemen aan de estafettemars tegen kindermishandeling op 19 november 2008 op het Museumplein!

Hiermee sluit de Stichting Estafettemars tegen Kindermishandeling aan bij 710 andere organisaties uit 119 landen wereldwijd die ieder op eigen wijze actief aandacht vragen voor dit onderwerp. Lees meer


Programma Eerste mars tegen kindermishandeling

Loop mee in Estafettemars tegen Kindermishandeling 19 november Museumplein Amsterdam
Amsterdam – 2 oktober 2008

Stichting Estafettemars tegen Kindermishandeling (STEK) organiseert op 19 november 2008 – Wereld Kinderdag Tegen Geweld – om 13.00 uur op het Museumplein in Amsterdam de eerste Estafettemars tegen Kindermishandeling die ooit in Nederland is georganiseerd. De mars wordt grotendeels gevormd door kinderen en jongeren in de leeftijd van 9 tot 25 jaar, maar iedereen, ongeacht leeftijd, kan deelnemen. Burgemeester Cohen van Amsterdam steunt het initiatief en heeft alle Nederlanders opgeroepen te participeren. Daarmee laat je zien dat slachtoffers van kindermishandeling er niet alleen voor staan.

Het startsein wordt gegeven door Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin. Aan het eind van de mars onthult hij een symbolisch monument. STEK wil met dit initiatief meer aandacht vragen voor de rechten van het kind en daarmee een voorbeeld zijn voor andere steden en landen wereldwijd. In de aanloop naar de estafettemars kunnen scholen worden geïnformeerd en voorgelicht door middel van lesmateriaal. Stichting Kinderpostzegels heeft 20 duizend euro gedoneerd aan deze eerste estafettemars.

Over STEK
STEK staat voor Stichting Estafettemars tegen Kindermishandeling. De stichting is in 2007 door Sjieka van Rooijen in het leven geroepen in navolging van de missie van de inmiddels overleden professor Van Dantzig. STEK wil aandacht vragen voor kindermishandeling en het schokkende feit dat alleen al in Nederland tussen de 100 en 200 duizend kinderen bloot staan aan verwaarlozing en mishandeling en tenminste één kind per week hierdoor de dood vindt. Door middel van de estafettemars krijgen kinderen en jongeren de mogelijkheid zelf in opstand te komen om samen én met iedereen aandacht te vragen voor deze misdaad. Één van de doelen van STEK is een weg openen om het thema uit de taboesfeer te halen. De estafettemars is onderdeel van een meerjarenplan tegen kindermishandeling en verwaarlozing en zal jaarlijks terugkeren op 19 november, de Wereld Kinderdag tegen Geweld.

________________________________________

Programmaoverzicht Estafettemars 2008

  • 13.00 uur Start (estafette) mars
  • 13.45 uur onthulling kunstwerk/monument door minister Andre Rouvoet van Jeugd en Gezin, met aansluitend bijlegging zoeklampjes
  • 14.15 uur Aanvang evenement met onder andere sprekers, muziek, dans en gedicht

In september/oktober volgt het definitieve programma

Aanmelden voor de estafettedeelnemers

  • Wilt u zichzelf, uw kind, of iemand anders waarvan u toestemming voor aanmelding heeft gekregen aanmelden voor deelname aan de estafettemars? Klik dan hier
  • Wilt u een school(klas), groep of organisatie aanmelden voor deelname aan de estafettemars? Klik dan hier

Waarom?

Op 20 november 1989 hebben 192 landen het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IRVK) ondertekend. Dit verdrag is opgesteld door de Verenigde Naties en de rechten van het kind staan vermeld in 54 artikelen. Artikel 19 -richt zich specifiek op kindermishandeling. Hierin wordt vermeld dat de staat er alles aan zal moeten doen om kinderen te beschermen tegen elke vorm van geweld. Ondanks dit verdrag blijkt dat steeds meer kinderen het slachtoffer zijn van kindermishandeling. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er alleen al in Nederland tussen de 100 en 200 duizend kinderen jaarlijks mishandeld worden. Tenminste één kind per week sterft aan de gevolgen van mishandeling.

Één van de doelen van STEK is mensen bewust te maken van dit probleem en er gezamenlijk tegen in opstand te komen. Daarom wordt op 19 november 2008, op Wereld Kinderdag tegen Geweld, de Estafettemars tegen geweld georganiseerd.

Zowel kinderen, jongeren als volwassenen krijgen op deze dag de mogelijkheid op te staan en aandacht te vragen voor dit probleem. Ook belangstellenden kunnen als publiek een plekje vinden. Het biedt tevens de mogelijkheid een weg te openen naar een samenleving waarin de rechten van het kind een centrale plaats innemen.

Instanties kunnen op deze dag laten zien waarvoor zij staan en welke weg mensen moeten bewandelen wanneer zij in aanraking komen – op welke manier dan ook –
met kindermishandeling. We hopen dat op deze manier een taboe kan worden doorbroken!

Voor wie?

* Deze mars wordt georganiseerd ter nagedachtenis aan kinderen die als gevolg van mishandeling zijn gestorven en als steun in de rug voor alle kinderen die slachtoffer zijn (geweest) van mishandeling. Wij willen laten zien dat zij er niet alleen voor staan en dat er mensen zijn die opkomen voor hun rechten;
* Deze mars is voor en door kinderen en jongeren waarin zij gelegenheid krijgen zelf ‘op te staan’ om uiting te geven en erkenning te vragen voor het geweld waarmee ze geconfronteerd worden;
* Deze mars is voor en door kinderen en jongeren die de weg durven en willen bewandelen in de emancipatiestrijd, waarmee zij een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor de rechten van het kind. Dat moet een vanzelfsprekend-heid worden;
* Deze mars kan voor volwassen slachtoffers van kindermishandeling erkenning en troost betekenen;
* Deze dag kunnen ouders steun vinden wiens kind slachtoffer is geworden. Daarnaast kunnen ouders die zelf mishandelen en niet weten hoe anders te moeten handelen hulp vragen aan instanties;
* Leerkrachten kunnen op deze dag overleg met elkaar hebben en met de verschillende instanties;
* …en natuurlijk voor IEDEREEN die tegen kindermishandeling is en op deze manier zijn of haar stem wil laten horen.

De doelen:

De mars is onderdeel van een meerjarenprogramma tegen kindermishandeling. Het is onderdeel van een framewerk waarmee we het volgende willen bereiken: een estafettemars opzetten voor en door kinderen/jongeren in de strijd tegen kindermishandeling. Te beginnen in Amsterdam op het Museumplein en deze jaarlijks te herhalen in zowel Amsterdam als in andere steden.

Implementatie Wereld Kinderdag tegen Geweld op 19 november als lesprogramma waarin kinderen en jongeren gelegenheid krijgen met elkaar stil te staan bij het onderwerp Geweld! Zij krijgen de mogelijkheid aan de mars (manifestatie) deel te nemen. Kinderen en jongeren kunnen hiermee tevens aan de kaak stellen ‘hoe het er voor staat’ (feiten en cijfers!).

Voor en nazorgtraject Estafettemars:

In ‘aanloop’ op de Estafettemars (Wereld Kinderdag Tegen Geweld) via de scholen, kinderen en jongeren (incluis directies/leraren) informeren en voorlichten door middel van lesmateriaal thema Geweld en Kindermishandeling.

Na de gehouden mars (manifestatie) lesprogramma’s implementeren, zoals beeldende expressie, tentoonstellingen, spreekbeurten, lezingen.

Alle hulpinstanties staan ‘paraat’ ook voor ouders, volwassenen- en kinderslachtoffers, getuigen van geweld en zij die zich als dader aan mishandeling schuldig maken.

(Herdenkings) monument:

Dit staat symbool voor liefde, bescherming en respect voor het (nieuwe) jonge leven. Tevens dient zij als blijvend signaal naar de maatschappij en wereld in de hoop op verlichting van al het leed. Het monument is onderdeel van de mars (manifestatie) op Wereld Kinderdag Tegen Geweld en staat voor ‘gezien versus gezien worden’.

Voorts heeft STEK ten doel het voorkomen van het verwaarlozen, mishandelen en doden van kinderen en jongeren en alles wat hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords!

19 november 2008:

Op 19 november vindt de Wereld Kinderdag tegen Geweld plaats. Juist daarom willen wij onze manifestatie tegen kindermishandeling op deze dag laten plaatsvinden. Wij willen zoveel mogelijk mensen bereiken en ze wijzen op de rechten van het kind.
We hopen op deze dag dan ook zoveel mogelijk kinderen en jongeren, maar natuurlijk ook volwassenen, op het Museumplein te krijgen.

De hele dag staat dan in het teken van deze manifestatie. Er zullen onder meer sprekers komen en optredens worden verzorgd. Daarnaast komen er stands van diverse instanties (o.a. Unicef, No-Kidding) om zowel ouders, leerkrachten als de kinderen te informeren en bij te staan.

Wat echter de belangrijkste plaats inneemt die dag is de estafettemars. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen in de leeftijd van 9-21 jaar met een zoeklicht achter elkaar aanlopen. Zij vormen op deze manier een ketting. De mars eindigt bij een monument dat klaar staat ter onthulling. Zoeklichten zorgen voor het symbool ‘zien en gezien worden’.

Met deze mars staan de kinderen en jongeren op en spreken zij zich uit tegen kindermishandeling. Na de onthulling is een verrassend (vooral muzikaal) programma. Kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten, media en overige belangstellenden kunnen tijdens de ‘nazit’ hun verhaal kwijt. Professionals staan klaar om vragen te beantwoorden.

UNICEF : Estafettemars: 19 november
Bron: Unicef, blog, brainspirational unicef amsterdam 9 april 2008 – Hyves.nl: always in touch with your friends

Evenementorganisator: Sjieka van Rooijen

Vraag aan vrijwilligers
o deelname aan projectgroep
o meehelpen met uitvoer estafettemars
o meehelpen met zoeken sponsoren
o vrijwilligers op de dag zelf

Meer info: Mail naar Sjieka
www.estafettemars.nl


STEK is een initiatief van kunstenaresse Sjieka van Rooien

De estaffettemars is een initiatief van STEK, de Stichting Estafettemars tegen Kindermishandeling, van de Amsterdamse kunstenaresse Sjieka van Rooien


Zie voor Sjieka van Rooijen verder ook: