75. Over de manipulatie van kennis en onderzoek door de (Nederlandse) overheid

Afgelopen maandagmiddag 31 maart 2008 gaven een tweetal vooraanstaande Britse professoren en wetenschappers in Londen een persconferentie waarin zij zware kritiek hebben geuit op de manipulatiezucht en bedrogpolitiek van de Britse overheid bij de aansturing van opdrachtonderzoek en -research. Zij vonden de situatie zo ernstig dat zij er een publicatie aan hebben gewijd en andere Britse wetenschappers opriepen tot een boycot van alle overheidsonderzoek voor de Britse overheid.

In Nederland is de situatie echter niet veel beter. Uit eigen ervaring weten wij inmiddels allemaal al lang hoe de overheid – vooral en juist ook de Nederlandse overheid – onderzoek en kennis op groteske wijze manipuleert en verdraait om de samenleving een vertekent beeld van de werkelijkheid voor te schotelen en politieke wensen door te drijven.

Ik geef een viertal Nederlandse voorbeelden van dit overheidsbedrog door manipulatie van kennis en onderzoek.

1. Huiselijk geweld is niet alleen een zaak van mannen tegen vrouwen, maar net zo goed een zaak van vrouwen tegen mannen :: Moeders meppen net zo vaak als vaders ::
Allereerst het absurde onderzoek naar huiselijk geweld onder auspiciën van de vader- en manvijandige Gerda Dijksman, landelijk projectleider huiselijk geweld. Terwijl er een boekenkast aan onafhankelijk empirisch onderzoek beschikbaar is die onomstotelijk vaststelt dat vrouwen in hun relaties even gewelddadig of zelf gewelddadiger zijn dan mannen, en alle politici daarvan ook op de hoogte gebracht zijn, koopt de Nederlandse overheid zich hier flauwekul onderzoek dat op aangeven en instructie van dezelfde overheid zegt dat alleen mannen dader van huiselijk geweld zijn en vrouwen daarvan het slachtoffer zijn, om zo politieke wensen door te drijven en beleid te maken.

2. De werkelijke cijfers over kindermishandeling :: Moeders mishandelen 2,5 keer vaker dan vaders
Dan ten tweede de cijfers over plegers van kindermishandeling :: Terwijl uit alle onderzoek en statistische cijfers blijkt dat vrouwen 2,5 keer vaker kinderen mishandelen dan mannen, en kinderen bovendien veruit het meest mishandeld worden in eenoudergezinnen, veruit in meerderheid moedergezinnen, worden sinds 2002 eerst deze kindermishandelingscijfers bewust uit de jaarrapportages van de Advies en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) verwijderd, om vervolgens een gender racistisch beleid in te kunnen zetten waarbij niet het aanpakken van kindermishandeling centraal staat maar het aanpakken van het eerder al ‘gepostuleerde’ huiselijk geweld. Een beleid kortom dat zich uitsluitend richt op vaders en mannen met huisverboden, etc. etc. Inmiddels rijzen de kindermishandelingscijfers de pan uit (50% stijging in de afgelopen twee jaar), maar wie geeft daarom?

3. De gevolgen van eenouderschapspraktijken in het familierecht voor scheidingskinderen:
Ten derde de eenouderschapspraktijken en het op grote schaal vaderloos maken van Nederlandse scheidingskinderen in het familierecht :: Terwijl er een boekenkast aan onafhankelijk onderzoek beschikbaar is welke aangeeft dat kinderen na scheiding het meeste baat hebben bij de gedeelde en gelijkwaardige zorg door beide ouders verzint de overheid telkens weer een nieuwe draai, worden telkens weer nieuwe ‘vermeende’ deskundigen uit de kinderbeschermingsstal gehaald, om gender racistische eenouderschapspraktijken waarbij de kinderen worden buitengesloten van hun vaders te handhaven of door te drijven. Denk aan de aperte onzin van ‘kinderbeschermingsdeskundige’ mv Groenhuijsen over co-ouderschap in haar artikelen in Trouw en andere bladen.

Zie verder voor de werkelijke gevolgen van de eenouderschapspraktijken uit het falende familierecht voor vaderloos gemaakte scheidingskinderen, hun ouders en de samenleving de volgende artikelen:

4. De werkelijke cijfers inzake Internationale Kinderontvoering: Westerse moeders zijn de Internationale Kinderontvoerders en niet Arabische vaders
En ten vierde de beeldvorming rond internationale kinderontvoering :: Terwijl de Nederlandse overheid uit de eigen cijfers weet dat tweederde van het aantal internationale kinderontvoeringen door Westerse moeders wordt bedreven doet de overheid daar niets aan, maar besteedt alleen en volstrekt buiten proportie aandacht aan de aanpak van en berichtgeving over de enkele gevallen van kinderontvoering door een Arabische vader naar een Arabisch land. Een beter voorbeeld van de Gender Apartheid die door de Nederlandse overheid structureel bedreven wordt is eigenlijk niet denkbaar.

Onderzoeksmanipulatie en beleidsbedrog van de overheid:
Maar het gaat veel verder. Via de verdeling van onderzoeksgelden en de aansturing van onderzoek in begeleidingsconstructies koopt de Nederlandse overheid zich structureel overal als een rondshoppende borderliner alleen dat onderzoek en die conclusies die haar welgevallig zijn, in haar kraam te pas komen en haar beleidsvoornemens ondersteunen. Dat wordt ook goed zichtbaar zodra er wel werkelijk onafhankelijk en kritisch onderzoek plaats vindt – zoals in het enkele geval van het onderzoek door de Veiligheidsraad van Mr. Pieter van Vollenhoven naar de Schipholbrand. Dan blijkt hoe het er werkelijk aan toe gaat, wanneer Minister Donner eist dat Mr. Van Vollenhoven dat hij zijn conclusies aan zijn wensen aanpast. En wanneer Mr van Vollenhoven dat weigert blijkt de Haagse stolp te klein en vallen er klappen.

Maar nu terug naar de beide Britse onderzoekers en professoren waarmee ik begon en hun aanklacht tegen de Britse overheid van onderzoeksmanipulatie en bedrogpolitiek. Lees daar alles over op de onderstaande drie links:

Peter Tromp
Vaderkenniscentrum van Stichting Kind enOmgangsrecht