430. In 2014 evaluatie wet op voortgezet ouderschap na scheiding (30145)

De evaluatie van de wet op het voortgezet ouderschap na scheiding (nr. 30145) staat gepland voor 2014, 5 jaar na de inwerkingtreding ervan op 1 april 2009

Hieronder ter informatie mijn emailwisseling met het Ministerie van Justitie waaruit blijkt dat de evaluatie van de wet op het voortgezet ouderschap na scheiding (nr. 30145) nu 5 jaar na de inwerking treding van deze wet gepland staat. De wet is op 1 april 2009 in werking getreden, dus de evaluatie ervan zal plaats vinden rond of na 1 april 2014.

Zie verder ook het antwoord van het Ministerie van Justitie hieronder.

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum


Onderwerp:

RE: evaluatie wetsvoorstel 30145

Van:

“Noreply@minjus.nl” @minjus.nl>

Datum:

Sat, 16 Jan 2010 21:00:43 +0100

Aan:

vaderkenniscentrum@gmail.com

Geachte heer Tromp,
Door minister Rouvoet is toegezegd dat de wet geevalueerd gaat worden. Om een zinvolle evaluatie te kunnen doen, is het nodig dat de wet geruime tijd in werking is getreden. Ouders, kinderen, rechters, advocaten en mediators moeten immers eerst leren met de nieuwe wet om te gaan. De wet zal 5 jaar na inwerkingtreding geevalueerd worden (2014).
Met vriendelijke groet,

Directie Voorlichting
Ministerie van Justitie
— Original Message —
From: vaderkenniscentrum@gmail.com
Received: 1/12/10 5:31:30 PM CET
To: tickets.telefoon.L1.JUS@postbus51.nl
Subject: RE: Ticket: evaluatie wetsvoorstel 30145

===TICKET===geslacht: 0
naam: P. Tromp
adres:
postcode:
plaats:
telefoon: 0302383636
e-mail: vaderkenniscentrum@gmail.com

burgervraag: Meneer P. Tromp is werkzaam voor het vaderkenniscentrum heeft een vraag over het wetsvoorstel over voortgezet ouderschap na scheiding (nr. 30145). Deze is van kracht geworden per 1 april 2009. Dhr wil graag weten wanneer dit geevalueerd wordt. Is het daarnaast al bekend op welke punten dit wetsvoorstel geevalueerd gaat worden?

Dhr heeft hiervoor contact gehad met de Tweede kamer, deze konden dhr geen uitsluitsel geven en adviseerden hem contact op te nemen met het ministerie.

**********************************************************************
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd.
Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you.
If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message.
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Justitie.
**********************************************************************